Utbildningens innehåll

Helsingfors universitet har tillhandahållit specialistpsykologutbildning inom neuropsykologi sedan 1997. Inom forskning och kliniskt arbete utnyttjar neuropsykologin kunskap och metoder från de snabbt växande neurovetenskaperna och andra områden inom psykologi, såsom kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi.

Det viktigaste arbetsfältet inom klinisk neuropsykologi omfattar undersökning och rehabilitering av psykologiska konsekvenser av sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet samt av utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter. Mångprofessionellt arbete, nätverksarbete och rådgivning blir en allt viktigare del av arbetet. Utbildningen behandlar centrala teorier, empiriskt validerade begrepp, tillvägagångssätt och strategier inom klinisk neuropsykologi. Även teoribildning och forskningsmetoder av central betydelse inom neurovetenskap ingår, samt grundforskning och tillämpningar inom klinisk neuropsykologi. Slutarbetet behandlar ett självvalt neuropsykologiskt ämne som har betydelse för utvecklingen av den egna expertisen. Om den slutliga avhandlingen inte publiceras någon annanstans kan den publiceras på Neuropsy Open, den öppna webbpublikationen för specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi.

Specialiseringsstudierna ger färdighet att arbeta som specialistpsykolog inom neuropsykologi.

Uppbyggnad

Utbildningens kurser är indelade i vetenskapsområdesstudier, metodstudier, slutarbete, samt arbetshandledning och arbetslivserfarenhet utanför utbildningen. Vetenskapsområdesstudierna är indelade i studier i klinisk neuropsykologi och i medicinska studier. Studierna i klinisk neuropsykologi omfattar följande helheter: att utvecklas till neuropsykolog, arbetsfält inom neuropsykologi, arbetsmetoder inom neuropsykologi, etiologibaserat kunnande och kunnande per kognitiv funktion. Dessutom genomför deltagarna en studiehelhet i närliggande vetenskaper (neurovetenskap, neurologi och psykiatri). Metodstudierna är till stöd i slutarbetet och tillför forskningsperspektiv till utbildningen.

Specialistpsykologutbildning inom neuropsykologi (70 sp)

 • NEUAA vetenskapsområdesstudier (55 sp)
  • NEUAA klinisk neuropsykologi (43 sp)
  • NEUAB närliggande vetenskapsområden (12 sp)       
 • NEUB metodstudier (5 sp)
 • NEUC slutarbete (10 sp)
 • NEUD arbetshandledning och arbetslivserfarenhet utanför utbildningen (inga fastställda studiepoäng)

Utbildningen beskrivs närmare i studieguiden:

Genomförande av utbildningen

Studierna genomförs under tre år genom 1–2 dagar långa seminarier (i genomsnitt tre per termin), metodhandledning i små grupper (huvudsakligen på distans), och personlig arbetshandledning. Obligatoriska studier ingår i början av utbildningen, men valfriheten ökar när utbildningen framskrider.

Deltagarna gör en personlig studieplan (ISP) i början av studierna för att säkerställa en bred kännedom och personlig fördjupning i ämnet. En del av studierna kan ersättas av studier annanstans, i enlighet med de separata anvisningarna om ersättande. Slutarbetet kan ersättas av en forskningspublikation.

Studiernas genomförandesätt varierar kursvis. Kursnärvaro gäller endast en liten del av studierna och det självständiga arbetets andel är stor. Målet är att deltagarna tar ansvar för sitt eget lärande och är aktiva i gruppen under sina studier. Olika pedagogiska lösningar tillämpas på kurserna för att säkerställa ett brett kunnande och möjliggöra en individuell fördjupning i ett ämne som är av betydelse för deltagarens kompetens. Under hela utbildningen skriver deltagaren en portfolio för professionell utveckling. I studiehelheten ingår också en expertföreläsning som deltagaren håller under utbildningen. Slutarbetet skrivs som en artikel, till exempel en litteraturöversikt.

För att bli neuropsykolog måste deltagaren ha fyra års arbetslivserfarenhet, minst tre år av den tiden inom neuropsykologi varav minst ett år ska genomföras under utbildningen. En del av arbetshandledningen tillhandahålls i samband med utbildningen, resten förvärvas av deltagaren.

För arbetsgivare

Helsingfors universitet har tillhandahållit specialistpsykologutbildning inom neuropsykologi i 25 år. Specialiseringsutbildningen stärker yrkesutvecklingen och specialkompetensen hos högskoleutbildade personer i arbetslivet.  Under den treåriga utbildningen får deltagarna studera sådant som de behöver i sin yrkesutövning, utveckla praktiska färdigheter och öva sig i vetenskaplig argumentation. Utbildningen genomförs i regel vid sidan av arbetet. Arbetslivserfarenheten i kombination med yrkesmässig handledning är en viktig del av utbildningen.  Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi är mycket populär och de sökande många (30,5 procent av de sökande har i genomsnitt antagits under de senaste tio åren). Deltagarna kommer från hela Finland och de utexaminerade hör till de bästa inom sitt område.

Specialistpsykologutbildningen ger behörighet till krävande specialistuppgifter inom neuropsykologi i enlighet med universitetslagen och dess förordningar. Med hänvisning till specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi kan deltagaren redan under utbildningen ansöka om rätt att producera neuropsykologiska rehabiliteringstjänster som stöds av Fpa.

Professorn i klinisk neuropsykologi och universitetslektorerna vid Helsingfors universitet svarar för planeringen och genomförandet av undervisningen i neuropsykologi. Utbildningen ordnas i samarbete med universitetsnätverket Psykonet, där psykologiska institutioner och läroämnen vid andra finländska universitet medverkar. Även de bästa experterna på området utanför universiteten, till exempel från sjukhusdistrikten, utnyttjas i undervisningen.

Deltagarnas arbetsgivare har förhållit sig mycket positivt till utbildningen, eftersom de har ansett att den anställdas ökade kompetens gynnar organisationen. Specialiseringsstudierna i neuropsykologi samt den kliniska arbetshandledningen svarar samtidigt också på den yrkesmässiga fortbildningens behov. Dessutom kan deltagarna genomföra olika forsknings- och utvecklingsprojekt som en del av sitt slutarbete, vilket också gynnar organisationen. För utbildningsarrangörernas del önskar vi att arbetsgivarna fortsätter att stödja studier på följande sätt:

 • möjliggöra deltagande i seminarier under arbetstid med fulla löneförmåner (cirka 6–10 seminariedagar/år)
 • delta i resekostnaderna
 • bidra till att främja vetenskapligt arbete inom den egna organisationen genom att vid behov bevilja skrivledigheter

Specialistpsykologerna är långt utbildade experter inom sina specialområden. De här personerna är säkert till nytta i utvecklingen av er organisation.