Studier

Vid magisterprogrammet i pedagogik får du en utbildning som förbereder dig för arbete inom undervisning, lärande och ledarskap samt olika uppgifter i samhället som kräver pedagogisk expertis.

Du får också redskap för att uppehålla och vidareutveckla din expertis eller fortsätta din studieväg som doktorand.

Vid största delen av studieinriktningarna uppnår du behörighet genom att avlägga både kandidat- och magisterexamen. Du kan också ansöka direkt till magisterprogrammet om du har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet eller en annan finsk högskola.

Var­för magisterpro­gram­met i pe­da­go­gik?

Vid magisterprogrammet i pedagogik får du mångsidiga färdigheter för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis, t.ex. arbete som klasslärare inom olika områden eller chefs- eller expertuppdrag inom pedagogik. Utbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa och verksamhetskulturen främjar jämlikhet, hållbar utveckling och innovativitet.

I internationella jämförelser mellan universitet har Pedagogiska fakulteten klarat sig utmärkt när det gäller bl.a. kvaliteten på undervisningen, forskningens omfattning och genomslag, och högskolans internationalitet. Programmets undervisning är starkt forskningsförankrad och det finns ett spetskunnande i bland annat frågor om jämlikhet, mångfald, flerspråkighet och minoritetsgrupper i utbildning. Det nordiska excellence centret Justice through Education (2013-2018) har haft en betydande roll i att utveckla denna forskningstradition och förankra den i undervisningen vid fakulteten.

När du har avlagt examen har du de kunskaper som krävs av en pedagogisk expert. Du har fördjupade kunskaper och färdigheter i vetenskapsområdet och aktuell forskning samt i forskningsmetoder. Du förstår dig på förhållandet mellan teori och praktik och du kan självständigt och i samarbete med andra tillämpa ett vetenskapligt förhållnings- och tillvägagångssätt i olika uppdrag.

Utbildningen stöder utvecklingen av pedagogisk expertis och livslångt lärande som utgår både från ett individuellt utvecklingsperspektiv liksom ett samhälleligt och kulturellt perspektiv på pedagogiska frågor. En examen från utbildningsprogrammet ger dig goda förutsättningar att kontinuerligt upprätthålla och utveckla din akademiska expertis.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Magisterprogrammet i pedagogik innehåller flera olika studieinriktningar. Varje studieinriktning är ett eget sökmål och den studerande genomför pedagogie magisterexamen inom den studieinriktning som hen antagits till. 

De svenskspråkiga studieinriktningarna är:

De finskspråkiga studieinriktningarna är:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
  • Notera speciellt antagningsprinciperna för ansökningen gällande erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan och luokanopettajan opintosuunta, eftersom examina ger lärarbehörighet, så krävs det att du har en lämplig bakgrund för att ansöka t.ex lärare inom småbarnspedagogik eller klasslärare.

Läs mera om studieinriktningarna i kandidatprogrammet och magisterprogrammet.

Pedagogie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. Examen kan genomföras på två läsår. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken i de finskspråkiga studieinriktningarna är huvudsakligen finska och i de svenskspråkiga studieinriktningarna svenska. Undervisning kan också ges på engelska. Man kan avlägga de valbara studierna på finska, svenska och engelska. Oavsett undervisningsspråk har du rätt att i dina studieprestationer använda finska eller svenska.

Un­der­vis­ning­en

Studierna innefattar beroende på studieinriktning bl.a. föreläsningar, seminarier, projekt, studier i grupp, praktik och magisteravhandlingen. I studierna ingår dessutom valfria studier. Det är möjligt att genomföra valfria studier i det egna utbildningsprogrammet, i övriga utbildningsprogram vid universitetet och vid andra universitet.

 • Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
  • Fördjupade studier 80 sp. De fördjupade studierna i allmän pedagogik och vuxenpedagogik är indelade 15 sp obligatoriska studier, 10 sp valfria substansstudier, 10 sp forskningsmetoder, 10 sp praktik och magisteravhandling 35 sp. Valbara studier 40 sp.
 • Studieinriktningen för klasslärare
  • Fördjupade studier i pedagogik 80 sp (innehåller magisteravhandling samt undervisningspraktik). Valfria studier 40 sp.
Lär­doms­prov

I magisterexamen ingår en skriftlig avhandling som omfattar 30 sp. I avhandlingen påvisar studenten sin förmåga till vetenskapligt tänkande och framställning, förtrogenhet med ämnesområdet samt kunskaper i forskningsmetoder.

Fortsatta studier

Efter avlagd magisterexamen i pedagogik är det möjligt att söka vidare till doktorsutbildning vid Helsingfors universitet eller till andra doktorandprogram i Finland och internationellt.

Stu­di­e­li­vet

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentor! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen.

Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Föreningarna erbjuder studenterna många slags evenemang, aktiviteter och studie- och arbetslivshandledning. Dessutom samlar samarbetsföreningen för pedagogiska fakultetens studerande Condus alla pedagogikstuderande och ordnar gemensamma evenemang samt bevakar studenternas rättigheter inom universitetet.

Stu­den­ter­na be­rät­tar.

 

Internationalisering

Magisterprogrammets studerande uppmuntras att genomföra en del av studierna utomlands som utbytesstudier. Studierna under utbytet används i regel till de valfria studierna som ingår i examen.

Vid sidan av studentutbytet kan studenten få internationell kompetens genom att delta i undervisning på engelska, vara tutor för internationella studenter och välja kurser som ger språk- och kulturkunskaper. Under studierna får studenterna också tillfälle att träffa internationella grupper som besöker universitetet för att bekanta sig med den finländska pedagogiken och lärarutbildningen.