Abstract

Inlämning av abstract är nu stängd. (Var öppnad 1.1.-15.3.2019.). Vi tackar för all abstract!

Besked om godkännande har skickats vid den 30 mars 2019.

LINGUAPEDA 2019 / Abstractanvisningar

Längd: max 250 ord (inklusive rubrik, abstractet ska inte innehålla en källförteckning)
Språk: finska, svenska eller engelska
Status: Slutfört eller pågående

Disposition
I abstractet beskrivs tydligt:

 • Målsättning och teoretisk bakgrund
 • Forskningsfrågor och/eller utvecklingsprojekt
 • Genomförande: informanter och mätinstrument i förhållande till forskningsfrågorna och bakgrundsteorin, metoder av datainsamling och analys
 • Centrala resultat
 • Slutsatser och rekommendationer

Seminariets övergripande tema är språklärares framtida kompetens. Välj vid inlämningen från följande underteman:

 • Handledning av lärarpraktik
 • Lärarforskning
 • Forskning i undervisning av främmande språk
 • Digitala medel i språkundervisning
 • Bedömning i förnyelse
 • Integrering av ämnen eller discipliner (Ämnesövergripande undervisning)
 • Annat (i anknytning till aktuella och generella frågor inom språkpedagogiken)

Obs. Ange inte ditt namn i abstract.

Muntlig presentation: 15-20 min för presentation + 5-10 min för diskussion (exakt tidtabell anges senare)