Nordiskt pris till Katri Havu för nyskapande forskning

Katri Havu har tilldelats ett nytt nordiskt pris för unga privaträttsforskare värt 250.000 norska kronor (cirka 25.000 euro). Havu belönas för sin högklassiga, breda och nyskapande forskningsinsats.

Katri Havu har belönats med Viggo Hagstrøms nordiske pris til unge privatrettsforskere för år 2020. Det nordiska priset ges till en ung forskare som gjort framstående bidrag inom privaträtten. Juryn har lagt särskild vikt vid att forskaren är självständig och nyskapande i sin forskning.

– ­Jag är glatt överraskad och väldigt tagen. Jag kände till att jag är Finlands kandidat för priset och redan det kändes väldigt fint, säger Havu.

Havu tror att synligheten som priset medför kan öppna nya nordiska samarbetsmöjligheter. Hon betonar att flera personer genom sitt arbete och sitt stöd möjliggjort priset.

– Det är inte bara min förtjänst, utan jag har fått forska och undervisa omgiven av begåvade och intressanta människor. Min arbetsomgivning har alltid sporrat och inspirerat mig. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla kolleger, alla forskningsassistenter, alla studerande och alla jag fått handleda på universitetet.

– Jag är också i den lyckliga situationen att min familj är väldigt jämställd och mitt arbete har alltid uppfattats som viktigt trots att vi har små barn hemma, säger Havu som är familjeledig för tillfället.

I prismotiveringen konstateras att ”Katri Havu är en ovanligt begåvad och produktiv ung forskare med ett brett forskningsfält. Hon har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom skadestånds-, konkurrens- och europarätt i erkända tidskrifter, både nationellt och internationellt. Det är av stort värde att hon deltagit i den internationella debatten om EU-rätten. Havu har också varit involverad i flera lyckade projektansökningar och har senare också lett forskningsprojekt i egenskap av ansvarig forskare.”

Katri Havu är biträdande professor vid Juridiska fakulteten och har specialiserat sig inom Europarätt, marknads- och konkurrensrätt samt obligations- och skadeståndsrätt. Hon doktorerade 2014 med en avhandling om rätten till konkurrensrättsligt skadestånd.

För tillfället leder Havu ett forskningsprojekt om hur skadeersättningsansvaret inom EU kan regleras när en AI-applikation eller en produkt som innehåller en sådan förorsakar en skada.

Det är norska Viggo Hagstrøms stiftelse som står bakom priset som nu delades ut för första gången. Urvalsprocessen skedde i samarbete med De nordiska juristmötena som är ett samarbetsorgan för nordiska jurister. Lokalavdelningarna i varje land utsåg en kandidat för priset.

Det var tänkt att priset skulle delas ut i samband med det 42:a nordiska juristmötet i Reykjavik i augusti 2020, men på grund av coronapandemin kunde mötet varken ordnas då eller i år. Det är oklart när priset delas ut, men sannolikt sker det i samband med ett privaträttsligt symposium i Oslo i januari 2022.