Juridiska fakulteten klarade våren galant, men många är utmattade

Studenter och personal är eniga om att Juridiska fakulteten klarat sig bra genom den exceptionella våren. Undantagssituationen har också lyft fram vikten av det arbete som görs vid fakulteten.

– De största utmaningarna berodde på att undantagssituationen kom så överraskande: onsdagen den 11 mars genomförde vi ett stort evenemang på Tankehörnan om rätt och hållbarhet, veckan därpå tömdes hela Porthania. Undervisningen, tenterna och alla möten flyttades till nätet. Men det var en positiv överraskning att övergången gick så snabbt och smidigt, säger Juridiska fakultetens dekan Pia Letto-Vanamo.

Letto-Vanamo betonar att situationen som orsakats av coronaviruset inte varit lätt för någon. Många lärare och forskare har tvingats arbeta i svåra förhållanden utan tillgång till ordentliga arbetsredskap, bibliotekstjänster eller möten med sina kolleger – för att inte tala om det vardagliga stöd som daghem och skolor erbjuder. Men den snabba övergången till distansundervisningen gick ändå förvånansvärt bra.

Dekanen berättar att hon personligen saknat Porthania och allt som hör till vardagen där: möjligheten att träffa kolleger och studenter, riktiga möten och till och med kaffet som kaféet serverar.

Det svåraste och jobbigaste under vårens lopp var ändå besluten om urvalsproven. I motsats till många andra utbildningsområden ville de juridiska utbildningsenheterna inte öka andelen som antas på basis av deras betyg.

– Vi ansåg det som viktigt att framtidens jurister inte antas endast utgående från skolframgången. Därmed sållade vi ut de bästa av 6 000 sökande genom ett distansprov. Sedan fick dessa den 5 juni genomgå ett andra skede där fysisk närvaro krävdes. På grund av begränsningarna för sammankomster fick vi sprida ut de sökande och övervakarna till universitetets alla campus. Det var en massiv operation men allt gick till slut problemfritt, säger Letto-Vanamo.

Vasa jobbar för att bevara sin goda anda

Vid fakultetens enhet i Vasa är stämningarna i stort sett de samma som i Helsingfors. Professor Marcus Norrgård säger att de flesta förvånats över hur väl allt förlöpt. Kurserna har kunnat genomföras på ett eller annat sätt och alla har varit flexibla. Vissa saker har till och med fungerat bättre än i vanliga fall.

– Ett graduseminarium förenklades så att vi hade personliga distansdiskussioner med varje skribent i stället för gruppdiskussion. Till vår förvåning var det många som sade att de personliga diskussionerna fungerade bättre, eftersom det kändes säkrare att ställa ”dumma” frågor. Så den biten tycktes fungera bättre än normalt, faktiskt, säger Norrgård.

Det som både personalen och studenterna sörjer är att den goda sammanhållningen och de aktiverande föreläsningar som kännetecknat enheten blivit lidande när alla jobbat på distans.

– Jag tror att just det som kännetecknat enheten i Vasa – att vi arbetar och diskuterar tillsammans och den aktiverande undervisningen där föreläsningar och övningar kombineras – blivit lidande en aning. Å andra sidan tror jag att vi nu kan uppskatta de här styrkorna ännu mer och inte ta dem som självklarheter, säger doktoranden Annina Wahlbeck.

Jonas Holm som är ordförande för Justus, ämnesföreningen för juris studenterna i Vasa, säger att de så gott som möjligt försöka hålla ”alla med”-andan vid liv också under coronavåren.

– Vi har ordnat olika former av distansprogram via Zoom, till exempel pub quizzar och kaffestunder där alla får träffas och prata med varandra. De har varit omtyckta bland de studerande och det har uppstått långa diskussioner i de samtalen, så det har funnits en klar efterfrågan på dem.

Bibliotekstjänster och sommarjobb oroar studenterna

Från studenthåll anser ämnesföreningarna Pykälä och Justus att undervisningen vid fakulteten förlöpt förvånansvärt bra trots det exceptionella läget. De berömmer också informationsgången från fakultetens sida.

Men det finns ett par problempunkter som oroar. Den första av dem är tillgången till kursböcker.

– Tillgången till böcker har tydligt framträtt som ett problem för juris studenterna och vi har försökt komma på kreativa lösningar för undantagssituationen. Men med tanke på framtiden, då det ser ut som att distansundervisningen eventuellt fortsätter, vore det bäst om kursmaterial och så mycket som möjligt av den nödvändiga litteraturen skulle finnas tillgängliga i elektronisk form, säger Saara Palo som ansvarar för studiefrågor i Pykälä ry.

Problemet med tillgången till böcker kom också tydligt fram i den enkät som Pykälä gjorde i maj och som 247 studenter svarade på.

Men det som oroar mest är studenternas välmående. I Pykäläs enkät framkom det att undantagstillståndet kraftigt påverkat studenternas välmående. Många har känt sig ensamma och har haft svårt att hålla uppe sina vardagsrutiner.

– Det kanske viktigaste som fakulteten kan göra med tanke på studenternas välmående är att säkerställa att studierna kan fortgå och att informera om ändringar i kurserna så tydligt och tidigt som möjligt, säger Palo.

Tyvärr kretsar många studenters problem kring frågor som fakulteten inte kan inverka i – ett av dem är sommarjobben. Många har blivit utan jobb, eller förlorat jobb som de redan fått.

– Det har hänt att studerande förlorat sitt sommarjobb några dagar efter att de fått det. Situationen är osäker och fast du har ett jobb så kan du bli av med det också. På det sättet är det stressande tider för många och det har man märkt när man diskuterat med studiekompisar och andra bekanta, säger Justus ordförande Jonas Holm.

Distansandet fortsätter

Sedan juni har restriktionerna lättats och till exempel har många forskare kunnat återvända till sina arbetsrum. Enligt den återhämtningsplan som universitetet tagit fram tas nästa steg tillbaka mot en normal universitetsvardag den 17 augusti om coronasituationen tillåter det.

Men fortsättningsvis kommer mycket att ske på distans och fakulteten har redan slagit fast att undervisningen i regel ordnas på distans under den första undervisningsperioden, alltså fram till den 25 oktober.

– Personligen har jag oroat mig framförallt för hur våra unga forskare och hur teamet som sköter studieärenden ska orka med allt. Även för de studerandes del har våren varit tung. Under den senaste tiden har jag också lagt märke till att många lärare känt sig utmattade av att all undervisning sker på distans, säger Letto-Vanamo.

– Trots det har vi ansett det klokast att redan nu slå fast att alla bör förbereda sig inför att distansundervisningen fortsätter i höst, åtminstone under den första undervisningsperioden. Men vi försöker lägga upp undervisningen så att åtminstone de nya studenterna inte ska tvingas inleda sina studier enbart på distans.

Marcus Norrgård berättar att han uppmanat personalen i Vasa att planera sin undervisning så att de vid behov kan hålla den på distans.

– Vi har nu fått försmak på hur det är att driva ett online-universitet och har kunnat konstatera att det fungerar. Jag tror att vi kunde hålla kvar sådant som fungerar även när situationen normaliseras. Till exempel vissa valfria kurser och seminarier kunde, åtminstone till en del, hållas på distans.

Trots att coronavåren varit väldigt tung för de flesta har det också varit en inspirerande tid för alla som forskar, studerar eller jobbar vid universitetet. Undantagstillståndet har tydligt visat hur oersättligt det arbete som görs vid universitetet är.

– De senaste månaderna har visat hur väsentligt det är med forskningsbaserad kunskap och beslut som bygger på den. Det har också blivit tydligt att många coronarelaterade problem har en juridisk dimension. Det här sporrar vår fakultet att även i exceptionella förhållanden satsa på forskning av hög kvalitet och undervisning som bygger på den, betonar Letto-Vanamo.