Forskare

Följande forskare är en del av forksningsnätverket Välfärd, värderingar och insatser.
Helena Blomberg-Kroll

ProfessorSocial- och samhällspolitik, socialarbete, välfärd och samhällsservice, nordiska välfärdsstater, nordiska modellen, makt, media, integration, välfärdspolitik, värderingar och attityder, socialservice, sysselsättningar, stress, välmående

Rolle Alho

ForskardoktorSociologi, social- och samhällspolitik, statsvetenskap, etniska relationer, migration, arbetsmarknad

Karin Creutz

UniversitetslärareSociologi, socialarbete, social- och samhällspolitik, medie- och kommunikationsvetenskap, etnisk- och nationell mångfald, migration, flyktingpolitik

Pia Eriksson

Universitetslektor
Socialarbete, barnskydd, socialtjänster

Camilla Granholm

Pol.dr.
Flerdimensionellt socialt arbete, IKT

Universitetslektor i socialt arbete

Johannes Kananen

UniversitetslektorSocial- och samhällspolitik, komparativ socialpolitik, välfärdsstaten, nordiska länder, arbetslöshet, sysselsättningspolitik, utkomststöd, social rättvisa, välfärdsservice och socialskydd, öppenhet av politiska reformer, sociologi, makt, hälsa

Christian Kroll

Univeristetslektor, docent
Socialarbete, social- och samhällspolitik, välfärd och samhällsservice, nordiska modellen, nordiska välfärdsstater, yrkesgrupper, socialtjänst, värderingar och attityder, välmående, välfärdspolitik, makt, media, etnicitet

Ulrika Krook

UniversitetslärareFunktionshinderpolitik och- rätt, barns rättigheter, social- och hälsovårdens substanslagstiftning och strukturer, diskrimineringsrätt, undervisning och småbarnspedagogik främst ur barnrättsligt och föräldraperspektiv samt specialbehov, nordiskt samarbete och intresseorganisationer

Annika Lillrank

Universitetslektor, docentSocialarbete, socialpolitik, välfärd och samhällsservice, hälsovård, immigration, hälsa, subjektiv sjukdomserfarenhet, hälsofrämjande resurser

Harry Lunabba

UniversitetslektorSocialarbete, socialtjänster, välfärd, barndomsforskning, genusvetenskap, pojkdom

Urban Markström

International Reader vid SSKH.

Professor i socialt arbete, Umeå universitet.

Tobias Pötzsch

Universitetslektor i socialt arbeteSocialarbete, pedagogik, teori och etik inom socialt arbete, mångkulturellt socialt arbete, etnisk diversitet, anti-förtryckande praktik i socialt arbete, integration, invandring, minoriteter, anti-rasism, nordiska välfärdsstater, kritisk teori, makt, diskriminering, etniska relationer, språkmångfald

Stina Sjöblom

UniversitetslärareSocialt arbete, funktionshinder, praktikforskning
 

Marina Bergman-Pyykkönen

Doktorand
Socialarbete, gränsöverskridande samarbete, inter-professionellt samarbete, professionell expertis i förändring, medling i familjefrågor

Suvi Linnanvirta

DoktorandSocialarbete, social- och samhällspoliti, utkomststöd, värderingar och attityder, socialtjänster, socialt medborgarskap, socialskydd, välfärdspolitik, socialskyddsreformer, legitimitet, grundinkomst

Valter Sandell

Magister i samhällsvetenskaper
Socialt arbete, socialpolitik, prekarisering, migration

Laura Tarkiainen

Doktorand
Socialarbete

Projekt: Livet på basinkomst – en kvalitativ intervjuundersökning.

Marcus Weckström

Doktorand, affilierad forskare vid SSKH.
Socialarbete

Linnéuniversitet.