Om oss

Vår forskning strävar mot förståelse av översättnings- och tolkningsrelaterade språkliga, sociologiska, teknologiska och professionella fenomen.

Några forskare inom vår gemenskap analyserar språkliga och terminologiska fenomen inom olika former av översättning och tolkning, utifrån lexikalisk, syntaktisk, semantisk eller pragmatisk synvinkel. Forskning i översättningsteori och interaktionella aspekter av översättning och tolkning har också en betydande plats i vår gemenskap. I historiskt orienterad forskning analyseras äldre översättnings- och tolkningspraktiker. Sociologiskt orienterad forskning granskar översättarnas och tolkarnas roll och aktörskap i dag, medan sociolingvistiskt inspirerad översättningsforskning sätter fokus på språkliga rättigheter och språkpolitik. I forskningen kring maskinöversättning och olika inter- och multimodala former av översättning och tolkning är det gränssnitten mellan översättningsprocesser och teknologi som uppmärksammas.

Våra forskningsfrågor

Som forskare söker vi efter svar på följande övergripande frågor:

 • Vad menas med kvalitet i översättnings- och tolkningssammanhang?
 • Hur kan tillgängligheten på information och kommunikation genom översättning och tolkning säkras?
 • Hur inverkar tid, rum och teknologi på översättningens och tolkningens praktiker?
 • Vems röst hörs i översatta och tolkade texter?
 • Vilken roll spelar de olika aktörerna i översättning och tolkning?
 • Hur skapas betydelser och representationer i och genom översättning och tolkning?
Våra forskningsobjekt
 • Översättning av fack- och skönlitteratur
 • Specialiserad översättning (till exempel juridisk översättning)
 • Multimodala och intermodala former av översättning (till exempel audiovisuell översättning)
 • Kontakttolkning
 • Rättstolkning
 • Översättningsteori
 • Översättnings- och tolkningspedagogik
 • Terminologiarbete
 • Översättningsteknologi
Länkar