TeamFluent vidareutvecklar teamarbete tillsammans med företagskunder

Spin-out-företaget TeamFluent Oy, som grundades för att kommersialisera forskningsprojektet dLearn.Helsinki, har nu varit verksamt i ett drygt år. Lösningen för att utveckla färdigheterna att arbeta i team uppstod på basis av projektet samt pedagogisk och psykologisk forskning och den har nu bearbetats vidare utifrån respons från företagskunderna.

Lösningen som togs fram av TeamFluent har redan provats av flera betydande aktörer inom arbetslivet. Bland annat Mehiläinen, Lidl Suomi, DNA och Vinci har deltagit i att prova lösningen. Utvecklingsteamet har gjort en hel del ändringar i genomförandeplanerna för innevarande år utifrån respons som samlats in från kunderna.

Verkställande direktör Jukka Rautiainen är nöjd med hur den nya lösningen har tagits emot.

– Det har varit fint att se att företagen har engagerats trots pandemin, även om de ändringar i prioriteringar och den resursbrist som pandemin orsakat har varit klart märkbara inom vissa sektorer. Liksom för alla startup-företag är rosor och ris samt nya utvecklingsidéer och -önskemål från kunder ytterst värdefulla också för oss, säger Rautiainen.

Verktyg behövs i omställningen av arbetslivet

Omställningen i arbetslivet som fick lyft av pandemin har tydligt främjat digitaliseringen även vad gäller de verktyg som team har tillgång till. Enligt Rautiainen har dock majoriteten av de nya lösningarna inriktats till att modernisera informationshanteringen och teamets interna kommunikationskanaler, men inte på att utveckla teamets verksamhet vad gäller beteende.

– De viktigaste färdigheterna i framtidens arbetsliv är i en stor utsträckning sociala. I företagen funderar man mycket på hur man kan stöda team i utvecklingen av färdigheter för interaktion och samarbete. Betydelsen av en teamkultur som framhäver psykologisk trygghet, mångfald och gemenskap kommer att bli allt viktigare. Dessa är just de områden som TeamFluent fokuserar på, och på marknaden finns det knappast några liknande webbaserade verktyg. Teamspecifik coaching är nog en effektiv tjänst, men på grund av dess pris kan den inte skalas till ett hjälpmedel för varje team, säger Rautiainen.

– På alla utbildningsstadier och i arbetslivet behövs färdigheter för samarbete, interaktion och problemlösning, och det är inte självklar att man lär sig dessa. Det är möjligt att lära sig färdigheterna, men det kräver långvarig övning i verkliga studie- och arbetssituationer tillsammans med andra. TeamFluent stöder lärandet av just denna typ av färdigheter uttryckligen med beaktande av individernas och teamens mål och situation, berättar professor Auli Toom.

Toom arbetar vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och i Centret för universitetspedagogik. TeamFluent Oy uppstod från projektet dLearn.Helsinki som leddes av henne.

Arbetet fortsätter

Under innevarande år har TeamFluent valts ut och deltagit i bland annat startupacceleratorerna KIUAS och New Nordic Leads. Dessutom deltar TeamFluent även i evenemanget SLUSH i början av december. Företaget har inlett en finansieringsomgång och hoppas att intresserade investerare ska ta kontakt. Också sökandet efter nya pilotpartner fortsätter vid sidan av utvecklingsarbetet.

Problem

Det fanns inget verktyg för teamarbetsfärdigheter som skulle ha grundat sig på vetenskaplig forskning och fungerat både på olika utbildningsstadier och i olika situationer i arbetslivet.

Lösning

Projektet dLearn.Helsinki ledde till grundandet av TeamFluent, ett nytt spin-out-bolag som grundar sig på vetenskap och forskning. Bolagets applikation, som togs fram i projektet dLearn.Helsinki, kan användas såväl i näringslivet som inom den offentliga sektorn och på olika utbildningsstadier för att utveckla färdigheter i teamarbete.

Viktiga aspekter

• Verksamheten kan utvecklas på gemenskapsnivå ur teamens perspektiv

• Kan användas både inom den offentliga sektorn, olika utbildningsstadier och i företag

• Har utarbetats tvärvetenskapligt: pedagoger, psykologer och forskare inom IT-vetenskap

Affärsverksamhet

Helsingfors universitets fonder deltar i finansieringen av det nya företaget. Kunderna är större företag, teamcoachar och -konsulter samt verksamhetsområden inom utbildning och undervisning. 

 Applikationen som utarbetades i projektet dLearn.Helsinki har testats i flera företag, läroanstalter och andra offentliga organisationer.

Kom med

Vi söker samarbetspartner och finansiärer från de sektorer inom näringslivet och från utbildningsbranschen, som mest gynnas av fungerande teamarbete och en applikation som är avsedd för att utveckla teamarbetet.

TeamFluent-webbsidan

Kontaktpersoner

Verkställande direktör Jukka Rautiainen, TeamFluent Oy, jukka@teamfluent.fi, 040 570 4768

Kommersialisering av forskning

Helsinki Innovation Services hjälper forskare att kommersialisera sina forskningsresultat till exempel genom att grunda spinout-företag och licensera eller sälja företagsidéer och nya teknologier som företaget äger.