Inbjudan till föredrag och abstraktformulär

Inbjudan har updaterats i början av juni, se nedan. Notera att inbjudan innehåller en link till abstraktformuläret.
2. rundbrevet och inbjudan till att lämna in förslag på presentationer

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Helsingfors den 27–29 oktober 2022! Temat för symposiet är Språk och delaktighet.

Temat uppmuntrar att reflektera över språkets betydelse i det mångfaldiga samhället både från individens och från samhälleligt perspektiv. Hur påverkar individuella och samhälleliga språkliga lösningar delaktighet? Hurdan språklig kompetens behövs från individen? Vad kan samhället göra för att främja individens delaktighet? Hurdana språkpolitiska åtgärder behövs? Vilken roll ska tillämpad språkvetenskap ta för att lösa de här frågorna?

Vi bjuder in alla språkvetare för reflektion kring de här och många andra språkvetenskapliga frågor!

Våra plenarföreläsare är:

  • Tommaso Milani, Göteborgs universitet: ”Participation on whose terms?”
  • Simo Määttä, Helsingfors universitet: ”Diskurssi, ideologia ja osallisuus”
  • Anna Kristina Hultgren, The Open University: ”Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation”

I programmet finns också en paneldiskussion med språkexperter som ska diskutera symposiets tema. Panelens ordförande är Heini Lehtonen och Johanna Isosävi. I panelen ingår Minna Intke-Hernandez (Helsingfors universitets språkcentrum), Juha Jalkanen (Övre Savolax Samkommunen SOTE), Leealaura Leskelä (LL-Center) och Jenni Viinikka (Kela språkservice). Panelen hålls (mestadels) på finska.

Symposiet arrangeras av Helsingfors universitet. Målet är att symposiet ska hållas på plats vid universitetets centrumcampus.

 

Arbetsformer

Symposiets arbetsformer är sektionsföredrag (antingen om avslutad eller pågående forskning) och tematiska workshoppar. De kan hållas på finska, svenska och/eller engelska, och det är tillåtet att använda även övriga språk. Vi uppmuntrar till mångspråkighet som stödjer delaktighet så vi hoppas på flexibel användning av olika språk. Vänligen nämn i abstraktet på vilket eller vilka språk det går att följa presentationen.

Sektionsföredrag

Ett sektionsföredrag kan ges antingen om avslutad eller om pågående forskning. Föredragslängden är 20 minuter + 10 minuter för diskussion. Abstrakt får omfatta max 300 ord inkl. eventuell litteraturförteckning.

Posterföredrag

Posterföredrag tillämpar sig väldigt bra för doktorander och för att presentera forskningsprojekt och pågående forskning. Maximistorlek för postern är A0. Abstrakt får omfatta max 300 ord inkl. eventuell litteraturförteckning.

Tematiska workshoppar

Längden på tematiska workshoppar är antingen 90 eller 150 minuter och i dem håller man föredrag som tematiskt anknyter till varandra. I workshopparna kan även ingå öppnings- och/eller avslutningsdiskussioner. De som sammankallar tematiska workshoppar bestämmer längden på individuella presentationerna i dem.

Sammankallarna förbereder en allmän beskrivning av workshoppen och meddelar deltagarnas namn samt rubriker på föredrag i den ordning som de kommer att presenteras (sammanlagt dock max. 500 ord). Alla som håller ett föredrag i workshoppen skriver ett abstrakt om sitt eget föredrag enligt samma krav som gäller sektionsföredrag (max. 300 ord inkl. eventuell litteraturförteckning). I abstraktet bör man ange namnet på den workshop som abstraktet ingår i.

 

Inlämning av förslag på föredrag, postrar och workshoppar

Vi hoppas på rikligt med förslag på sektions- och posterföredrag samt tematiska workshoppar. Förslag ska lämnas in via detta abstraktformulär senast den 10.8.2022.

 

Anmälning

Anmälningen öppnas i augusti när beslut om godkännande av förslag är fattat. Mer information om deltagaravgifter hittas under ”Anmälning och anvisningar”.

 

AFinLAs årsbok 2023

De som deltar i höstsymposiet kan skicka in en artikel till AFinLA:s årsbok. De inkomna artiklarna går igenom en anonym refereegranskning. Årsboken är fritt tillgänglig som nätpublikation (Jufo-klass 1). Artikelmanuskripten kan grunda sig på alla presentationsformer, artikeln måste dock anknyta till symposiets tema. Mera information om inlämning av manuskript ges efter symposiet.

 

Annat att observera

Observera att om du håller ett föredrag i symposiet bör du vara medlem i AFinLA eller i någon av AILA:s medlemsorganisationer. Om ett föredrag har flera föredragshållare gäller detta minst en av dem. För workshopssammankallarnas del gäller medlemskapet däremot alla. Mera information om hur man blir medlem i AFinLA finns på AFinLA:s webbplats.

Om ditt föredrag knyter an till något av AFinLA:s temanätverk, ber vi dig att informera om detta i ditt abstrakt. Informationen behövs när programmet planeras och det påverkar inte hur abstraktet bedöms. Mera information om temanätverk finns här (på finska).

 

Viktiga datum

Förslag på föredrag och tematiska workshoppar bör lämnas in senast den 10.8.2022.

Arrangörerna meddelar om godkännande senast den 31.8.2022 → 2.9.2022.

Sista anmälnings- och betalningsdag för föredragshållare samt sammankallarna av workshoppar är den 14.9.2022, för andra den 30.9.2022.

 

Välkommen till Helsingfors!

Arrangörskommittén: Niina Hynninen (ordförande), Johanna Isosävi, Heini Lehtonen, Anne Mäntynen, Eeva Sippola, Anna Solin samt sekreterarna Irina Herneaho och Mei Yang

Du kan skicka epost till oss på adressen: afinla-2022@helsinki.fi.