Ansökan
Ansökningstiden till utbildningarna pågår från den 16 mars 2022 till den 30 mars 2022 kl. 15.00.

På den här sidan hittar du information om ansökan, eventuella bilagor, individuella arrangemang och begränsningar för antagningen.
Så här söker du till det pedagogiska området
 • Fyll i ansökningsblanketten på studieinfo.fi.
 • Välj 1-6 ansökningsmål inom det pedagogiska området. Du ser alla ansökningsobjekt som ingår i antagningssamarbetet nedan.
 • Du har möjlighet att söka till sex (6) utbildningar för klasslärare eller sex (6) utbildningar för lärare i småbarnspedagogik. Ange i vilken stad (Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo eller Vasa) och på vilket språk (finska eller svenska) du vill göra VAKAVA-provet.
 • Du kan också ansöka endast i betygsurvalet utgående från dina studentexamenspoäng. Kontrollera i poängtabellen för betygsurvalet vilka ämnen som ger betygspoäng.
 • Om du har tillräckligt bra betygspoäng eller klarar dig bra i VAKAVA-provet, kan du bli kallad till lämplighetsprov.
 • Du kan bli kallad till lämplighetsprov för en eller flera av de utbildningar som du söker till.
 • Du behöver göra lämplighetsprovet bara en gång, för det är gemensamt för alla universitet. Det lönar sig alltså att söka till alla de ansökningsmål (max 6 st.) inom det pedagogiska området som du är intresserad av.
 • Du deltar i lämplighetsprovet på det universitet som du rankat högst bland de alternativ som dina poäng räcker till för. Läs mer om lämplighetsprovet på Studieinfo och i vanliga frågor.

Bilagor ska i första hand inlämnas som bilaga till din egen ansökningsblankett på Studieinfo. Kontrollera i antagningskriterierna för de utbildningar som du söker till vilka bilagor du ska lämna in och när de ska lämnas in. Noggrannare anvisningar om hur bilagorna ska bifogas till ansökningsblanketten finns på Studieinfo.

Du kan vid behov ansöka om individuella arrangemang vid urvalsprovet. Vilka individuella arrangemang som beviljas beror på hurudana behov du har. Du kan t.ex. få extra tid att skriva provet eller möjlighet att använda hjälpmedel. 

Individuella arrangemang påverkar inte bedömningen av urvalsprovet.

Ansök om individuella arrangemang från det universitet där du i Studieinfo har valt att skriva urvalsprovet. Du hittar anvisningarna för hur du skickar in ansökan från universitetens egna webbsidor.

Lämna in ansökan med bilagor senast onsdagen 6.4.2022 före kl. 15.00 till det universitet där du skriver urvalsprovet.

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov har uppstått efter ansökningstidens utgång.

Individuella arrangemang vid lämplighetsprovet

Du behöver inte skilt ansöka om individuella arrangemang till lämplighetsprovet eftersom den ansökan du lämnat in för VAKAVA-provet även gäller lämplighetsprovet. OBS! Det beviljas ingen tilläggstid till lämplighetsprovet.

Om du inte deltar i VAKAVA-provet men du behöver individuella arrangemang vid lämplighetsprovet, lämna in ansökan senast onsdagen 6.4.2022 före kl. 15.00 till det universitet som är högst upp bland de ansökningsmål som du har sökt till i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området.

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana individuella arrangemang du behöver och varför.

Uppgifter som expertutlåtandet ska innehålla:

 • varför du behöver individuella arrangemang 
 • en tydlig beskrivning av vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig
 • dina personuppgifter
 • namn och ställning (yrke/expertroll) på den som gett utlåtandet
 • datum.

Om du ansöker om individuella arrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Studentexamensnämndens motsvarande beslut kan också godkännas, ifall de beviljade stödformerna framkommer.

Hur länge expertutlåtandena är i kraft bedöms från fall till fall, beroende på hur permanenta funktionshindret, sjukdomen eller inlärningssvårigheterna är. Utlåtande om läs- och skrivsvårigheter tas i beaktande om du har fått utlåtandet som 16-åring eller senare.

Ansökningsmål som ingår i nätverket

Kandidatprogrammet i pedagogik

 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Helsingin yliopisto: Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Helsingin yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Helsingin yliopisto: Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Helsingin yliopisto: Klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Helsingin yliopisto: Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Helsingin yliopisto: Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Pedagogik, öppna universitetsleden

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi). kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Magisterprogrammet i pedagogik

 • Specialpedagogik, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Förskolepedagogik, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus,Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Pedagogie kandidat och magister, Åbo

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Pedagogie magister, Åbo

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Pedagogie kandidat och magister, Raumo

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Pedagogie kandidat, Raumo

 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Pedagogie magister, Raumo

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedaogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
Be­gräns­ning­ar för an­tag­ning

För att främja de minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten infördes vissa begränsningar för antagningen från ingången av 2012. Begränsningarna gäller följande branscher: medicin, odontologi, vårdvetenskap, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete och lärarutbildning. Inom dessa branscher krävs det att den som antas som studerande ska ha ett sådant hälsotillstånd och en sådan funktionsförmåga att hen klarar av de praktiska uppgifter eller den praktik som ingår i studierna. En begränsning i hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för att bli antagen, om dess inverkan kan undanröjas genom rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang. Avsikten är inte att skapa onödiga hinder som gör det svårare för personer med funktionsnedsättning eller andra fysiska eller psykiska begränsningar att få en studieplats. Begränsningarna tillämpas bara i situationer där det står klart att den sökande inte kan delta i utbildningen av skäl som hänför sig till hens hälsotillstånd eller funktionsförmåga.

Kontrollera eventuella begränsningar för respektive universitet i informationen om varje utbildning. Närmare information fås vid behov även av universitetens ansökningstjänster och studiebyråer. Även en tidigare indragning av studierätten kan utgöra ett hinder för antagning. Därför ska den sökande meddela universitetet om dylika beslut redan i ansökningsskedet.

Drogtestning under studietiden och straffregisterutdrag

I vissa ytterst begränsade fall kan en studerande bli tvungen att uppvisa ett intyg från narkotikatest. Det kan främst bli aktuellt i situationer där ett test behövs för att utreda den studerandes funktionsförmåga och då vissa specifika tilläggsvillkor i lagen uppfylls.

Av en studerande som antagits 2012 eller senare kan även ett straffregisterutdrag begäras för att studieförmågan ska kunna bedömas. Utdraget kan begäras endast av studerande vars praktik eller andra studieuppgifter innefattar arbete med minderåriga, och utdraget begärs då innan praktiken eller uppgifterna inleds. För att främja de minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som avlägger sin praktik inte har några straffregisteranteckningar om vissa allvarliga brott (sexualbrott, grovt brott mot liv, grovt rån och narkotikabrott).

(lag 954/2011 om ändring av universitetslagen samt statsrådets förordning 1034/2011 om ändring av statsrådets förordning om universiteten)