Forskare

Följande forskare är en del av forksningsnätverket Välfärd, värderingar och insatser.
Helena Blomberg-Kroll

Professor
Social- och samhällspolitik, socialarbete, välfärd och samhällsservice, nordiska välfärdsstater, nordiska modellen, makt, media, integration, välfärdspolitik, värderingar och attityder, socialservice, sysselsättningar, stress, välmående

Rolle Alho

Forskardoktor
Sociologi, social- och samhällspolitik, statsvetenskap, etniska relationer, migration, arbetsmarknad

Karin Creutz

Universitetslärare
Sociologi, socialarbete, social- och samhällspolitik, medie- och kommunikationsvetenskap, etnisk- och nationell mångfald, migration, flyktingpolitik

Pia Eriksson

Universitetslektor

Socialarbete, barnskydd, socialtjänster

Camilla Granholm

Pol.dr.

Flerdimensionellt socialt arbete, IKT

Universitetslektor i socialt arbete

Johannes Kananen

Universitetslektor
Social- och samhällspolitik, komparativ socialpolitik, välfärdsstaten, nordiska länder, arbetslöshet, sysselsättningspolitik, utkomststöd, social rättvisa, välfärdsservice och socialskydd, öppenhet av politiska reformer, sociologi, makt, hälsa

Christian Kroll

Univeristetslektor, docent

Socialarbete, social- och samhällspolitik, välfärd och samhällsservice, nordiska modellen, nordiska välfärdsstater, yrkesgrupper, socialtjänst, värderingar och attityder, välmående, välfärdspolitik, makt, media, etnicitet

Ulrika Krook

Universitetslärare
Funktionshinderpolitik och- rätt, barns rättigheter, social- och hälsovårdens substanslagstiftning och strukturer, diskrimineringsrätt, undervisning och småbarnspedagogik främst ur barnrättsligt och föräldraperspektiv samt specialbehov, nordiskt samarbete och intresseorganisationer

Annika Lillrank

Universitetslektor, docent
Socialarbete, socialpolitik, välfärd och samhällsservice, hälsovård, immigration, hälsa, subjektiv sjukdomserfarenhet, hälsofrämjande resurser

Harry Lunabba

Universitetslektor
Socialarbete, socialtjänster, välfärd, barndomsforskning, genusvetenskap, pojkdom

Urban Markström

International Reader vid SSKH.

Professor i socialt arbete, Umeå universitet.

Tobias Pötzsch

Universitetslektor i socialt arbete
Socialarbete, pedagogik, teori och etik inom socialt arbete, mångkulturellt socialt arbete, etnisk diversitet, anti-förtryckande praktik i socialt arbete, integration, invandring, minoriteter, anti-rasism, nordiska välfärdsstater, kritisk teori, makt, diskriminering, etniska relationer, språkmångfald

Stina Sjöblom

Universitetslärare
Socialt arbete, funktionshinder, praktikforskning

 

Marina Bergman-Pyykkönen

Doktorand

Socialarbete, gränsöverskridande samarbete, inter-professionellt samarbete, professionell expertis i förändring, medling i familjefrågor

Suvi Linnanvirta

Doktorand
Socialarbete, social- och samhällspoliti, utkomststöd, värderingar och attityder, socialtjänster, socialt medborgarskap, socialskydd, välfärdspolitik, socialskyddsreformer, legitimitet, grundinkomst

Valter Sandell

Magister i samhällsvetenskaper

Socialt arbete, socialpolitik, prekarisering, migration

Laura Tarkiainen

Doktorand

Socialarbete

Projekt: Livet på basinkomst – en kvalitativ intervjuundersökning.

Marcus Weckström

Doktorand, affilierad forskare vid SSKH.

Socialarbete

Linnéuniversitet.