Information om webbplatsen

På Helsingfors universitets webbplats helsinki.fi får du information om närmare hundra utbildningsprogram, doktorsutbildningar och möjligheter för livslångt lärande.

Webbplatsen erbjuder forskningsbaserad kunskap, kommunikation om aktuella frågor samt samarbetsmöjligheter för alla som är intresserade av forskning och vetenskap. På webbplatsen hittar du universitetets strategi, lediga arbetsplatser samt fakulteternas, forskningsgruppernas och de andra enheternas webbsidor.

Webbplatsen helsinki.fi består i sin helhet av närmare 50 000 webbsidor. Sidorna laddas över tre miljoner gånger i månaden.

Flamma är intranätet för studenter och anställda vid universitetet. Studenterna har egen Studietjänsten på adressen studies.helsinki.fi.

För att utveckla vår service vill vi gärna ha respons av dem som använder webbplatsen. Vi svarar på användarnas frågor och förfrågningar via vår responskanal. Webbplatsen förnyas stegvis och utvecklas utgående från användarrespons och användarerfarenheter.

Innehållet på Helsingfors universitets webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Helsingfors universitet, universitetets namn och andra beteckningar är skyddade varumärken. Alla rättigheter förbehålls om inget annat nämns.

Webbplatsens viktigaste innehåll är:

  • utbildningsutbudet och ansökan till utbildning
  • kontinuerligt lärande
  • forskning
  • lediga anställningar
  • nyhetstjänst
  • universitetets tjänster för intressegrupper och samarbetsmöjligheter
  • information om universitetet
  • bibliotekstjänster
  • fakulteternas och övriga enheternas webbsidor

Upp­rätt­håll­ning av webb­plat­sen och re­spons

Ansvarig chefredaktör för Helsingfors universitets webbtjänst är Oona Pirnes-Soininen, chef för enheten för digital kommunikation. Enheten för digital kommunikation redigerar och utvecklar webbplatsen.

Studentservicen ansvarar för Studietjänsten.

Universitetets fakulteter, avdelningar samt forskningsinstitutioner och utbildningsenheter ansvarar själva för innehållet på sina webbsidor och i sina webbpublikationer. Om det inte anges annat på webbsidan, ansvarar enhetschefen för sidornas innehåll.

Det kan finnas begränsningar för användningen av vissa enskilda webbsidor eller webbtjänster. Villkoren anges på den aktuella sidan eller i den aktuella tjänsten.

På universitets webbplats helsinki.fi finns också studenternas, personalens och deras sammanslutningars webbsidor. För deras innehåll ansvarar den person som anges som administratör och har behörighet till universitetets nätverk.

Om den som använder Helsingfors universitets webbtjänster märker att någonting i webbtjänsterna bryter mot Finlands lag eller god sed, ombeds hen omedelbart anmäla det till chefen för enheten för digital kommunikation.

Universitetet ansvarar inte för eventuell skada som orsakats en användare på grund av tekniska störningar eller externt material som länkats till universitetets webbplats.

Du kan ge oss respons på adressen digiviestinta@helsinki.fi

Läs också: Allmänna användarregler för datasystemen vid Helsingfors universitet