Gamla prov

Nedan hittar du Vakava-proven 2006-2023. Material som delats ut vid tidigare prov publiceras inte.

VAKAVA-provet ordnades första gången på svenska våren 2020. Av den anledningen finns inga svenska prov från åren 2006-2019 att tillgå.

2020 Frågor och svar

2019 Kysymykset ja vastaukset

2019 ennakkomateriaali: Meri Arnala, Jouni Peltonen & Rauno Huttunen (toim.) Samalta viivalta 13 – Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2019. PS-kustannus 2019. ISBN 978-952-451-883-3

2018 Kysymykset ja vastaukset

2018 ennakkomateriaali: Meri Arnala, Rauno Huttunen, Jouni Peltonen & Tuuli Asunmaa (toim.) Samalta viivalta 12 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018. Opetus 2000. PS-kustannus 2018. ISBN 978-952-451-818-5.

2017 Kysymykset ja vastaukset

2017 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa, Rauno Huttunen ja Jouni Peltonen (toim.) Samalta viivalta 11 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Opetus 2000. PS-kustannus 2017. ISBN 978-952-451-729-4.

2016 Kysymykset ja vastaukset

2016 Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa, Rauno Huttunen ja Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 10 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2016. Opetus 2000. PS-kustannus 2016. ISBN 978-952-451-699-0.

2015 Kysymykset ja vastaukset

Ennakkomateriaali: Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) Samalta viivalta 9 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Opetus 2000. PS-kustannus 2015. ISBN 978-952-451-641-9.

2014 Kysymykset ja vastaukset

Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Ismo Pellikka (toim.) Samalta viivalta 8 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2014. Opetus 2000. PS-kustannus 2014. ISBN 978-952-451-606-8.

2013 Kysymykset ja vastaukset

2013 Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 7 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013. Opetus 2000. PS-kustannus 2013. ISBN 978-952-451-589-4.

2012 Kysymykset ja vastaukset

2012 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 6 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2012. Opetus 2000. PS-kustannus 2012. ISBN 978-952-451-557-3.

2011 Kysymykset ja vastaukset

2011 ennakkomateriaali: Pekka Räihä ja Tanja Steiner (toim.) Samalta viivalta 5 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2011. Opetus 2000. PS-kustannus 2011. ISBN 978-952-451-498-9.

2010 Kysymykset ja vastaukset

2010 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 4 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2010. Opetus 2000. PS-kustannus 2010. ISBN 978-952-451-447-7.

2009 Kysymykset ja vastaukset

2009 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 3 - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2009. Opetus 2000. PS-kustannus 2009. ISBN 978-952-451-407-1.

2008 Kysymykset ja vastaukset

2008 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 2 - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2008. Opetus 2000. PS-kustannus 2008. ISBN 978-952-451-130-8.

2007 Kysymykset ja vastaukset

2007 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2007. Opetus 2000. PS-kustannus 2007. ISBN 978-952-451-161-2.

2006 Kysymykset ja vastaukset

2006 ennakkomateriaali: Rinne, R. & Kivirauma, J. & Lehtinen, E. Johdatus kasvatustieteisiin, Helsinki. WSOY. 2004 tai uudempi.

Samalta viivalta -kirjojen artikkeleiden bibliografiset tiedot vuosilta 2006-2018. Ennakkomateriaali poistui käytöstä vuoden 2019 jälkeen.

 

2019

Maksniemi, E., Hietajärvi, L., Lonka, K., Marttinen, E., Salmela-Aro, K. 2018. Sosiodigitaalisen osallistumisen, unenlaadun ja kouluhyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla, Psykologia 53 (02-03) 2018, s. 180–200.

Seppälä, H., 2016. Tieteellisen ajattelun kehittyminen. Teoksessa Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta; Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, s. 85–107. Toim. Eeva Kallio

Tainio, L., 2016. Kiusoittelun kielioppi: nuorten elämää luokkahuoneissa. Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa. The Language User in Changing Institutions. AFinLAn vuosikirja 2016. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 74. Jyväskylä, s. 20–42.

Värri, V-M., 2014. Halun kultivointi ekologisen sivistyksen mahdollisuutena. Teoksessa Ajan kasvatus 2014, 87-122.

 

2018

Airio, I. & Niemelä, M. 2009. Perhetaustan yhteys aikuisiän köyhyyteen Suomessa 1995–2005. Sosiologia 1/2009, 3–19.

Atjonen, P. 2007. Eettinen näkökulma arviointiin Didacta Varia Helsinki: Helsingin yliopisto 12 (2007):2, 31–41.

Holma, K. & Hyytinen, H. 2015. Filosofian ja empirian dialogi: Normatiiviset ja deskriptiiviset ulottuvuudet kasvatustutkimuksessa. kasvatus 46 (3), 220–232.

Vanttaja, M., Järvinen, T. & Norvanto, T. 2017. Mediakulttuuri, koulu ja moraalinen säätely Opettaja-lehdessä 2000-luvulla. Kasvatus & Aika-lehti 11 (2) 2017, 5­­­­-22.

 

2017

Kieseppä, V. 2016. Autistisen kognition erityispiirteet ja taustamekanismit. Teoksessa Psykologia 51 (4), 274–284.

Kuusisto, A. 2015. Valkoisen kaupungin punainen korkeakoulu. Joensuun korkeakoulun politisoitumiskeskustelun diskurssit vuosina 1969–1975. Teoksessa Kasvatus & Aika 9 (3), 52–68.

Meriläinen, M., Puhakka, H. & Sinkkonen, H.-M. 2014. Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöksentekoa. Teoksessa Kasvatus 46 (1), 36–47.

Mertala, P. 2015. Kolmas tila suhteisuuden näyttämönä – mediaviitteet ja läheisten nimet yhteisöllisyyden osoittajina esiopetusikäisten lasten luovassa kirjoittamisessa. Teoksessa Media & viestintä 38 (1), 40–56.

Saari, A. 2016. Tuskallista tietää: Psykoanalyyttinen teoria ja traumaattisen tiedon oppiminen. Teoksessa Kasvatus 47 (1), 20–33.

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Lindfors, P., Rimpelä, A., Asikainen, M., Hotulainen, R. & Hautamäki, J. 2016. Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkouluissa. Teoksessa Kasvatus 47 (3), 214–229.

 

2016

Hakovirta, M. & Kallio, J. 2014. Lasten käsityksiä köyhyydestä ja köyhyyden syistä teoksessa Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):2, 152–162.

Korkiamäki, R. 2014. ”Jos mä nyt voisin saada ystäviä” – Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana teoksessa Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. (toim.) 2014. Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. THL. Tampere. 38–50.

Miettinen, R. 2014. Kykenevöittävä hyvinvointivaltio ja koulun kehittämisen haasteet teoksessa Kasvatus 1/2014, 7–19.

Solares, E., Määttä, S. & Kiuru, N. 2015. Kaveripiirin merkitys ammattikoululaisten koulumotivaatiossa teoksessa Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 2015, vol. 25, Nro 1, 13–31.

Taneli, M. 2009. Radikaali paha (koulu)maailmassa – Kantin ja Arendtin näkemysten vertailua teoksessa Olli-Pekka Moisio ja Juha Suoranta (toim.) 2009.

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos. 105–126.

Vainio, A. & Paloniemi, R. 2013. Arvot, luottamus ja kompetenssi nuorten ympäristöpoliittisen osallistumisen selittäjinä teoksessa Psykologia 48 (01), 2013, 17–31.

 

2015

Huttunen, R. 2015. Uskonto ja elämänkatsomustieto Suomen kouluissa. Teoksessa T. Steiner, J. Vainionpää & R. Huttunen (toim.) Samalta viivalta 9. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Jyväskylä: PS-kustannus, 163-166.

Komulainen, J. 2013. Oman uskonnon opetus on postliberaali ratkaisu. Niin & näin 1/2013, 76-79.

Korkeamäki, J., Haarni, I. & Seppälä U. 2010. Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 109-122.

Onnismaa, E.-L., Paananen, M. & Lipponen, L. 2014. Varhaiskasvatusjärjestelmän polkuriippuvuuksien jäljillä. Kasvatus & Aika 8 (2), 6-21.

Pihlström, S. 2013. Siiloutumisesta toiseuden kohtaamiseen: irti ”oman uskonnon opetuksesta. Niin & näin 1/2013, 83-85.

Pohjola, T., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A-M.., Nurmi, J.-E. & Kiuru, N. 2014. Ystävien vaikutus lasten lukutaitoon kolmannella ja neljännellä luokalla. NMI-bulletin 24 (3), 12-30.

Poikolainen, J. 2014. Lasten positiivisen hyvinvoinnin tutkimus – metodologisia huomioita. Nuorisotutkimus 32 (2), 3-22

Solares, E. & Liebkind, K. 2012. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 47 (05-06), 357-368.

 

2014

Berg, P. 2012. Kunnon kansalaisia kasvattamassa – vanhempien ja valmentajien näkemyksiä kodin ja urheiluseuran kasvatustehtävistä. Teoksessa Nuorisotutkimus 30 (4), 34–52.

Grönlund, H. 2013. Arvot nuorten aikuisten vapaaehtoistoiminnassa. Teoksessa Aikuiskasvatus 33 (1), 28–37.

Jaakkola, I., Kanerva, K. & Kyttälä, M. 2012. Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät. Teoksessa Psykologia 47 (04), 252–266.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2012. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetukseen sijoittumisessa ja valikoitumisessa. Teoksessa Kasvatus & Aika 6 (1), 39–55.

Kervinen, S. & Aunola, K. 2013. Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin. Teoksessa Psykologia 48 (01), 4–16.

Rinne, R., Järvinen, T., Tikkanen, J. & Aro, M. 2012. Koulutuspolitiikan muutos ja koulun asema Euroopassa – Kahdeksan maan rehtorien näkemys. Teoksessa Kasvatus 43 (5), 460–475.

 

2013

Aro, T. 2011. Itsesäätelytaitojen kehitys ja biologinen perusta. Teoksessa Tuija Aro & Marja-Leena Laakso (toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 20–40.

Hakovirta, M. & Rantalaiho, M. 2011. Lapsuudentutkimuksen näkökulma taloudelliseen eriarvoisuuteen. Teoksessa Janus 19 (4), 342–357.

Hamarus, P. & Kaikkonen, P. 2011. Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Teoksessa Kasvatus 42 (1), 58–68.

Kosunen, S. 2012. ”Meillä on siis kouluja, joista ne tulee: siis Suomen eliitti” – keskiluokan lasten kouluvalinnat pois lähikoulusta. Teoksessa Kasvatus 43 (1), 7–19.

Manninen, S. 2010. Poikien respektiresurssit ja paikkaansa hakeva maskuliinisuus. Teoksessa Nuorisotutkimus 1/2010, 21–38.

Vartiainen, J., Poikkeus, A.-M., Lerkkanen, M.-K., Nurmi, J.-E. & Kiuru, N. 2012. Vertaissuhdevaikeudet, kielelliset taidot sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen. Teoksessa NMI-Bulletin 22 (3), 42–57.

 

2012

Aunio, P., Hannula, M. M. & Räsänen, P. 2004. Matemaattisten taitojen varhaiskehitys. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen & P. Malinen (toim.) Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 198–221.

Granö, P. 2006. Internetin kuvagallerian omakuvat nuoren rajaamana paikkana. Teoksessa P. Saarikoski, R. Turtiainen & P. Granö (toim.) Raja. Kohtaamisia ja ylityksiä. Pori: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, 13–36.

Hilpelä, J. 2004. Järjen epäilyä ja suunnittelemattomuuden ylistystä? – ekskursio uusliberalistiseen koulutuspolitiikkaan. Teoksessa Kasvatus 35 (1), 55–65.

Lehtinen, E. 2006. Teknologian kehitys ja oppimisen utopiat. Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Helsinki: WSOY, 264–278.

Purjo, T. 2008. Tarvitaanko kasvatusta vai onko nuorten väkivaltaisuus ennustettavissa aivoista? Teoksessa Kasvatus 39 (4), 353–365.

Silvén, M. & Kouvo, A. 2006. Varhainen vuorovaikutus psyykkisen kehityksen perustana. Teoksessa H. Hämäläinen, M. Laine, O. Aaltonen, & A. Revonsuo (toim.) Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, 391–398.

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K. & Niemivirta, M. 2010. Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa. Teoksessa Psykologia 45 (5–6), 386–401.

 

2011

Holopainen, L. & Savolainen, H. 2006. Lukivaikeudet ja koettu psyykkinen hyvinvointi toisen asteen opintojen alussa. Kasvatus 37 (5), 463–474.

Karlsson, L. 2010. Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa K.-P. Kallio, A. Ritala-Koskinen & N. Rutanen (toim.) Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 121–141.

Manninen, J. 2010. Sopeuttavaa sivistystyötä? Aikuiskasvatus 3/2010, 164–174.

Nivala, E. 2007. Sosiaalipedagogiikka nuorten yhteiskunnallisen kasvun tukena. Teoksessa Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2007, 8. vuosikerta. Suomen sosiaalipedagoginen seura ry, 77–107.

Sahlberg, P. 2009. Ideat, innovaatiot ja investoinnit koulun kehittämisessä. Teoksessa M. Suortamo, H. Laaksola & J. Välijärvi (toim.) Opettajan vuosi 2009–2010 – Terve työympäristö! Jyväskylä: PS-kustannus, 13–56.

Sarje, A. 2010. Naisvoimistelusukupolvien ihanteet aikansa kasvatuskulttuurin heijastumina. Kasvatus & Aika 4 (2), 83–98.

 

2010

Atjonen, P. 2008. Vieläkö etsimme oikeaa ja hyvää? Aikamme kasvatuksen ja kasvatustieteen eettisiä haasteita. Teoksessa P. Siljander & A. Kivelä (toim.) Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 113–142.

Eteläpelto, A. & Vähäsantanen, K. 2008. Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona. Teoksessa A. Eteläpelto & J. Onnismaa (toim.) Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, 26–49.

Niemi, A-M. 2008. Kaikki mukana? – eronteot ja tuotettu tavallisuus esi – 1-luokkalaisten lasten välisissä kaverisuhteissa. Kasvatus 39 (4), 322–334.

Räsänen, M. 2009. Taide, taito, tieto – ei kahta ilman kolmatta. Teoksessa TAIDE JA TAITO – KIINNI ELÄMÄSSÄ! Taide- ja taitokasvatuksen julkaisu 2009. Helsinki: Opetushallitus, 28–39.

Savolainen, H. 2009. Erilaisuuden huomioimisesta hyviin oppimistuloksiin. Kasvatus 40 (2), 121–130.

Siltala, R., Alajääski, J., Keskinen, S. & Tenhunen, A. 2009. Opetusalan asiantuntijoiden käsityksiä opettajan pedagogisesta innovatiivisuudesta. Aikuiskasvatus 2/2009, 93–103.

 

2009

Herranen, J. & Harinen, P. 2008. Kohti hyvää aikuisuutta. ”Omilleen asettumisen” kulttuurinen kuva. Aikuiskasvatus 1/2008, Vol. 28, 4–14.

Kalalahti, M. 2007. Opiskeluympäristöstä koulumyönteisyyttä? Kasvatus 38 (5), 417–431.

Kalliala, M. 2008. Aikuisten ja lasten vuorovaikutus. Teoksessa M. Kalliala. Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus, 11–39.

Laine, K. 1999. ”Tunti vain”. Oppituntitila ja nuorten oppimiskokemukset. Teoksessa T. Tolonen (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri. Tampere: Vastapaino, 117–134.

Raatikainen, P. 2005. Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa? Teoksessa A. Meurman-Solin & I. Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudeamus, 39–61.

Räisänen, M. 2008. Transformatiivisuuden säikeitä opettajapuheessa. Diskurssianalyysi opettajan yhteiskuntasuhteen rakentumisesta Opettajalehdessä. Kasvatus 39 (1), 6–19.

Tähtinen, J. 2007. Henrik Gabriel Porthanin käsitykset opetuksesta ja oppimisesta. Teoksessa J. Tähtinen & S. Skinnari (toim.) Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarja Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 29, 75–98.

 

2008

Alijoki, A. 2008. Erityistä tukea tarvitsevien lasten integraatio ja segregaatio opetusjärjestelyjen lähtökohtana. Ennen julkaisematon.

Iiskala, T. & Hurme, T-R. 2006. Metakognitio teknologisissa oppimisympäristöissä. Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Porvoo: WSOY, 40–60.

Lehto, J. E. 2005. Konstruktivismi peruskoulun didaktiikan ohjenuoraksi? Kasvatus 36 (1), 7–19.

Lotman, M. 2003. Pelkotila. Pelon semiotiikka venäläisessä kulttuurissa I. (suom. Tomi Huttunen). Idäntutkimus 3/2003, 3–14.

Niiniluoto, I. 1993. Arvojen muutos ja moraalikasvatus. Aikuiskasvatus 2/1993, 84–94.

Pihlström, S. 2005. Satujen moraaliopetukset: mietteitä moraalikasvatuksesta, ansiosta ja armosta. Kasvatus 36 (2), 89–100.

Pulkkinen, L. 2003. Lapsuusiän kasvatusilmapiiri ja aikuisiän sosiaalinen toimintakyky. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim, 119, 1801–3.

Tynjälä, P. 2006. Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit. Teoksessa: A. R. Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 99–122.

 

2007

Bardy, M. 2001. Rousseaun Émile ja kantavat kysymykset ihmiseksi kasvamisessa. Teoksessa Huhmarniemi, R., Skinnari, R & Tähtinen, J. (toim.) Platonista transmodernismiin. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 2. Turku, 133–154.

Nuutinen, P. 2002. Kasvatustieteestä opettajankoulutuksen perustieteenä. Teoksessa P. Nuutinen & E. Savolainen (toim.) 50 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 9 3–101.

Poikela, E. & Poikela, S. 1999. Kriittisyys ja ongelmaperustainen oppiminen. Teoksessa J. Järvinen-Taubert & P. Valtonen (toim.) Kriittisyyteen kasvu korkeakoulutuksessa. Tampereen yliopistopaino Oy. Juvenes-Print, 167–185.

Puolimatka, T. 2005. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus ja totuusteoriat. Kasvatus 33 (5), 466–474.

Suutarinen, S. 2006. Yhteiskunnallinen keskustelu vähäistä Suomen peruskoulussa – oppilaitokset tukemaan keskustelevaa kansalaisuutta. Teoksessa Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 63–98.

 

2006

Rinne, R. & Kivirauma, J. & Lehtinen, E. Johdatus kasvatustieteisiin, Helsinki. WSOY. 2004 tai uudempi.