Juridiska fakulteten satsar på att utveckla fortbildningen - undervisning som gäller yrkesinriktad JL-examen ordnas till 2023

De sista som kommer att avlägga examen antas i vår (ansökningstid 2–15.4.2019).

Fakultetsrådet beslutade vid sitt möte 12.3.2019 att Juridiska fakulteten ska börja planera en systematisk och högklassig fortbildning. Planeringen kommer att ske i nära samarbete med fakultetens intressentgrupper.

– Beslutet hänför sig till universitetens skyldighet att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande. Samtidigt anknyter beslutet till den oro som väckts på grund av att ändringarna i Helsingfors universitets examenssystem innebär att fakulteten inte längre kan fortsätta ordna utbildning med sikte på yrkesinriktad licentiatexamen, konstaterar Pia Letto-Vanamo, dekanus för Juridiska fakulteten.

Yrkesinriktad JL-examen har varit en morot för en del av dem som deltagit i den nuvarande fortbildningen. Som exempel kan nämnas att drygt 10 procent av dem som deltagit i kvalitetsprojektet mellan Helsingfors hovrätts domkrets och fakulteten har avlagt examen.

Vid fakulteten ordnas undervisning som gäller yrkesinriktad JL-examen till 2023, och de sista som kommer att avlägga examen antas i vår (ansökningstid 2–15.4.2019).

– Avsikten är att det planeringsarbete som nu inleds ska utmynna i ett högklassigt och mångsidigt fortbildningssystem, som på bred front betjänar jurister verksamma i olika juridiska uppgifter och garanterar dem en certifierad möjlighet till fördjupad utbildning som främjar specialisering, berättar Letto-Vanamo.