Personer

Medlemmarna i forskningsnätverket är såväl professorer och lektorer vid Svenska social- och kommunalhögskolan som forskare vid andra högskolor och institutioner.

Vill du bli medlem i nätverket? Kontakta i så fall nätverkets ledare, professor Jaana Hujanen.

Jaana Hujanen

Professor i journalistik

Min forskning handlar om förändringar i nyhetsmedier och journalistik och samspelet mellan produktion och konsumtion av journalistik. Jag har forskat i journalistikens ideal och praxis, lokala och hyperlokala medier och deras roll för det finländska medielandskapet och människors delaktighet. Min forskning inkluderar även journalistikundervisning och hur man lär sig journalistik.

Jag undervisar på grundnivå, magisternivå och doktorandnivå, främst i journalistikens grunder samt metoder i journalistik- och kommunikationsforskning men även andra ämnesområden. Jag är ansvarig lärare för det svenskspråkiga magisterseminariet i journalistik och kommunikation, och handleder doktorander vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt vid Åbo Universitet. Jag är intresserad av att handleda doktorander på följande områden: innovationer och digital journalistik, journalistikens ideal och praxis, lokala medier och journalistik samt användningen av medier och journalistik.

Jag är medlem i Soc&koms styrelse, vice ledare för Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och medlem i delegationen för journalistutbildningar i Finland (Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta).

Här kan du ta del av Jaana Hujanens publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

Mats Bergman

 

Professor i medier och kommunikation 

Mina forskningsintressen inbegriper kommunikationsteori och -filosofi, medie- och kommunikationsetik, epistemiska spörsmål angående medier och kommunikation, semiotik, begreppsanalys och -utveckling samt pragmatistisk filosofi och samhällsteori. Jag undervisar kurser i medie- och kommunikationsetik, propaganda och påverkan, kommunikationsforskning och mediekritik samt etiska frågeställningar i medie- och kommunikationsforskning.

Här kan du ta del av Mats publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

 

Camilla Haavisto

Universitetslektor i kommunikation

Min forskning berör hur medier bidrar till olika förståelser av samhörighet och utanförskap. Jag intresserar mig för vem som kan påverka och delta i debatter om sociala och politiska angelägenheter och på vilka villkor de kan delta. Lyssnandets politik, deltagande och polarisering är viktiga begrepp i mitt arbete. I mina senaste publikationer som berör asylsökandes påverkanskommunikation, knyts många av dessa aspekter samman. I min pågående forskning är jag också intresserad av mediepedagogik och teknologisk utveckling, särskilt angående likvärdigt deltagande.

Min tidigare forskning har berört känslor i samband med medierade skildringar av den s.k. globala södern (Structures of Compassion 2010-2013), föreningsvärldens roll i samhällsdebatter kring frågor om utanförskap (ARAFI 2013–2016) samt hur rasistiska ideologier drar nytta av de verksamhetslogiker som präglar hybrida mediemiljöer (HYBRA 2016–2019).

Här kan du ta del av Camilla Haavistos publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

Jonita Siivonen

Universitetslektor, PD, FM

Mina forskningsområden är journalistik, genrer och genus. Jag är också Finlands koordinator för Global Media Monitoring Project (GMMP) - en världsomfattande nyhetsstudie som görs vart femte år. Jag undervisar främst i mediespråk, genus och journalistik - och ansvarar för kandidatseminariet inom studieinriktningen journalistik och kommunikation.

Här kan du ta del av Jonita Siivonens publikationer och andra forskningsaktiviteter. 

Henrika Zilliacus-Tikkanen

Universitetslektor emeritus i journalistik

Min doktorsavhandling behandlade journalisters strategier, kvinnliga journalisters perspektiv och journalistkulturens maskulina värderingar. Mina viktigaste nätverk har varit de nordiska kvinnoforskarna, i synnerhet den lilla gruppen finländska forskare i kön och medier. Jag har medverkat i några internationella antologier: Fröhlich, Romy & Sue E Lafky (eds.). Women Journalists in the Western World. What Surveys Tell Us. 2008. Hampton Press, och The Palgrave International Handbook of Women and Journalism (M. Byerly, Carolyn (Ed.) 2013.

Ett annat forskningsintresse har varit mediehistoria, bl.a. monografin När Könet började skriva. Kvinnor i finländsk press 1771-1900 (Finska Vetenskaps-Societeten 2005). Tillsammans med nordiska kolleger har jag redigerat antologin Becoming a Journalist. Journalism education in the Nordic countries, Hovden, Nygren & Zilliacus-Tikkanen 2016.

Fem gånger har jag fungerat som opponent vid doktorsdisputationer i Stockholm och Göteborg.

Jag har undervisat i journalistik vid Soc&kom sedan år 1988, och har ansvarat för de flesta kurser som erbjuds: kommunikationsteori, metoder, seminarier, mediehistoria, introduktionskurs, nyhetsjournalistik, radio och tv-journalistik, reportage och journalistiskt arbete. De senaste åren har jag ansvarat för kurserna under den redaktionella produktionsperioden samt kursen Data Journalism. Under perioden som prorektor med ansvar för undervisning 2010-2017 hade jag bl.a. huvudansvaret för en omfattande reform av utbildningsprogrammen.

Här kan du ta del av Henrika Zilliacus-Tikkanens publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

Klas Backholm

Universitetslärare i masskommunikation vid Åbo Akademi

Mina huvudsakliga forskningsområden är: journalisters psykiska hälsa efter arbete med krisuppdrag eller utsatthet för trakasserier på grund av yrkesrollen; och strategier och rekommendationer för välfungerande krisjournalistik och -kommunikation i det digitala medielandskapet.

 

Olga Dovbysh

Postdoktoral forskare

Jag jobbar som postdoktoral forskare vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet. Mina forskningsintressen handlar om den digitala transformationen av media i Ryssland. I min tidigare forskning undersökte jag hyperlokala media i Ryssland, deras sociala betydelse, tekniska utmaningar och ekonomiska begränsningar. Från januari 2020 arbetar jag i projektet "Hållbar journalistik för en algoritmisk framtid", som studerar utmaningarna med algoritmjournalistik och datajournalistik.

Ullamaija Kivikuru

Professor emerita

Mina två huvudsakliga forskningsområden är medier och demokrati samt utvecklingskommunikation; därtill har jag även gjort en del genusforskning. Mitt nyaste projekt handlar om förändringar i veckotidningar.

Här kan du ta del av Ullamaija Kivikurus publikationer och andra forskningsaktiviteter.

Katja Lehtisaari

Universitetslektor, docent

Jag är universitetslektor i journalistik vid Jyväskylä universitet och docent i medie- och kommunikationsstudier vid Helsingfors universitet.

Jag har koordinerat forskningsprojekt om affärsmodeller inom media. Mina forskningsområden är affärsmodeller inom media, lokal journalistik och medieformer, medie- och kommunikationspolitik, affärsjournalistik och mediesystem, ofta i internationella förhållanden.

Här kan du ta del av Katja Lehtisaaris publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

Lars Lundsten

FD (filosofi), docent i journalistik

Som bäst är jag chef för doktorsskolan vid Akureyri universitet, Island. Jag är även docent i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Mina forskningsintressen är journalistik och medialisering, samt journalistikens epistemologi.

 

Jenny Stenberg-Sirén

Universitetslektor i journalistik

Min forskning kombinerar medier och språk, och mitt pågående forskningsprojekt handlar om ungas språkliga praktiker i sociala medier. I undersökningen jämför jag kommunikationen i Snapchat, Instagram och Whatsapp, med utgångspunkt i hur de språkliga och multimodala uttrycken varierar i förhållande till mediekanalen och graden av offentlighet på meddelandena. Forskningen gör jag vid Svenska littartursällskapet i Finland. Min doktorsavhandling ligger också i gränszonen mellan språk och medier och analyserar det talade finlandssvenska standardspråket i radio- och tv-nyheterna

På Soc&kom har jag undervisat många olika kurser, t.ex. introduktionskursen i journalistik, kommunikation och mediespråk, kommunikationsteori, radio- och tv-kursen, media landscapes och den praktiska delen av foreign reporting-helheten. Jag är en av lärarna som handleder studenterna i Smocka-redaktionen, som utgör en årlig produktionsperiod för studenter både på kandidat- och magisternivå. Tidigare har jag jobbat ca 15 år på Svenska Yle, som nyhetschef och chef för nya medier.

Här kan du ta del av Jenny Stenberg-Siréns publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

Laszlo Vincze

Universitetslektor och docent

Jag är universitetslektor i kvantitativ forskningsmetodik och docent i kvantitativ medieforskning. Jag undersöker främst tvåspråkig kommunikation och medieanvändning i tvåspråkiga regioner, minoritetsmedier, och hur medieanvändning bidrar till tvåspråkighet och bevarandet av minoritetsspråken.

Här kan du ta del av Laszlo Vinczes publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

Laura Huuskonen

Doktorand

Jag är doktorand i medier och kommunikationslära vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. I min avhandling undersöker jag nyhetskällor i krissituationer, begreppet tillit i nyhetsjournalistik, det globala nyhetsmedienätverket och hur nyhetslitteraciteten kan höjas genom att man lär sig mer om de journalistiska processerna. Jaana Hujanen är en av mina handledare. 

Här kan du ta del av Laura Huuskonens publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

 

Mikko Malmberg

Doktorand

Jag är doktorand vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors Universitet. Min doktorsavhandling berör hur mediepersonligheter med invandrarbakgrund ifrågasätter dominerande representationer av invandrare och av finländskhet. Jag har publicerat artiklar i European Journal of Cultural Studies (Malmberg & Awad, 2019) och Culture Unbound (Malmberg & Pantti, 2020). Jag har en magisterexamen i mediestudier från Erasmus universitetet i Rotterdam. Camilla Haavisto är en av mina handledare. 

Juho Ruotsalainen

Doktorand

Jag är doktorand vid Finlands framtidsforskningsinstitut vid Åbo universitet. 

För min doktorsavhandling undersöker jag och granskar kritiskt hur journalistikens framtid beskrivs. Dessa beskrivningar skapar "framtidens kunskap", som ramar in vad som ses som möjligt och önskvärt i hur journalistiken utvecklas, och det i sin tur påverkar beslut och handlingar i nutid. Studien fokuserar på journalistentreprenörer, som uppfattas som pionjärer och "first adopters" av nya journalistiska idéer och praktiker. Studien kopplar ihop framtidens kunskap med det sociologiska "imaginaries"-begreppet, som syftar på alla de sätt som sociala relationer, värden och önskvärda mål föreställs i samhällen (jfr. Benedict Anderson).  Jaana Hujanen är en av mina handledare.

Här kan du ta del av Juho Ruotsalainens publikationer och andra forskningsaktiviteter. 

Stefanie Sirén-Heikel

Doktorand 

Jag är doktorand i medier och kommunikation vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Jag forskar i hur automation påverkar journalistiska värderingar, vad journalistik är och hur det görs. Jag undervisar journalistikstuderande i källkritik och forskningsmetoder. Jaana Hujanen och Carl-Gustav Linden är mina handledare. 

Här kan du ta del av Stefanie Sirén-Heikels publikationer och övriga forskningsaktiviteter.

 

Hanna Tuulonen

Doktorand

Jag är doktorand i medier och kommunikation vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. I min doktorsavhandling utforskar jag hur nyhetsautomatisering används i Kina, och hurdan påverkan denna utveckling har på media i Kina men även i Europa. Jaana Hujanen och Carl-Gustav Linden är mina handledare.

Här kan du ta del av Hanna Tuulonens publikationer och övriga forskningsaktiviteter.