Begäran om omprövning

Ifall du upplever att antagningsbeslutet som har fattats inom antagningssamarbetet inom det pedagogiska området är felaktigt, kan du lämna in en begäran om omprövning.

Du kan lämna in din begäran om omprövning under perioden 7.–21.7.2023 före kl. 15.00.

Innehållet i begäran om omprövning

Du kan med en enda begäran begära omprövning för alla dina ansökningsmål som ingår i samarbetet.

OBS! Dessa anvisningar gäller inte ansökan via öppna universitetsleden, ansökan om överflyttning eller ansökan direkt till magisternivån.

Begäran om omprövning görs alltid skriftligen. I din begäran ska följande detaljer framgå:

  • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer)
  • vilka ansökningsmål och universitet din begäran berör
  • vilket beslut din begäran om omprövning gäller
  • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning av beslutet du begär
  • på vilka grunder du begär att beslutet omprövas

Kom ihåg att bifoga de dokument som du vill åberopa i din begäran.

Din begäran om omprövning lämnas in skriftligen till studera@helsinki.fi. Se närmare anvisningar på Helsingfors universitets webbsida om omprövning.