Om oss

Inom nätverket utförs mångvetenskaplig forskning kring människors välfärd, den nordiska välfärdspolitikens utformning och legitimitet samt välfärdens värdemässiga grundvalar. Ytterligare analyseras mekanismer bakom olika former av ojämlikhet samt lösningsmodeller och interventionsformer inom välfärdens olika delområden.

Den pågående forskningen har fokus på

 • bekämpning av ojämlikhet i en tid av knapphet
 • social inklusion och exkludering samt polarisering
 • kritiskt socialt arbete
 • kreativ socialpolitik
 • socialpolitiska reformer och experiment samt deras utfall och legitimitet
 • välfärdsstatens professionella – attityder och arbetshälsa
 • bemötande och kvalité inom välfärds- och omsorgsarbete
 • digitalisering av socialvården och det sociala arbetet
 • utvecklingen av socialservice till barn och familjer
 • funktionshinder och rehabilitering
 • rehabiliteringstjänster för immigrantfamiljer

Nätverket upprätthåller de tematiska studiehelheterna ”Social välfärd och sociala problem” samt ”Socialpolitik och hållbar utveckling” inom ramen för Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan samt ”Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd” inom ramen för Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Forskningsnätverket grundades år 2018 i Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors univeristet.