Forskning

Ämneslärarutbildningen baserar sig på aktiv forskning, vars fokusområden på Gumtäkts campus är

inlärning av konceptuell kunskap och tänkande enligt vetenskapsgren
studentcentrerard inlärning och undervisningsmetoder som stöder den
forskningsbaserad undervisning och inlärning
hållbar utveckling inom undervisningen
nvändning av informations- och kommunikationsteknik i undervis