Instruktioner för sökande till undervisnings- och forskningsbefattningar

Sökande till professurer uppmanas i sin ansökan bifoga en CV på engelska. Vid uppräkningen av anställningsförhållanden bör onödig detaljrikedom undvikas: anställning som skett i flera perioder kortare än ett år bör förenas enligt tjänstebenämning, exempelvis "University Lecturer, total 8 months, 2009-11, University of…".

Curriculum vitae (CV)

 1. Full names
  Fullständigt namn
 2. Date and place of birth
  Födelsedatum och -plats
 3. Current position and date of appointment
  Nuvarande arbete, ange begynnelsedatum
 4. Education and degrees awarded
  Examina, akademisk grad och liknande (inkl. docenturer)
 5. Previous professional appointments
  Tidigare tjänsteförhållanden
 6. Research awards, research honours and major stipendiary support for research
  Vetenskapliga priser, utmärkelser och viktigare forskningsstipendier och -anslag
 7. Editorial board memberships/editor
  Tidskrifter för vilka redaktör / redaktionsmedlem
 8. Elected memberships in scientific societies
  Medlemskap i vetenskapliga samfund
 9. Supervision of research work and postgraduate studies
  Förmåga att leda forskningsarbete (t.ex. vetenskapliga projekt)
  Handledare för avhandlingsarbete (handledda avhandlingar)
 10. Other academic and professional activities
  Sakkunniguppdrag t.ex. vid tillsättande av professur eller docentur, förhandsgranskare av avhandlingar, opponent
  Uppdrag som "referee" för tidskrifter
  Deltagande i viktigare kommittéer och liknande uppdrag

Den pedagogiska expertisen hos sökande till undervisningsanställningar vid Humanistiska fakulteten utvärderas av fakultetens undervisningsutvärderingsnämnd. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet och en sammanställning av resultaten ges i utlåtandet om undervisningsförmågan. Utlåtandet innehåller uppgifter om utgångspunkterna för bedömningen och en analys av den sökandes undervisningsmeriter i förhållande till bedömningskriterierna, matriserna och/eller den sökandes motiverade syn på god undervisning.

Det huvudsakliga syftet med utlåtandet är att ge beredningsgruppen tillräcklig och välstrukturerad information om de sökandes undervisningsförmåga. I utlåtandet uttrycks det tydligt vem som har tillräcklig undervisningsförmåga för professuren och redogörs för skillnaderna i dessa sökandes undervisningsförmåga. Behandlingen av de sökande ska vara likvärdig och rättvis. I utlåtandet bedöms de sökande inte med poäng utan med en kvalitetsbeskrivning.

Vid utvärderandet av de sökandes pedagogiska expertis används fakultetens utvärderingsmatriser:

Matris, pedagogiska expertisen (pdf)
Matris, undervisningsprovet (pdf)

Redogörelse för sökandes pedagogiska meriter i ansökan

Sökande till undervisningsanställningar uppmanas i sin ansökan bifoga en redogörelse för sina pedagogiska meriter (undervisningsfilosofi, undervisningserfarenhet, pedagogiska färdigheter, förmåga att utveckla och använda läromedel, andra pedagogiska meriter), eller alternativt en akademisk portfolio som innehåller motsvarande information. Se närmare instruktioner:

Anvisning, pedagogiska expertisen (pdf)

Undervisningsprov

Sökande till undervisningsanställningar förväntas genomgå ett undervisningsprov. Undervisningsprovet är öppet för allmänheten. Se närmare instruktioner:

Anvisningar, undervisningsprovet (pdf)

Den som söker en professur vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper, som även ligger till grund för forskningsdatabasen TUHAT vid Helsingfors universitet.

A Referentgranskade vetenskapliga artiklar
Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.

B Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter
Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Vetenskapliga böcker (monografier)
Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.

D Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp
Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Publikationer för allmänheten, med anknytning till den sökandes forskning
Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

F Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet
Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lärdomsprov
Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H Patent och uppfinningsanmälningar
Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program
Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Sökande av undervisnings- eller forskningsbefattningar kan till sin ansökan bifoga en akademisk portfolio. Till ansökningar som gäller professorsbefattningar lämnar man en engelskspråkig portfolio.

 1. Basuppgifter
  Namn, födelsedatum, nuvarande arbetsgivare, tjänstebenämning och anställningsdatum
  Examina, lärda grader och motsvarande
  Tidigare anställningar
 2. Meriter inom forskning och forskarutbildning
  Utmärkelser och pris tilldelade av forskarsamfundet
  Art och omfång av publikationsverksamhet (till den del detta inte framgår av publikationsförteckningen)
  Vetenskapliga sakkunniguppdrag
  Internationell verksamhet
  Omfattning och ledning av extern forskningsfinansiering och projektverksamhet
  Samarbete med finländska och utländska forskningsgrupper
  Meriter inom utnyttjande av forskningsresultat
  Samordning av forskarutbildning och övrigt deltagande i nationella forskarskolors verksamhet
  Antal forskarstuderande
  Metoder för undervisning och handledning av forskarstuderande
  Antal handledda doktorsavhandlingar
  Förhandsgranskare och opponent vid avhandlingar
 3. Meriter inom undervisning
  Sökande till undervisningsanställningar uppmanas i sin ansökan bifoga en redogörelse för sina pedagogiska meriter (undervisningsfilosofi, undervisningserfarenhet, pedagogiska färdigheter, förmåga att utveckla och använda läromedel, andra pedagogiska meriter). Se närmare instruktioner: Anvisning, pedagogiska expertisen (pdf)
 4. Andra meriter
  Betydelsefulla samhälleliga expertuppdrag och förtroendeuppdrag som baserar sig på vetenskapliga eller pedagogiska meriter
  Betydelsefulla förtroendeuppdrag, medlemskap i arbetsgrupper och kommittéer och andra administrativa uppgifter vid universitet som baserar sig på vetenskapliga och pedagogiska meriter