Uni­ver­si­tets­ma­triklar

I universitetets centralarkiv förvaras universitetets historiska handlingar sedan tiden för universitetets grundande. En viktig handlingsserie som ofta används i forskningssyfte är universitetets studentmatriklar, som innehåller grundläggande uppgifter om alla som studerat och varit inskrivna vid Helsingfors universitet.
Fakultetsmatriklar

Helsingfors universitets olika fakulteters äldsta studentmatriklar är digitaliserade, liksom fysisk-matematiska och historisk-språkvetenskapliga avdelningens examensregister. Nyare matriklar finns förutom i original också som mikrofiche. Man kan komma och läsa dem hos arkivets informationstjänst.

Digitaliserade matriklar finns i systemet Arkki1640 under respektive fakultet.

Professorsmatrikel 1640–1917

Helsingfors universitets matrikel över lärare och tjänstemän 1640–1917 innehåller uppgifter om cirka tusen personer. Matrikelns personuppgifter är sammanställda främst från publicerade matriklar (J.J. Tengström, Robert A. Renvall, Tor Carpelan och L.O.Th.Tudeer samt Solmu Sola och L.O.Th.Tudeer).

Helsingfors universitets lärare och tjänstemän 1918–2000

Helsingfors universitets matrikel över lärare och tjänstemän 1918–2000 beskriver utvecklingen av Helsingfors universitets institutionsstruktur från självständighetstidens början till millenieskiftet, och innehåller uppgifter om lärare och befattningshavare vid universitetet. Matrikeln är sammanställd av FD Veli-Matti Autio, Helsingfors universitets arkivarie 1963–86.

Helsingfors universitets matrikel över stupade hjältar

Helsingfors universitets matrikel över stupade hjältar utkom i original som bok 1993, sammanställd av magister Ilmi Havu.   Materialet bearbetades 2004 för publikation på nätet av FD Veli-Matti Autio.

Matrikeln innehåller uppgifter om 1 435 personer som stupat 1939–1945, och som i något skede av livet varit studerande eller lärare vid Helsingfors universitet (huvudmatrikeln) eller studerande vid universitetets farmaceutiska institution. Cirka 500 personer stupade i vinterkriget och dryga 900 i fortsättningskriget.

Under vinter- och fortsättningskriget stupade sammanlagt lite över 5 000 officerer, varav cirka en fjärdedel studerade vid Helsingfors universitet.