Forskare undersöker hur coronavårens undantagstillstånd har påverkat skolgången och elevernas välbefinnande

I Helsingfors universitets och Tammerfors universitets undersökning, som påbörjats i maj, utreds undantagstillståndets inverkan på skolgång, undervisning och välbefinnande. Forskningsdata har samlats in med enkäter riktade till personal inom grundläggande undervisningen, elever och vårdnadshavare.

På grund av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat övergick man snabbt till distansundervisning inom grundläggande undervisningen i Finland. För att stöda utbildningsanordnare och skolor i utvecklandet av verksamheten, samlas det nu in information om hur undervisningen organiserades under undantagstillståndet.

En helhetsbild av hur undantagstillståndet påverkat skolgången

I den landsomfattande undersökningen utreds hur undantagstillståndet har påverkat barnens studier, skolornas personal samt familjernas välbefinnande. Syftet med undersökningen är att skapa en helhetsbild av hur undantagstillståndet påverkat skolgången samt att samla in information som förberedelse inför nästa skoltermin.

–   Vad gäller lärarnas arbete vill vi granska bland annat hurdant stöd de upplever att de fått av övriga lärare och skolans ledning under våren och hurdana lärdomar den här våren har gett dem, konstaterar professor Risto Hotulainen och forskardoktor Raisa Ahtiainen från Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet. 

–   Finlands skolsystem bygger starkt på jämlikhetsprincipen. Att den principen förverkligades under undantagstillståndet har dock inte varit en självklarhet. Till exempel har organiserandet av undervisningen och tillgången till digital utrustning (t.ex. bärbara dator) varierat mellan olika skolor på så vis att en del av arrangemangen förutsatt mera arbete och ekonomiska resurser av familjerna, säger Tammerfors universitets biträdande professor Mari-Pauliina Vainikainen vid Forskningsgruppen för undervisning, utvärdering och inlärning. 

–   Vi granskar även två viktiga jämlikhetsfrågor: hur stödet för lärande och skolgång har förverkligats under undantagstillståndet, samt hur bedömandet har varierat, preciserar Vainikainen. 

–   Välbefinnande och inlärning är starkt sammankopplade. I undersökningen granskar vi hur elevernas vardag har förlöpt vad gäller till exempel varma måltider och sömn, berättar professor Arja Rimpelä från Forskningsgruppen för främjandet av barn och ungas hälsa vid Tammerfors universitet.

–   För vårdnadshavarnas del studerar vi hur skolgången under undantagstillståndet har belastat dem. Beträffande skolans personal granskar vi hur mycket arbetet har belastat dem och hur de har återhämtat sig under undantagstillståndet, fortsätter Rimpelä. 

Enkät till personal, elever och vårdnadshavare

Forskningsdata samlades in med elektroniska enkäter, som skickades till rektorer, lärare, elevvårdspersonal och övriga som jobbar med elever samt elever i klasserna 4-10 och 1-10-klassisters vårdnadshavare vid samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen i Finland. Situationen följs upp under läsåret 2020-2021. 

Undersökningen förverkligas i samarbete mellan Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet samt Forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och inlärning (REAL) och  Forskningsgruppen för främjande av barn och ungas hälsa (NEDIS) vid Tammerfors universitet. Undersökningen finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet.

 

Kontaktpersoner

Professor Risto Hotulainen

Helsingfors universitets Centret för utbildningsevaluering HEA

risto.hotulainen@helsinki.fi

+358 50 520 1664

Forskardoktor Raisa Ahtiainen

Helsingfors universitets Centret för utbildningsevaluering HEA

raisa.ahtiainen@helsinki.fi

+358 50 3182 186

Biträdande professor Mari-Pauliina Vainikainen

Tammerfors universitets Forskningsgrupp för utbildning, utvärdering och inlärning (REAL)

mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi

+358 50 4377 303

Professor Arja Rimpelä

Tammerfors universitets Forskningsgrupp främjande av barn och ungas hälsa (NEDIS)

arja.rimpela@tuni.fi 

+358 50 5698 285