Studier

Är du intresserad av att arbeta med barn och unga och få dem att bli inspirerade av matematik, fysik eller kemi? Yrket som ämneslärare i matematik, fysik eller kemi är ett utmärkt val för dem som är intresserade av dessa vetenskapsgrenar, av att undervisa, och av nära arbete med andra människor.

Gumtäkts campus är Nordens största och mest mångsidiga koncentrering av matematisk-naturvetenskaplig spetsforskning. På Gumtäkts campus finns en stark erfarenhet av ämneslärarutbildning, och den är den största utbildaren av ämneslärare i matematisk-naturvetenskapliga ämnen i Finland.

Varför kandidatprogrammet i matematik, fysik och kemi?

Efter att du slutfört kandidatexamen

 • behärskar du de centrala ämnesområdena och metoderna inom din valda vetenskapsgren, och kan tillämpa dess teoretiska kunskap
 • har du en uppfattning om ämneslärarens arbete
 • kan du använda funktionella och experimentella metoder i undervisningen
 • kan du söka efter undervisningsinformation och har du erfarenhet av att tillämpa den inom undervisningen
 • har du förstått hur din vetenskapsgren hjälper med att lösa globala problem
 • Kan du kommunicera om din vetenskapsgren muntligt och skriftligt, samt arbeta självständigt och som medlem i en grupp
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i naturvetenskaper omfattar 180 studiepoäng, vari ingår följande studier:

 • Din inriktning (matematik, fysik eller kemi)
  • grundstudier 25 sp och ämnesstudier 55 sp
  • ämnesundervisningsstudier 15 sp
 • Grund- och ämnesstudier i det andra ämnet du vill undervisa i 60 sp
 • Allmänna studier 25 sp (språk och kommunikation, arbetsliv, akademiska kunskaper, informations- och kommunikationsteknik).
Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.

Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska. En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska.

Un­der­vis­ning­en

I kandidatprogrammet för ämneslärare utför su, förutom kurser i matematik, fysik eller kemi, även kurser i det andra ämnet du vill undervisa i. Det andra ämnet kan vara något annat än matematik, fysik eller kemi.

I kandidatskedet studerar du omfattande grundkunskaper (grund- och ämnesstudier) i matematik, fysik eller kemi samt i det andra skolämnet. Du slutför kurser som lär dig undervisa i den vetenskap du valt och får erfarenhet av att undervisa som handledare t.ex. under vetenskapsdagar och -klubbar för barn och unga. Som studerande får du delta i planeringen och förverkligandet av undervisning samt i samarbete med skolor.

Studerandet tar många olika former, student- och gruppcentrerat: föreläsningar, övningar, uppgifter utförs tillsammans med andra studeranden, laboratoriearbeten, seminarier, besök, samt olika projekt.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

I slutet av kandidatexamen i naturvetenskaper skall du skriva en kandidatavhandling. Syftet med den är att via litteraturen fördjupa dig i något delområde inom din vetenskapsgren som intresserar dig. Vid valet av ämnet hörs studerandens önskningar och intresseområden. Då du skriver avhandlingen förkovrar du dig i att skriva vetenskapligt om ditt eget ämne. Trots att du skriver avhandlingen självständigt har du en handledare som hjälper dig med arbetet.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Den finländska utbildningen i skolor och universitet har väckt stor uppmärksamhet internationellt. Campus i Gumtäkt är en internationell inlärningsmiljö.  Möjligheterna till utbytesstudier via t.ex. Erasmus-programmet är utmärkta. Inom utbildningen  förekommer det mycket internationellt samarbete. Forskare och lärare från campus besöker andra länder mycket aktivt.  Dessutom får Gumtäkt besök av ett stort antal besökare från olika delar av världen varje år.

Samarbete med andra aktörer

Inom Vetenskapsutbildningscentret vid Helsingfors universitet bedrivs forskning, utveckling och förverkligande av vetenskapsfostran över vetenskapsgränser för barn och unga, samt utbildning av lärare till stöd för den. Inom ramen för din ämneslärarutbildning kommer du att bekanta dig med Vetenskapsutbildningscentrets verksamhet, flera skolor och deras lärare, samt andra samarbetsinstanser. Centret representerar Helsingfors universitet i det nationella nätverket för vetenskaps- och teknologiuniversitet, LUMA-center Finland.