Information om institutet

Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo), före detta Rättspolitiska forskningsinstitutet, är ett forskningsinstitut som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Institutet bedriver forskning och gör utredningar inom kriminologi och rättspolitik.

Enligt lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik (1139/2007) har institutet till uppgift att

  • bedriva oberoende kriminologisk och annan rättspolitisk forskning med beaktande av justitieministeriets och samhällets informationsbehov,
  • följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser samt rapportera om utvecklingen inom dess områden, och
  • förvalta de forskningsregister som behövs för att institutet ska kunna sköta sina lagbestämda uppgifter.
Historia

Institutet för kriminologi och rättspolitik knöts till Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet i början av 2015.

Institutets historia sträcker sig till 1963 och grundandet av Kriminologiska forskningsinstitutet som var underställt finansministeriet. När forsknings- och utredningsverksamheten utvidgades ändrades namnet till Rättspolitiska forskningsinstitutet som var institutets namn fram till 2014. Vid ingången av 2015 anslöts institutet till Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet som ett led i statens reform av sektorforskningen.