Fristående studier

En person som inte är inskriven som examensstuderande vid ett universitet i Finland kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid Humanistiska fakulteten. Studierna kallas fristående studier.

Följande ansökningstid: 13.-26.3.2024 kl. 15.00. Webbplatsen uppdaterad: 31.1.2024.

Studierätt för fristående studier kan endast beviljas personer som har avlagt högskoleexamen före utgången av ansökningstiden. Examen kan vara en finländsk högskoleexamen eller en utländsk högskoleexamen som utbildningsstyrelsen jämställer med en finländsk examenEtt undantag är ämnet romani och romsk kultur som man kan söka till med en examen från andra stadiet.

Den som ansöker om rätt att genomföra fristående studier får inte vara inskriven som examensstuderande vid ett annat finländskt universitet när han eller hon meddelar att han eller hon vill genomföra studierna (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid Helsingfors universitet som blir färdig med magisterexamen våren 2024 får ansöka om rätt att genomföra fristående studier, men examen måste vara färdig innan studierätten börjar (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid andra finländska universitet kan ansöka om flexibel studierätt, s.k. JOO-studierätt. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att den sökandes hemuniversitet inte bifaller JOO-ansökan.

År 2024 kan rätt att genomföra fristående studier beviljas för studier som ger ämneslärarbehörighet (60 sp, grdund- och ämnesstudier) i vissa undervisningsämnen (läraransökan). Rätt kan också beviljas för ämnet romani och romsk kultur (vanlig ansökan). Rätten beviljas endast för studiehelheter eller studieavsnitt i deras minimiomfattning. I en ansökan kan man beviljas rätt att genomföra högst 100 studiepoäng.

Bekanta dig med humanistiska fakultetens undervisningsämnen.

Information om studiehelheter och studieavsnitt hittar du enligt följande:

 • Grundstudier är desamma för alla. Examenstrukturerna för grundstudiehelheterna inklusive beskrivnings finns ordnade enligt utbildingsprogram i instruktioner för studerande på sidan universitetsexamens omfattning och uppbyggnad.
   
 • Ämnestudierna som ämneslärare avläggar i form av fristående studier för ämneslärare (det andra undervisnignsämnet) är till poängtalet mindre än de helheter examensstuderande avlägger. Strukturen följer därför inte på alla punkter den som presenteras på sidan som det hänvisas till ovan. De valfria ämnestrudiehelheter som är tillräkligt för lärarbehörighet har sammanställts i en separat tabell (pdf, på finska/delvis på svenska).
 • Mer information on enskilda studieavsnitt får du genom att skriva en kod (t.ex. FILK-E213, se den separata tabellen ovan) i sökfältet i studieförvaltningsystemet Sisu.

Studier som inte kan ansöka för separata studier

Ansökan om studierätt för fristående studier kan inte gälla studieavsnitt eller studiehelheter som erbjuds under läsåret (inkl. sommartider) vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Sådana studier är till exempel grund- och ämnesstudierna i undervisningsämnena engelska, filosofi, historia, livsåskådningskunskap, svenska som andra inhemska språk; grundstudier och delvis/hela ämnesstudier i modersmål och litteratur (finska och litteraturämnen) och några kurser i flera ämnen. Också studier i romani och romsk kultur ingår vanligen i Öppna universitetets studieutbud. Det är inte möjligt att ansöka om rätt till fristående studier för grundstudierna/ämnesstudierna/studieavsnitt som ingår i grundstudierna/ämnesstudierna i dessa ämnen. Om något annat ämne finns med i Öppna universitetets utbud när undervisningen fastställs i maj, beviljas inte heller studierätt för fristående studier i dessa ämnen trots att det har varit möjligt att ansöka om studierätt för dem. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att studierna vid Öppna universitetet av någon anledning inte passar den sökande.

Ansökan kan inte heller gälla studierna i talkommunikation/lärarens kommunikationkompetens (finska) I-II (10 sp) som krävs för lärarbehörighet i modersmålet och litteratur (finska). Undervisning i talkommunikation ges varje läsår vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Dessutom kan ansökan inte gälla studier som inte kan påbörjas under det första läsåret (t.ex. språkämnen där undervisning ges vart annat år).

Den sökande måste ha tillräckliga förkunskaper och färdigheter för att genomföra studierna, t.ex. för en del av språkämnena krävs tillräckliga språkkunskaper. Förkunskaperna och färdigheterna kan man t.ex. visa med tidigare studier eller ett prov.

Ett prov förutsätts i regel i de språk som inte börjar på nivå 0. Med provet kontrollerar man att den sökande har de språkkunskaper som krävs för att genomföra studierna. Universitetet kan inte  ta ställning till om det kommer att krävas ett prov innan ansökningstiden har gått ut, eftersom man behöver uppgifterna om alla sökande innan man kan fastställa om den sökande måste testas. Den sökande meddelas separat om eventuella prov. Våren 2024 arrangeras provet i samband med nivåprov för språkObs. Om det finns fler sökande än det är möjligt att ta emot, kan provet också fungera som ett urvalsprov.

Information om eventuella förkunskapskrav för olika studieavsnitt anges i ämnets examensfordringar (”Tidigare studier”). Studierätt för fristående studier kan beviljas för ett enstaka studieavsnitt om genomförandet av studieavsnittet inte kräver tidigare studier, eller om den sökande har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande troligtvis senast 31.8.2024 kan visa att han eller hon har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra de studier som krävs.

I regel krävs det inte tidigare studier för att få genomföra grundstudier. Rätt att genomföra en ämnesstudiehelhet kan beviljas om den sökande har genomfört den föregående helheten (grundstudierna), eller om den sökande troligtvis senast den 31.8.2024 kan visa att han eller hon har genomfört den föregående helheten, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra den föregående helheten/de studieavsnitt som saknas.

Avläggninsspråket för grundstudier och ämnesstudier vid Humanistiska fakulteten är i regel finska eller svenska.

Sökande måste påvisa att de behärskar finska eller svenska. Vanligtvis har den sökande avlagt högskoleexamen på finska eller svenska och kan i så fall påvisa språkkunskaper med sitt examensbevis.

De olika sätten att påvisa språkkunskaper i studenturval har bestämts i rektorns beslut HY/9199/00.00.06.00/2022. Om du inte har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska, hittar du information om hur du kan påvisa språkkunskaper i finska eller svenska här. Man kan påvisa språkkunskaper endast på de sätt som nämns i rektorns beslut. Språkkunskaperna måste påvisas senast 31.8.2024.

Undantag är sådana studieavsnitt som ingår i språkämnen och som genomförs på det språk som studierna gäller. I dessa fall kan man ansöka om rätt att genomföra enstaka studieavsnitt genom att påvisa språkkunskaper i språket i fråga. Den tillräckliga språkkunskapen för att avlägga studieavsnitten bedöms utifrån de dokument som den sökande lämnar in.

Ansökningstiden börjar 13.3.2024 och slutar 26.3.2024 kl. 15.00. Ansökningsblanketterna är elektroniska. Om du har frågor angående ansökningsblankettens åtkomlighet kan du kontakta Studentservicen i Forsthuset.

Blanketterna aktiveras 13.3.2024 kl. 00.01 och stängs 26.3.2024 kl. 15.00 Fyll i din ansökan i god tid!

Bilagorna till ansökan måste lämnas in inom ansökningstiden. Bilagorna ska primärt lämnas in i pdf-format bifogade till den elektroniska ansökningsblanketten. I undantagsfall kan bilagorna lämnas in per e-post eller på papper till Studentservicen i Forsthuset. Märk kuvertet "Fristående studier, Humanistiska fakulteten" om du skickar bilagorna per post.

En sökande kan lämna in högst tre ansökningar. Med en ansökan kan man söka till studier i ett ämne. När man söker till flera olika ämnen, måste man fylla i en separat ansökan för varje ämne.

Man kan ansöka om studierätt för fristående studier med blanketten för läraransökan eller den vanliga ansökningsblanketten.

Med läraransökan kan man ansöka om att genomföra grundstudie- och ämnesstudiehelheterna i ett ämne som anknyter till ett undervisningsämne. Studierna kan gälla antingen hela studiehelheten eller delar som den sökande ännu inte har genomfört. I samband med ett positivt beslut får den sökande information om vilka studier som han eller hon ska genomföra för att få behörighet. Ifall den sökande har ett gammalt utlåtande om motsvarighet, kan det innebära ändringar i de kompletterande studierna. 

Undervisningsämnen som man kan studera vid Humanistiska fakulteten är livsåskådningskunskap, engelska, spanska, filosofi, finska (finska som andra inhemska språk), historia, italienska, japanska, kinesiska, latin, modersmål och litteratur (svenska), religioner (evangelisk-lutherska, islam), portugisiska, franska, svenska, tyska, ryska, estniska samt modersmål och litteratur (finska)/finska som andraspråk. Närmare information om undervisningsämnen vid Humanistiska fakulteten och studierna i samband med dem finns här.

Obs. Studier i undervisningsämnet religion (evangelisk-luthersk och katolsk) genomförs vid Teologiska fakulteten och studier i och samhällslära vid Statsvetenskapliga fakulteten. Studier i undervisningsämnet religion (islam) kan även avläggas vid Teologiska fakulteten.

Med läraransökan kan studierätt beviljas i två fall:

 • Den sökande har när ansökningstiden går ut avlagt högre högskoleexamen och har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet eller en högskola i Finland.
 • Den sökande har avlagt högre högskoleexamen och saknar vissa på förhand bestämda studieavsnitt som behövs för motsvarighetsintyg i undervisningsämnet (vanligen för ansökan om fristående studierätt för pedagogiska studier för lärare).

De studier som avses i den andra punkten ovan är

 • de kompletterande studier i respektive filologiämne som krävs av färdiga översättare som utexaminerats 2016-2017 eller tidigare
 • de kompletterande studier som krävs av utexaminerade från ämnet finska och finsk kultur eller finsk-ugriska språk och kulturer, linjen för språkforskning
 • de kompletterande studier som krävs av utexaminerade från ämnet politisk historia eller ekonomisk och social historia
 • kompletterande studier (i vilket undervisningsämne som helst) som anges i ett beslut om jämställande av utbildningsstyrelsen eller ett utlåtande om motsvarighet av fakulteten.

Med vanlig ansökan kan man ansöka om rätt att genomföra ett eller flera studieavsnitt och/eller en eller flera studiehelheter i ämnet romani och romsk kultur. I ansökan måste man ange vilka studiehelheter och/eller studieavsnitt som ansökan gäller.

Till ansökan måste man bifoga de dokument som nämns på ansökningsblanketten eller i anvisningen. Den som behandlar ansökan kan också be om dokument.

Vanligtvis ska man lämna in en kopia av sitt examensbevis med bilagor och ett utdrag ur studieregistret.

Andra möjliga bilagor är ett intyg över språkkunskaper, ett beslut om jämställande/ett utlåtande om motsvarighet som gäller studier som krävs för lärarbehörighet, ett intyg över att studierätten har upphört och en bedömning av när studierna är slutförda (om de ingår i förkunskapskravet för de studier som ansökan gäller).

Man behöver inte lämna in intyg över studier och examina som avlagts vid Helsingfors universitet. Studierna och examina kontrolleras i studentregistret. Obs. Kopior på motsvarighetsutlåtanden som getts av Humanistiska fakulteten måste däremot lämnas in (när ansökan gäller de återstående studier som anges i motsvarighetsutlåtandet).

Kontrollera att alla sidor av studieutdraget är med och att också examensbevisets bilagor är med (alla sidor) när du lämnar in bilagorna.

Kopior behöver inte vara styrkta. Fakulteten ber de sökande uppvisa originalen om det behövs av någon anledning. Om den sökande ger ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan studierätten dras in.

Obs! Lämna endast in de bilagor som nämns i anvisningarna. Bilagor som de sökande inte ombeds lämna in är t.ex. motivationsbrev, utlåtande från arbetsgivaren, rekommendationer från arbetsgivaren, arbetsintyg, meritförteckningar eller diplom från språkkurser i andra språk än finska och svenska.

Beslut om rätt att genomföra fristående studier fattas av fakultetens dekanus efter att dekanus har hört utbildningsprogrammet/studieinriktningen.

Beslutet meddelas den sökande per e-post genast när det har fattats, troligtvis i början av maj 2024. Meddela din nya e-postadress till studentservicen i Forsthuset, om din e-postadress har ändrats efter ansökningstiden.

Utbildningsprogrammets resurser och antalet sökande till varje program påverkar möjligheterna att bevilja studierätt för fristående studier.

Om alla läraransökningar inte kan godkännas, väljs de sökande som saknar minst studier för att bli behöriga i ett undervisningsämne. Om det med avseende på undervisningsresurserna dessutom utöver dessa är möjligt att godkänna sökande som vill genomföra hela studiehelheter, kan de antas i ordningsföljd enligt framgången i provet eller i tidigare studier.

Obs. I fråga om sökande till studier som ger behörighet i modersmål och litteratur, beaktas studierna i ämnet finska/svenska och litteraturämnet, inte behörigheten som helhet.

Om alla vanliga ansökningar inte kan godkännas, lottas ansökningarnas ordningsföljd i fakulteten.

Det är möjligt att studierätten som beviljas är villkorlig eller att den beviljas endast för en del av de studier som ansökan gäller. I det första fallet börjar studierätten gälla endast om vissa villkor uppfylls inom en utsatt tid. I allmänhet är villkoret att ett kvitto över inbetald avgift eller ett intyg över att de tidigare studier som krävs har genomförts.

Den som genomför fristående studier har endast rätt att genomföra de studier som studierätten har beviljats för. Den som genomför fristående studier är inte inskriven vid Helsingfors universitet som examensstuderande och har inte rätt att avlägga examen vid universitetet.

Studierätten för fristående studier som har beviljats för ett visst studieavsnitt (eller en studiehelhet), garanterar inte att det ordnas undervisning i form av kurser under den tid som studierätten gäller. Om ett studieavsnitt inte kan genomföras som kurs, kan det vanligen genomföras med en litteraturtentamen eller en skriftlig uppgift (essä). Informationen om undervisningen för hösten 2024 publiceras före slutet av juni och informationen om vårterminens undervisning publiceras före slutet av september.

Om studierätten gäller studier som den sökande behöver för ämneslärarbehörighet och den sökande har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland innan ansökningstiden gick ut, är studirätten avgiftsfri. I annat fall är studierätten avgiftsbelagd i enlighet med ett beslut som har fattats av universitetets rektor.

Den som får ett positivt beslut om studierätt för fristående studier måste anmäla senast 31.5.2024 om han eller hon vill genomföra de studier som rätten beviljats för. Om den sökande inte meddelar att han eller hon tänker utnyttja studierätten dras rätten in.

Om studierätten är avgiftsfri och inte villkorlig gäller den från och med 1.8.2024.

Om studierätten är avgiftsbelagd börjar den gälla när den sökande har visat att han eller hon har betalat studieavgiften, dock tidigast 1.8.2024. Man ska visa att studieavgiften har betalats senast 31.8.2024.

Om studierätten är villkorlig börjar den gälla när de villkor som nämns i beslutet uppfylls, dock tidigast 1.8.2024. Man ska visa att villkoren har uppfyllts senast 31.8.2024. Studierätten är villkorlig t.ex. när det fordras förkunskaper (ett prov) eller intyg över att de föregående studierna genomförts (t.ex. grundstudiehelheten har genomförts).

Studierätten upphör när den studerande har genomfört de studier som studierätten beviljades för, dock senast 31.7.2026.

När studierätten för fristående studier håller på att löpa ut kan studietiden på begäran av den studerande förlängas med ett år förutsatt att han eller hon kan ange goda skäl för detta. Tillstånd måste sökas hos dekanen senast den 31.10.2026.

Rättelseförfarande

Om den sökande anser att beslutet om rätten till fristående studier är felaktigt kan han eller hon begära en skriftlig rättelse av beslutet. I begäran om rättelse ska det anges vilket beslut det gäller, vilken del av beslutet som begärs rättat, hur beslutet bör rättas och på vilka grunder rättelsen begärs. Begäran om rättelse ska ställas till dekanen för humanistiska fakulteten och skickas till Studentservicen i Forsthuset (metsatalo-student@helsinki.fi). Begäran om rättelse måste komma in till Studentservicen inom 14 dagar från det datum då den sökande informerats om beslutet. Den sökande anses ha mottagit beslutet senast den tredje dagen efter att beslutet har offentliggjorts.

 

För ytterligare information om ansökan och beviljande av studierätt för fristående studier kontakta Studentservicen i Forsthuset (metsatalo-student@helsinki.fi).

Det finns ingen statistik över antalet sökande och beviljade studierätter för fristående studier från tidigare år.