Medicinska fakulteten söker ny dekanus

Medicinska fakulteten söker en dekanus att leda fakultetens verksamhet och biträda rektorn i universitetets ledning. Dekanus mandatperiod är från 1 januari 2024 i högst fem år.

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets gemensamma strategi och värderingarna sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården och erbjuder också psykoterapeututbildning. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar i diskussionen om etiska frågor inom området. Fakulteten har som mål att nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter inom forskningen och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom medicinsk undervisning.

Helsingfors universitets medicinska fakultet bildar tillsammans med HUS Helsingfors universitetssjukhus och Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) Akademiska medicincentret, och finns med bland de tio främsta medicinska campusen i Europa och de femtio bästa i världen.  

 

Dekanus leder fakultetens verksamhet med utgångspunkt i universitetets strategi och värderingar. Du ansvarar för att fakultetens uppgifter, verksamhet och utbildningsprogram sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Du bereder och verkställer fakultetsrådets beslut och ansvarar för fakultetens personal- och ekonomiärenden samt de tillgångar som fakulteten besitter. Du säkerställer att fakulteten följer universitetets värderingar och är framgångsrik enligt indikatorerna i universitetets finansieringsmodell. Dessutom biträder du rektorn i att leda universitetets gemensamma uppgifter. Genom dina handlingar främjar du alltid både universitetet och fakulteten. Du främjar ett nära samarbete med Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt och välfärdsområde. Din närmaste chef är universitetets rektor.

 

Uppdraget som dekanus förutsätter att du har en strategisk och framtidsinriktad syn på hur fakulteten och universitetet ska utvecklas. Ett lyckat samarbete med fakulteten och alla vid universitetet, universitetets ledning och intressentgrupper grundar sig på interaktivitet, öppenhet, kollegialitet och målinriktning. 

Dekanus förutsätts ha kompetenser i finansiell styrning och personalledning, ledarskapsförmåga, chefskompetenser och vilja att utvecklas som ledare. En dekanus ska känna till universitetsvärlden och ha erfarenhet av akademiskt ledarskap inom ett vetenskapsområde som hör till fakulteten. Hos de sökande värdesätts forsknings- och utbildningspolitiska åsikter och visioner, erfarenhet av undervisning och aktivt deltagande i det nationella och internationella samarbetet inom fakultetens vetenskapsområde. Vi uppskattar vision i fråga om likabehandling och gemenskap i den internationella verksamhetsmiljön. Arbetet förutsätter kunskaper i finska, svenska och engelska. Universitetet stöder vid behov den som utses till dekanus med att stärka sina språkkunskaper i finska under mandatperiodens första år.

Den som utses till dekanus ska ha doktorsexamen och den förmåga och yrkesskicklighet som krävs för att kunna sköta uppdraget. Dessutom förutsätts hen ha god ledarskapsförmåga som visats i praktiken, till exempel genom ansvar i akademiska ledaruppdrag.

 

Ansökningstiden går ut 18.9.2023.

Helsingfors universitet välkomnar sökande av olika kön och med olika språklig och kulturell bakgrund samt minoriteter.

MED VETENSKAPENS KRAFT – FÖR VÄRLDENS BÄSTA 

Medicinska fakulteten: https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten

#helsinkiunicareers