EARLS – Earth, Life and Times

EARLS strävar efter att observera breda forskningsfrågor på ett mångvetenskapligt sätt för att producera en heltäckande förståelse. Gemensamt för forskningsprojekten är frågan om hur jordklotets geologiska historia samt klimat- och miljöhistoria sammankopplas med livshistorian under tidernas lopp. Som forskningsmetoder används bland annat radiokolanalyser, analys av stabila isotoper och grundämnesanalyser.
Från tidernas begynnelse till Antropocen

Forskarna i EARLS reser i tiden. Tidsdimensionen är hundratals miljoner år från jordklotets geologiska begynnelsetider till nutiden, Antropocen. Tidslinjerna byggs upp med hjälp av naturvetenskapliga dateringsmetoder och bearbetas vidare genom bayesianska dateringsmodeller. När tidsordningen för olika händelser är känd, är det möjligt att reflektera över orsakssamband.

Livets, klimatets och miljöns historia

Spår av det tidiga livet har lagrats i fossiler som berättar om det gångna livets mångfald. I proverna från de senaste årtusendena har det lagrats livstecken från Holocenperioden som efterföljde istiden. Förhållandena mellan de stabila isotoperna i ben avslöjar till och med förändringar som skett under individens livstid. I trädens årsringar samlas en klimat- och miljöhistoria som täcker tusentals år.   

Växelverkan mellan naturen och människan

Holocenperiodens natur skapade grunden för människans verksamhet, vilket har lämnat efter sig tusentals arkeologiska fynd. Genom radiokoldatering av fynden bildas en tidslinje för människans verksamhet. Förändringar i den kan reflekteras via klimat- och miljöförändringar. 

Forskarna i EARLS har kommit fram till vilken inverkan de mest betydande lokala och globala naturkatastroferna under de senaste årtusendena har haft på människans verksamhet: hur Vuoksen uppkom för cirka 5 900 år sedan och hur vulkaner förorsakade en lång vinter på 540-talet. 

Forskningsgrupper
Mer information