Studier

Studierna i historia ger dig förutsättningar att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste.

Under studierna tränar du dig i att skilja det väsentliga från det oväsentliga och att se sambanden mellan olika företeelser. Studierna hjälper dig att utveckla din förmåga att dra slutsatser och granska världen och samhällsfenomen kreativt och när det behövs kritiskt. Studierna i arkiv och källor ger dig träning i att läsa material på olika språk.

Tidsmässigt omfattar studierna i historia tidsperioderna från antiken till nutid och tematiskt allt från Finlands och Nordens historia till globalhistoria. Studierna omfattar både olika former av närundervisning och skriftliga arbeten. Närundervisningen består av föreläsningar och gruppundervisning, t.ex. studiecirklar där du diskuterar historiska källor och forskningslitteratur med andra studenter under en lärares eller forskares handledning. I skriftliga tentamina kan du tentera forskningslitteratur eller skriva essäer som baserar sig på litteratur som du kommer överens om med läraren. I handledda seminarier utvecklas dina kunskaper i forskningsmetoder.

Du kan genomföra studierna i magisterprogrammet i historia på finska eller svenska.

Varför magisterprogrammet i historia?

Magisterprogrammet i historia ger expertkunskaper i historia. Studierna omfattar olika forskningsteman och epoker (t.ex. ekonomisk historia, politisk historia, medeltidens historia och stadshistoria) samt historieforskningens metoder och historieforskningens historia. Du lär dig att ingenting kan tas för givet. Ditt självständiga och kritiska tänkande och din argumentationsförmåga utvecklar sig.

Studierna i historia ger dig förutsättningar att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste. Under studierna tränar du dig i att skilja det väsentliga från det oväsentliga och att se sambanden mellan olika företeelser. Studierna hjälper dig att utveckla din förmåga att dra slutsatser och granska världen och samhällsfenomen kreativt och när det behövs kritiskt. Studierna i arkiv och källor ger dig träning i att läsa material på olika språk.

Tack vare sin mångsidighet ger historiestudierna varierande förutsättningar för arbetslivet. Den kompetens som du får är inte bunden till ett enda yrke, men förmågan att hantera ny information är viktig på den föränderliga arbetsmarknaden och ger dig förutsättningar för arbete inom flera olika områden.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng (sp) och det kan genomföras på två läsår med heltidsstudier. I programmet ingår följande studier:

  • fördjupade studier som omfattar en avhandling (30 sp)
  • valfria studier

De fördjupade studierna utvecklar din expertis i historia. Efter seminariet och avhandlingen har du också många allmänna färdigheter och kunskaper som behövs i dagens arbetsliv.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet är finska och svenska. Studierna (undervisningen, tentamina, essäer, seminarieuppsatser) genomförs i huvudsak på finska eller svenska. Undervisning kan också ges på engelska.

Du kan genomföra studierna i magisterprogrammet i historia på finska eller svenska. Du måste visa språkkunskaperna i finska eller svenska i samband med antagningen. Du kan kontrollera hur man visar språkkunskaperna i antagningsgrunderna.

Un­der­vis­ning­en

Du kan välja valfria studier ganska fritt bland utbildningsprogrammets eller andra utbildningsprograms utbud. Humanistiska fakultetens utbildningsprogram erbjuder färdigt paketerade studiehelheter på 15, 30 eller 60 studiepoäng, och beroende på vad du väljer kan du påverka dina möjligheter att söka jobb inom den bransch som du är intresserad av. Du kan också se vilka studiehelheter som finns vid andra fakulteters utbildningsprogram.

Både de fördjupade studierna i det egna magisterprogrammet och de valfria studierna kan också innehålla internationalisering.

I magisterprogrammets studier ingår även arbetslivsorientering och synvinklar som hjälper dig i karriärplaneringen. Du gör dessutom en individuell studieplan (ISP) och ger feedback på studierna i responssystemet HowULearn. ISP och HowULearn ger inga studiepoäng.  

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Examensarbetet i magisterexamen är en avhandling. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete. Du har fått övning i att skriva en avhandling i och med kandidatavhandlingen och proseminariet under kandidatstudierna. Deltagandet i ett seminarium hör till arbetet med avhandlingen.

Målet med avhandlingen är att du tillägnar dig de grundläggande färdigheter som behövs när du forskar. De viktigaste är självständig informationssökning, analys och kritisk bedömning av tillgängliga fakta och självständig produktion och tillämpning av information. Arbetet med avhandlingen utvecklar också dina färdigheter i projekthantering och förmåga att hantera stora helheter.

Du skriver avhandlingen i regel på finska eller svenska, men du kan också komma överens om att skriva den på engelska.

När du har gjort din avhandling:

  • kan du jobba långsiktigt och uppfatta stora helheter
  • kan du avgränsa och behandla ett forskningsproblem
  • behärskar du teorier och forskningsmetoder som du använder i ditt eget arbete
  • är du insatt i ämnet för din avhandling och i litteraturen också på det språk som du studerar på
  • kan du presentera din forskning och analysera material (vetenskapskommunikation).
Fortsatta studiemöjligheter

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är ledande inom humanistisk forskning i Finland. Fakulteten är mycket forskningsorienterad och forskningen håller toppnivå inom många områden i Europa och internationellt. Om du är intresserad av att fortsätta studera efter din examen kan du söka till något av den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolans doktorandprogram, t.ex. doktorandprogrammet i historia och kulturarv.

Läs mer om doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Studera på svenska.

Studera i Helsingfors.

Det två­språ­ki­ga uni­ver­si­te­tet.

Chatta med våra studerande.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Internationalisering

Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid utländska universitet och vid hemuniversitetet. Utbytesstudier är ett utmärkt sätt att skaffa sig internationella erfarenheter. Du kan genomföra en del av de studier som hör till examen vid ett utländskt universitet eller genomföra studier som inte erbjuds vid Helsingfors universitet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte ger en mångsidigare examen och nya perspektiv på dina studier. Utbytesstudier är vanligast under kandidatstudierna, men du kan också inkludera utbytesstudier i dina magisterstudier.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytesperiodens längd och det mottagande landet. Om du själv ordnar din utbytesplats, har du möjlighet att söka resestipendium. Du kan också genomföra din praktik utomlands.

Vid Helsingfors universitet finns också många internationella studenter, lärare och forskare som du kan knyta kontakter med. Du kan t.ex. vara tutor för internationella utbytesstudenter.

Samarbete med andra aktörer

Magisterprogrammet i historia har omfattande samarbetsnätverk både inom universitetet och med samhället utanför universitetet. Inom universitetet har programmet ett nära samarbete med magisterprogrammet för samhälle i förändring vid statsvetenskapliga fakulteten. Det finns också ett naturligt samarbete, bl.a. gemensamma kurser, med ämnen som är inriktade på historia vid andra fakulteter, t.ex. kyrkohistoria och rättshistoria.   

Magisterprogrammets nätverk med externa aktörer är viktiga med tanke på studierna och övergången till arbetslivet. På högskolenivå samarbetar vi också med ämnesenheter vid andra universitet. Alumner som har studerat historia är aktiva i universitetets alumnverksamhet vilket också utvecklar kontakterna med arbetslivet.