Ett nordiskt forskningsprojekt har undersökt rättssäkerhetsgarantierna för administrativa sanktionsavgifter

Antalet administrativa sanktionsavgifter har ökat kraftigt i de nordiska ländernas lagstiftning. Sanktionsavgifter påförs ofta i samband med förvaltningsmyndigheters tillsynsverksamhet. Exempel på sanktionsavgifter är bland annat felparkeringsavgift, oljeutsläppsavgift och påföljdsavgift för konkurrensbegränsning. Sanktionsavgifter är administrativa påföljder som anses ha en straffliknande karaktär. Europadomstolen och Europeiska unionens domstol har sålunda fastställt att vissa straffrättsliga och -processuella rättssäkerhetskrav ska säkerställas i det administrativa beslutsfattandet om sanktionsavgifter och överklagandet av sanktionsavgiftsbeslut. Vilka dessa rättssäkerhetskrav är och hur de ska säkerställas i sanktionsavgiftsförfaranden har undersökts i det nordiska forskningsprojektet Administrativa sanktionsavgifter, vars forskningsrapport nyligen publicerats.

I forskningsprojektet kartläggs de europarättsliga rättssäkerhetsgarantier som gäller för sanktionsavgifter. Dessa allmäneuropeiska rättssäkerhetskrav jämförs med de nationellrättsliga, nordiska undersökningar som utförts gällande sanktionsavgifter i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I forskningens fokus står garantierna för god förvaltning och rättvis rättegång, till vilka hör bland annat likställdhetsprincipen (equality of arms), en parts rätt att bli hörd och få ett motiverat beslut samt tillgång till domstol (access to court). Vid sidan av dessa allmänna krav ska även särskilda straffprocessuella garantier beaktas. Bland annat rätten till försvar (rights of defence), oskyldighetspresumtionen, skydd mot självinkriminering samt förbudet mot dubbelbestraffning tillhör sådana krav.

I forskningen framförs att det föreligger grunder för att administrativa rättssäkerhetsgarantier i viss utsträckning ska tillämpas noggrannare i sanktionsavgiftsförfaranden än i administrativa förfaranden i allmänhet, medan straffprocessuella krav inte behöver tillämpas fullt ut – till skillnad från sådana brottmålsförfaranden som gäller straffpåföljder på straffrättens kärnområde. I forskningsrapporten framställs dessutom sådana principiella utgångspunkter som ska beaktas vid reglering av sanktionsavgifter, samt presenteras sådana konkreta förslag som kunde beaktas inom framtida lagberedningsarbete gällande dessa avgiftssanktioner i Finland.

Forskningen har utförts av professor Leena Halila och doktorand Veronica Lankinen vid Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet, samt universitetslektor Annika K. Nilsson vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Nordiska ministerrådet, Teollisuuden ja Työnantajain (TT) -säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö och justitieministeriet i Finland. Forskningen har publicerats av Nordiska ministerrådet och är öppet tillgänglig.

Länk till forskningsrapport

Tilläggsinformation:

Veronica Lankinen
veronica.lankinen@helsinki.fi

Administrativa sanktionsavgifter

Länk till forskningsrapport

Tilläggsinformation:

Veronica Lankinen
veronica.lankinen@helsinki.fi