Doktorsavhandling: fredliga oliktänkare blir överkörda av kampen mot terrorism

Kampen mot terrorism har begränsat även de fredliga oliktänkarnas svängrum, konstaterar en doktorsavhandling som granskas vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. Enligt politices magister och juris licentiat Julia Jansson har politiseringen av terrorism redan länge försvårat det internationella rättssamarbetet. Men från och med 1990-talet har man försökt sudda ut den politiska stämpeln för att underlätta samarbetet.

Genom att förhålla sig till terrorism som icke-politisk brottslighet har man kunnat separera terrorismen från de ”godtagbara” politiska brotten. Det här är en tydlig förändring jämfört med de tidigare årtiondena, då man vanligen uppfattade terrorism som politisk brottslighet. En av orsakerna till avpolitiseringen har varit den undantagsklausul som man alltsedan 1830-talet ofta använt i överlåtelseavtal som skydd för politiska brottslingar. Politiska brottslingar uppfattades länge som mer ”nobla” än andra brottslingar eftersom de agerade på ”osjälviska” grunder.

I liberalismens anda ville många stater förbehålla sig rätten att vägra överlåta brottslingar vars gärningar ansågs vara av politisk karaktär. När terrorismen från och med 1960−1970 talet började utvecklas till ett internationellt hot visade det sig vara allt svårare att tillämpa undantagsklausulen om politiska brott. Domstolar vägrade med stöd av undantagsklausulen överlämna vissa personer som uppfattades som terrorister, vilket väckte kritik. Därför började man begränsa undantaget så att möjligheterna att beskydda våldsamma brottslingar minskade.

Enligt doktorsavhandlingen har hotet av terrorism lett till att man skrotat de romantiserade uppfattningarna av politiska brottslingar. Konsekvensen är att politiska brottslingar nu har mindre svängrum och rättsligt skydd än tidigare. Fredliga oliktänkare har alltså delvis blivit överkörda av kampen mot terrorism. Det är också möjligt att det skydd som politiska brottslingar haft slutligen slopas helt och hållet.

***

PM, JL Julia Jansson disputerade den 9 juni 2018 kl. 10 vid Helsingfors universitets juridiska fakultet på temat "The Death of the Freedom Fighter - How the Threat of Terrorism is Suffocating the Protection of Political Criminals". Disputationstillfället ordnades i Forsthuset, Unionsgatan 40, sal 6.

Opponenten vid doktorsdisputation var Dr Saskia Hufnagel, Queen Mary University of London, och preses professor Jukka Kekkonen, Helsingfors universitet.

Doktorsavhandlingens sammandrag kan läsas i tjänsten E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:
Julia Jansson
julia.a.jansson@gmail.com