Ansökan

Ansökningstiden till utbildningarna pågår från den 13 mars 2024 till den 27 mars 2024 kl. 15.00.

På den här sidan hittar du information om ansökan, eventuella bilagor, individuella arrangemang och begränsningar för antagningen.
Så här söker du till det pedagogiska området
 • Fyll i ansökningsblanketten på studieinfo.fi.
 • Välj 1-6 ansökningsmål inom det pedagogiska området. Du ser alla ansökningsobjekt som ingår i antagningssamarbetet nedan.
 • Du har möjlighet att söka till sex (6) utbildningar för klasslärare eller sex (6) utbildningar för lärare i småbarnspedagogik. Ange i vilken stad (Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo eller Vasa) och på vilket språk (finska eller svenska) du vill göra VAKAVA-provet.
 • Du kan också ansöka endast i betygsurvalet utgående från dina studentexamenspoäng. Kontrollera i poängtabellen för betygsurvalet vilka ämnen som ger betygspoäng.
 • Läs mer om öppna universitetsleden. Om du vill söka via öppna universitetsleden måste du separat ange det på Studieinfos ansökningsblankett.
 • Om du har tillräckligt bra betygspoäng eller klarar dig bra i VAKAVA-provet, kan du bli kallad till lämplighetsprov.
 • Du kan bli kallad till lämplighetsprov för en eller flera av de utbildningar som du söker till.
 • Du behöver göra lämplighetsprovet bara en gång, för det är gemensamt för alla universitet. Det lönar sig alltså att söka till alla de ansökningsmål (max 6 st.) inom det pedagogiska området som du är intresserad av.
 • Du deltar i lämplighetsprovet på det universitet som du rankat högst bland de alternativ som dina poäng räcker till för. Läs mer om lämplighetsprovet på Studieinfo och i vanliga frågor.

Bilagor ska i första hand inlämnas som bilaga till din egen ansökningsblankett på Studieinfo. Kontrollera i antagningskriterierna för de utbildningar som du söker till vilka bilagor du ska lämna in och när de ska lämnas in. Noggrannare anvisningar om hur bilagorna ska bifogas till ansökningsblanketten finns på Studieinfo.

Vad är individuella arrangemang?

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av sjukdom, skada eller men. Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov du har. Du kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel.

De individuella arrangemangen påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få poängersättning. Information om hälsotillståndet eller individuella arrangemang ges inte heller vidare till provgranskaren.

Så här ansöker du om individuella arrangemang

Ansök om individuella arrangemang för urvalsproven med ansökningsblanketten och sakkunnigutlåtanden som bifogas. Ansökningsblanketter finns på universitetens websidorna.

 • VAKAVA-provet: Individuella arrangemang ska sökas vid den högskola där du avlägger provet.
 • Lämplighetsprovet: Lämna in ansökan till det universitet som är högst upp bland de ansökningsmål som du har sökt till i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området. Det beviljas ingen tilläggstid till lämplighetsprovet.
 • Av ansökan ska framgå vilka individuella arrangemang du ansöker om.
 • Obs! Lämplighetsprovet för idrottspedagogik: Skicka ansökan för individuella arrangemang gällande det skriftliga lämplighetsprovet till Jyväskylä universitet. Bekanta dig närmare med lämplighetsprovet i idrottspedagogik (på finska)

Lämna in ansökan med bilagor senast onsdag 3.4.2024 före kl. 15.00.

Skicka in ansökan inom utsatt tid även om du inte får ett sakkunnigutlåtande i tid. Nämn detta i din ansökan. I detta fall kan du skicka sakkunnigutlåtandet i efterhand. Ett utlåtande som inkommit efter den utsatta tiden beaktas i mån av möjlighet.

Du kan ansöka om individuella arrangemang efter ovan nämnda tidpunkt om ditt behov av sådana har uppstått efter att ansökningstiden gått ut.

Bilagor till ansökan

Bifoga ett sakkunnigutlåtande med information om vilka individuella arrangemang du behöver och varför.

I sakkunnigutlåtandet ska det stå tydligt

 • varför du behöver individuella arrangemang (eventuella diagnoser och andra motiveringar för de sökta stödåtgärderna),
 • vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig,
 • dina personuppgifter
 • namnet på den som ger utlåtandet och dennes ställning (yrke/sakkunnigroll) samt
 • datering.

Giltighetstiden för ett sakkunnigutlåtande beaktas från fall till fall beroende på om skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är bestående. Utlåtandet om lässvårighet beaktas om du har fått det som 16-åring eller senare. 

Rekommendationer över individuella arrangemang till högskolestudier duger nödvändigtvis inte i sig själva. Individuella arrangemang som beviljats till studier beviljas inte automatiskt till urvalsproven.

Skicka inte intyg eller utlåtanden i original, det räcker med en kopia. Bilagorna till ansökan returneras inte. Var beredd på att du måste visa upp originalversionen av intyget när studierna inleds, om du blir antagen till utbildningen.

Yrkeskompetens hos den som ger utlåtandet

Den som ger utlåtandet ska ha tillräcklig yrkeskompetens för att bedöma dina funktionsnedsättningar och dina behov av individuella arrangemang.

Till exempel ska den som ansöker om individuella arrangemang på grund av en skada eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av aktivitets- eller uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) ska bifoga ett utlåtande av en läkare eller psykolog till sin ansökan.

För att bevisa läs- eller skrivsvårigheter ska man bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistäkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniater).

I anslutning till läs- eller skrivsvårigheter kan även studentexamensnämndens beslut godkännas som sådant utan läkarintyg eller annat utlåtande om

 • av beslutet framgår att du har beviljats stödåtgärder för att avlägga studentprovet och
 • de stödåtgärder som beviljas för studentproven är desamma som du ansöker om till urvalsprovet.

Behandling av ansökningar

Senast en vecka före provet skickar vi dig ett avgörande per e-post om de individuella arrangemang du ansökt om. Om du inte har fått något avgörande senast två vardagar före urvalsprovet ska du kontakta universitetets ansökningsservice. Kontrollera även din skräppostmapp. Avgörandet är specifikt för urvalsprovet och gäller endast på den angivna dagen för urvalsprovet.

Universitetet kan låta bli att bevilja individuella arrangemang om det till exempel av tidtabellsrelaterade orsaker är omöjligt att genomföra arrangemangen. Avgöranden av andra högskolor eller högskolans tidigare avgöranden innebär inte automatiskt att du beviljas samma individuella arrangemang även i år.

Om du är missnöjd med de individuella arrangemang som du beviljats ska du så fort som möjligt kontakta Helsingfors universitetets ansökningsservice. Officiellt kan du begära omprövning av ett avgörande som gäller individuella arrangemang när du har fått information om antagningsresultatet. Antagningsresultaten publiceras senast den 4.7.2024 Du får anvisningar om hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.

Ansökningsmål som ingår i nätverket

Kandidatprogrammet i pedagogik

 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Helsingin yliopisto: Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Helsingin yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Helsingin yliopisto: Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Helsingin yliopisto: Klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Helsingin yliopisto: Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Helsingin yliopisto: Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Magisterprogrammet i pedagogik

 • Specialpedagogik, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Förskolepedagogik, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus,Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Pedagogie kandidat och magister, Åbo

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Pedagogie magister, Åbo

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Pedagogie kandidat och magister, Raumo

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Pedagogie kandidat, Raumo

 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Pedagogie magister, Raumo

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Hushållsvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Slöjdvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
Be­gräns­ning­ar för an­tag­ning

För att främja de minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten infördes vissa begränsningar för antagningen från ingången av 2012. Begränsningarna gäller följande branscher: medicin, odontologi, vårdvetenskap, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete och lärarutbildning. Inom dessa branscher krävs det att den som antas som studerande ska ha ett sådant hälsotillstånd och en sådan funktionsförmåga att hen klarar av de praktiska uppgifter eller den praktik som ingår i studierna. En begränsning i hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för att bli antagen, om dess inverkan kan undanröjas genom rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang. Avsikten är inte att skapa onödiga hinder som gör det svårare för personer med funktionsnedsättning eller andra fysiska eller psykiska begränsningar att få en studieplats. Begränsningarna tillämpas bara i situationer där det står klart att den sökande inte kan delta i utbildningen av skäl som hänför sig till hens hälsotillstånd eller funktionsförmåga.

Kontrollera eventuella begränsningar för respektive universitet i informationen om varje utbildning. Närmare information fås vid behov även av universitetens ansökningstjänster och studiebyråer. Även en tidigare indragning av studierätten kan utgöra ett hinder för antagning. Därför ska den sökande meddela universitetet om dylika beslut redan i ansökningsskedet.

Drogtestning under studietiden och straffregisterutdrag

I vissa ytterst begränsade fall kan en studerande bli tvungen att uppvisa ett intyg från narkotikatest. Det kan främst bli aktuellt i situationer där ett test behövs för att utreda den studerandes funktionsförmåga och då vissa specifika tilläggsvillkor i lagen uppfylls.

Av en studerande som antagits 2012 eller senare kan även ett straffregisterutdrag begäras för att studieförmågan ska kunna bedömas. Utdraget kan begäras endast av studerande vars praktik eller andra studieuppgifter innefattar arbete med minderåriga, och utdraget begärs då innan praktiken eller uppgifterna inleds. För att främja de minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som avlägger sin praktik inte har några straffregisteranteckningar om vissa allvarliga brott (sexualbrott, grovt brott mot liv, grovt rån och narkotikabrott).

(lag 954/2011 om ändring av universitetslagen samt statsrådets förordning 1034/2011 om ändring av statsrådets förordning om universiteten)