Krav på de sökande

Den som söker till psykoterapeututbildningen förutsätts ha tillräckliga språkkunskaper och tillräckliga datatekniska färdigheter för att kunna genomföra studierna. Dessutom ska den sökande ha möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete. Förutsättningarna att genomföra studierna utvärderas i samband med lämplighetsbedömningen.

Den som söker till psykoterapeututbildningen ska ha sådan förmåga att förstå och uttrycka sig på finska att hen kan delta i undervisning, tillägna sig vetenskaplig litteratur samt framställa vetenskaplig text på finska. I det svenskspråkiga utbildningsprogrammet förutsätts motsvarande kunskaper på svenska.

Den sökande ska dessutom ha sådan förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska att hen kan tillägna sig vetenskaplig litteratur på engelska samt vid behov delta i undervisning på engelska.

Den sökande bör ha sådana datatekniska färdigheter att hen kan använda de nätstudieprogram, databaser vid universitetet, datasystem, sökprogram, ordbehandlingsprogram och program för presentationsgrafik som behövs för studierna, samt inspelningsutrustning för ljud och video.

Handlett psykoterapeutiskt patientarbete ingår i psykoterapeututbildningen. Den sökande ska ha realistiska möjligheter att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under sina studier. En sökande som saknar sådana möjligheter kan inte antas till utbildningen. De klienter som behövs för patientarbetet kan kontaktas på olika sätt.

  • Det rekommenderas att patientarbetet utförs vid en legitim enhet inom hälso- eller socialvårdssektorn.
  • Om du har en privat mottagning kan du kontakta klienter för patientarbetet via den.
  • Om du är löntagare kan du skaffa dig kontakter via din arbetsplats.
  • Klienter kan också kontaktas på annat sätt, förutsatt att möjligheterna att få klienter är realistiska.

Det rekommenderas att utbildningspatienterna har en vårdrelation till en legitimerad enhet inom hälso- eller socialvårdssektorn, och att denna enhet har vårdansvar för patienten under hela det handledda behandlingsarbetet. I fråga om barn och unga är det skäl att fästa särskild vikt vid patientsäkerheten. Det rekommenderas med särskilt eftertryck att psykoterapeutiskt patientarbete med barn och unga utförs i samarbete med en hälso- och sjukvårdsenhet och en behandlande läkare. Möjligheterna att utföra patientarbete utvärderas i samband med lämplighetsbedömningen.

OBS! Kontrollera kriterierna för patientarbete i utbildningsprogrammets broschyr!

På dem som söker till psykoterapeututbildningen tillämpas de förfaranden för indragning av studierätten som avses i § 43a i universitetslagen (lag 954/2011 om ändring av universitetslagen och statsrådets förordning 1034/2011 om ändring av statsrådets förordning om universiteten).

Begränsningar vid antagning av studenter

För att främja minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten har det från början av 2012 införts begränsningar för universitetets studentantagning. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, psykoterapeututbildning, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildning. Inom psykoterapeututbildningen krävs i likhet med övriga nämnda områden att den som antas som student med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga ska vara förmögen att utföra praktiska uppgifter i samband med studierna eller utföra psykoterapeutiskt patientarbete. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om den kan undanröjas med rimliga åtgärder, till exempel genom individuella arrangemang (specialarrangemang). Avsikten är att inte heller på annat sätt i onödan begränsa möjligheterna till utbildning för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Begränsningarna tillämpas endast när det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning. Därför ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med sin ansökan.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En student kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast när testning är nödvändigt för att utreda studentens funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som bestäms i detalj i lagen. Studenter som antagits 2012 eller senare ombeds om ett utdrag ur straffregistret. Ett utdrag kan endast begäras av studenter som utför psykoterapeutiskt patientarbete i samband med studierna eller andra uppgifter som förutsätter arbete med minderåriga. Begäran om utdrag framställs innan patientarbetet eller uppgifterna inleds. För minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en student inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Nedan finns en beskrivning av psykoterapeututbildningens branschspecifika krav gällande hälsotillstånd och funktionsförmåga i enlighet med rekommendationer som en arbetsgrupp vid expertnätverket för universitetsutbildning OHA-forum utarbetat till stöd för SORA-bedömningen.

Verksamhetsmiljö

Psykoterapeuter arbetar i mycket mångsidiga miljöer i kontinuerlig samverkan med klienter eller klientgrupper samt professionella nätverk av experter. Yrket förutsätter förmåga att reflektera över den egna funktionsförmågan och förmåga att bedöma dessa egenskaper hos andra människor. Psykoterapeuten ska i sitt yrke utföra undersökningar som kartlägger klienternas funktionsförmåga samt kognitiva och socioemotionella funktioner. Arbetet förutsätter också en förmåga att fatta självständiga beslut. Beroende på tillämpningsområdet kan den fysiska och psykiska miljön variera mycket. Psykoterapeutyrket är särskilt krävande i fråga om den psykiska miljön och detta ska beaktas när man bedömer om en person är olämplig för branschen. Nedan beskrivs kriterier i fråga om hälsorelaterade begränsningar som antingen permanent eller tillfälligt kan utgöra ett hinder eller innebära att personen är olämplig för branschen.

Förutsättningarna för yrkesmässig funktionsförmåga

  • god eller utmärkt interaktionsförmåga
  • tillräckliga kognitiva förutsättningar för till exempel skriftlig och ömsesidig muntlig kommunikation
  • tillräcklig psykisk hälsa för att kunna arbeta tryggt i uppgifter enligt yrket. Ett hinder för att avancera i studierna kan vara upprepat instabilt eller hotfullt beteende i samband med studier eller praktik och som stör den professionella verksamheten.
  • Branschen lämpar sig inte för personer med allvarligt rusmedelsberoende och som inte har svarat på behandlingar av beroendet.