Studier

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan kan du studera journalistik och kommunikation på svenska.

Kursutbudet innehåller både teoretiska och praktiska kurser. Utbildningen i journalistik och kommunikation är både en yrkesutbildning för journalister och kommunikatörer och en introduktion till akademisk forskning om journalistik, medier och kommunikation. Utbildningen har traditionellt inriktat sig på journalistik och medier, i likhet med de övriga nordiska journalist­utbildningarna, men beaktar också att allt fler i framtiden kommer att arbeta med kommunikation på ett bredare fält. 

Du studerar journalistik och kommunikation inom ramen för Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV) vid Soc&kom. Andra studieinriktningar i samma program är: rättsvetenskap, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning. Soc&kom erbjuder dessutom mindre studiehelheter på 15–35 studiepoäng inom vetenskapsområdena och olika temaområden.

Du kan också läsa journalistik och kommunikation på magisternivå. Magisterstudierna sker inom Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar studieinriktningarna: journalistik och kommunikation, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning. Efter avlagd kandidatexamen vid Soc&kom har du rätt att fortsätta i magisterprogrammet.

Studierna i journalistik och kommunikation består av kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Studierna består också av praktiskt yrkesinriktade kurser för olika medier och olika former av journalistiska arbetsmetoder och kommunikationsfärdigheter. De olika kurserna sammanflätas under vårterminen i Smocka-redaktionen, där studenter i olika skeden av studierna jobbar tillsammans med produktion i print, radio, video, webb och sociala medier.

De teoretiska kurserna ger förutsättningar för forskning i journalistik och kommunikation, och forskningsperspektivet är integrerat också i undervisningen i journalistiska färdigheter. Du kan välja att fördjupa dig i området med sikte på ett kommande yrke inom medier eller kommunikation, eller välja att läsa kurser i journalistik och kommunikation samt mediespråk som ett komplement till dina övriga studier.

Utexaminerade tidigare studenter jobbar som journalister, kommunikatörer inom privata och offentliga organisationer samt som konsulter och medieexperter.

En politices kandidat med vetenskapsområdet journalistik och kommunikation som inriktning ska:

  • förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och kritiskt granska dem
  • förstå och kritiskt granska journalistikens och kommunikationens innehåll och uppdrag i samhället
  • förstå sammanhangen mellan olika skeenden i samhället och kritiskt analysera dem
  • behärska journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder
  • kunna arbeta med journalistik och/eller kommunikation för olika medieplattformar
  • vara förtrogen med medielandskapet i Finland och i Norden
  • kunna använda korrekt svenska som arbetsredskap och uttrycksmedel
  • känna till metoder i journalistik- och kommunikationsforskning samt kunna tillämpa dem
  • kunna tolka och kritiskt granska forskningsresultat och sammanfatta sig i journalistisk och vetenskaplig text
  • ha de teoretiska, begreppsliga och metodologiska färdigheter som förutsätts för studier på högre akademisk nivå.