Studier

Studierna i veterinärmedicin erbjuder dig många rutter att avancera i yrkeslivet efter utexaminering.

Som expert inom veterinärmedicin är du inte enbart expert på djurens hälsa, utan du ansvarar även för människors hälsa och livsmedelssäkerhet. Många sjukdomar kan smitta djur och människor emellan. Som veterinär ansvarar du för medicinering av djur och är i en central roll i att förhindra uppkomsten av resistenta bakterier och försäkra säkerheten av livsmedel från djur. Sällskaps- och hobbydjur har en märkvärdig roll for människornas fysiska och psykiska välmående.

Förutom smådjurs- och hästpraktik kan du som utexaminerad finna jobb bland produktionsdjur, livsmedelsövervakning, eller miljö- och hälsoskydd. Som veterinär kan du fungera som djurskyddsämbetsman, vid gränsbevakning och som inspektionsveterinär på ett slakteri. Som veterinär kan du jobba på läkemedelsföretag, statens verk, kommuner, städer, universitet, samt privata veterinärmottagningar. Du kan även vara privat yrkesidkare efter utexamineringen.

One Health – Gemensam hälsa -tankesättet är starkt med igenom hela studietiden: djur och människor delar på hälsa, välfärd och omgivningen. Veterinärens grundexamen är en bra grund för forskning; ungefär en sjättedel av utexaminerade veterinärer disputerar senare till veterinärmedicine doktor.

 

Varför bli veterinär?

Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin uppstår av kandidat- och licentiatprogrammen i veterinärmedicin som är tätt knutna till varandra.

Veterinärutbildningen uppstår av en treårig veterinärmedicine kandidatexamen (VMK) och en treårig veterinärmedicine licentiatexamen (VML). När du har utfört veterinärmedicine kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta till andra branschers magisterprogram. VMK-examen ger inte färdigheter att arbeta som veterinär. Veterinärmedicine licentiatexamen ger dig i princip färdighet att arbeta som legitimerad veterinär i Europeiska unionen. Examen ger även ett gott botten ifall du vill få kompetens till veterinär utanför Europa, t.ex. i Nord-Amerika. 

När du har blivit färdig veterinärmedicine kandidat har du

 • en helhetsbild av strukturer och funktioner hos olika djurarter från molekylnivå till levande djur
 • grundläggande kunskaper om husdjursproduktion, djurens välbefinnande och faktorer som påverkar dem
 • kunskap om hur djurens, människornas och miljöns hälsa påverkar varandra
 • omfattande kunskaper om sjukdomsalstrare, vilka förändringar i kroppen sjukdomsalstrarna orsakar, hur man förebygger att de sprids och medicinerar mot dem samt den relevanta lagstiftningen
 • kännedom om grunderna för etiskt och evidensbaserat beslutsfattande
 • grundfärdigheter för veterinärmedicinsk diagnostik, forskning och kliniskt arbete
 • möjlighet att söka till andra branschers magisterutbildning

När du har blivit färdig veterinärmedicine licentiat har du

 • färdighet att diagnostisera, sköta och förebygga de vanligaste sjukdomarna hos husdjur och värdera och bevaka djurhållning ur djurskyddet synvinkel
 • färdighet att fungera i expert-, bevaknings- och ledarskapsuppgifter inom livsmedels- och miljö- och hälsoskyddsbranschen
 • förmåga att kritiskt bedöma information från olika källor och anpassa den till det praktiska veterinärarbetet och fortsatta utvecklingen av fackkunskap
 • förmåga att ta i beaktande de vetenskapliga, etiska och ekonomiska aspekterna i beslutsfattningen
 • färdighet att som veterinärmedicine expert kommunicera, förhandla och anvisa i samspelssituationer och fungera i ett mångsidigt arbetssamhälle
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidat- och licentiatprogrammet i veterinärmedicin bildar en fortlöpande helhet, där studierättigheten beviljas samtidigt för båda utbildningsprogrammen.

Som en veterinär som utexaminerats från Veterinärmedicinska fakulteten har du fått en bred utbildning med vilken du kan fungera på alla delområden inom veterinärmedicin. Du kan även delvis rikta in dig enligt dina intressen med hjälp av valfria studier och efter utexaminering har du möjlighet att specialisera dig (läs mer här).

Studierna framskrider enligt ett färdigt schema men förutsätter att du tar ansvar, kan administrera din tid och kan binda dig till studierna. En stor del av undervisningen har obligatorisk närvaro. Undervisningen innehåller dessutom praktiska övningar och smågruppsarbete och redan från första studieåret obetalda praxisperioder varav en del är utanför terminerna. Under de kliniska studierna arbetar du på Universitetets djursjukhus i Helsingfors och Mäntsälä både på dagen och på natt- och veckoslutsjourer.

Studeranden får tillfälliga rättigheter att praktisera veterinäryrket som vikarie för en veterinär när kandidatexamen och de begärda studierna från licentiatexamen är avklarade. Tillfälliga vikariebehörigheterna nås vanligtvis efter cirka fem års studier och de är i kraft tre år.

Under kandidatperiodens studier (180 sp) bekantas man med skötsel av friska djur och uppkomsten av sjukdomar:

 • Första året studerar du friska djurets anatomi och fysiologi så väl som djurhållning och välfärd. Under fösta och andra årets sommar kan du utföra en, eller båda lantgårdspraktik.
 • Under andra året bekantar du dig med husdjurens näringslära, patogener, immunologi och patologi, samt slutför lantgårdspraktiken vid behov.
 • Tredje året har du fortskridande studier i patologi och du bekantar dig med epidemiologi och farmakologi, samt veterinärens anmälningsplikter. I köttinspektionsstudierna bekantas du med besiktningsveterinärens uppgifter på slakteri och utför slakteripraktiken. På våren börjar inledning till kliniskt arbete – kurserna.

Bekanta dig med kandidatperiodens kursutbudet

Licentiatperiodens studier (180 sp) inriktas starkt mot arbetslivet:

 • Under fjärde året koncentrerar du dig på djurens sjukdomar, deras diagnostik, vård och prevention.
 • Femte året är det så kallade klinikåret då du arbetar med patienter på djursjukhusets olika avdelningar och om du vill, även utanför universitetet.
 • Under sjätte året studerar du livsmedelssäkerhet, miljöhälsa och bevakning av miljöhälsovård.

Bekanta dig med licentiatperiodens kursutbudet

Undervisningsspråket

Undervisningsspråket för programmen är främst finska, men enstaka studieperioder erbjuds även på svenska. En stor del av undervisningsmaterialet samt en del av undervisningen är på engelska.

Som studerande har du rätt till att utföra studieprestationer på svenska eller finska, oberoende av undervisningsspråket. Du kan använda svenska eller finska i föredrag, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamen. Du kan även så tentamensfrågorna ja andra studieuppgifter på ditt valda språk; svenska eller finska.

Till kandidatprogrammet i veterinärmedicin hör en valfri kurs som sträcker sig över flera studieår; svenska strimman. Den förbereder dig att kommunicera både skriftligt och muntligt inom din egen bransch i arbetslivet.

 

Lär­doms­prov

Kandidatens lärdomsprov

I kandidatexamen i veterinärmedicin ingår en kandidatavhandling som ger 6 sp. Avhandlingen är en mindre litteraturöversikt som studenten skriver i samverkan med läraren. Avhandlingen skrivs på det språk som studenten har fått sin skolutbildning på. Studenten presenterar sitt arbete med hjälp av demonstrationsmaterial på ett seminarium.

Licentiatens lärdomsprov

Licentiatavhandlingen i veterinärmedicin omfattar 20 sp. När du gör din licentiatavhandling gör du dig självständigt förtrogen med ett ämne eller forskningsfråga som är veterinärmedicinskt meningsfullt och vetenskapligt eller yrkesmässigt intressant. Med hjälp av avhandlingen visar du djupgående kunskap av sakområdet, behärskning av de nödvändiga forskningsmetoderna och förmåga till mångsidig vetenskaplig kommunikation. Till avhandlingsarbetet hör alltid en självständig skriftlig del och seminarium. Ofta innehåller avhandlingen även en experimentell del, som kan t.ex. göras med någon av fakultetens forskningsgrupper.

Stu­di­e­li­vet

En stor del av studielivet händer på Viks campus och Saaren kartano i Mäntsälä.

Som studerande av veterinärmedicin har du en egen aktiv studentorganisation Veterinärmedicinska kandidatföreningen (VKF) som arrangerar olika tilltag och fester. Även flera nationers och hobbygruppers evenemang blir säkert bekanta.

Läs mer om studielivet.

 

Internationalisering

Studerande kan internationalisera sig på många sätt:

Samarbete med arbetslivet

Nätverksarbete

Under dina veterinärmedicinestudier bekantar du dig med flera aktörer som är viktiga för din karriär. Fackkunniga från olika branscher ger föreläsningar och under kurserna går du på otaliga bekantingsbesök. Olika arbetspraktiker som görs utanför fakulteten är en fast del av dina studier. Veterinärförbundet önskar dig genast välkommen som studentmedlem. När du utexamineras har du goda kontakter i det finska arbetslivet och veterinärer.

Läs mer om Veterinärförbundets aktivitet här.