Etisk förhandsprövning av medicinsk forskning

På denna sida hittar du grundläggande insikter om uppgifterna för Den forskningsetiska delegationen vid Medicinska fakulteten. Du hittar delegationens medlemmar, mötesscheman, kontaktuppgifterna och anvisningarna för utarbetande av begäran om utlåtande.

Den forskningsetiska delegationen vid Medicinska fakulteten har till uppgift att avge utlåtanden om forskardrivna medicinska forskningsplaner som görs upp vid Medicinska fakulteten och kräver ett utlåtande från ett forskningsetiskt organ.

Delegationen behandlar inte studier som kräver ett lagstadgat utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska kommitté eller TUKIJA (Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik). För sådana studier ska utlåtandet begäras hos den etiska kommittén vid det sjukvårdsdistrikt där den ansvariga för undersökningen är verksam eller där undersökningen huvudsakligen är tänkt att utföras.

I specialupptagningsområdet som omfattar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) finns en regionala etiska kommittén.

Ett utlåtande där den etiska kommittén förordar studien är en förutsättning för att en medicinsk studie ska kunna utföras och den får inte inledas utan detta utlåtande.

Medlemmar mandatperioden 2022–2025
 • Ordförande: Professor Antti Sajantila
 • Universitetslektor Aura Heimonen
 • Klinisk lärare Mika Laitinen
 • Professor Samuli Ripatti
 • Professor Ossi Rahkonen
 • Klinisk lärare Petteri Arstila
 • Universitetsforskare Paula Virtala
 • Vice ordförande: Universitetslärare Aleksi Pajunen
 • FD Jukka Reivinen, lekmannamedlem
 • Doktorand Anne-Marie Vartti (Suppleant: Niklas Mäkelä)

Sekreterare: Mila Hyytinen, forskningsservice

Dataskyddsspecialist, Universitetsservice

Inlämnande av handlingar

Den ansvariga forskaren kan begära ett utlåtande av den forskningsetiska delegationen vid Medicinska fakulteten.

Den ansvariga forskaren ska skicka till delegationen

 • en högst sex sidor lång forskningsplan
 • en motivering av behovet av etisk förhandsprövning
 • en egen bedömning av studiens etiska aspekter
 • information till forskningsdeltagarna
 • en samtyckesblankett som forskningsdeltagarna ska skriva under
 • annat material som ges till forskningsdeltagarna, t.ex. intervjuplan, journaler, frågeformulär.
 • doktorandforskare, master studenter samt de som fullföljer avancerade studier ska lämna tillstyrkande utlåtande av deras doktorshandledare om forskningen publiceras
 • en materialhanteringsplan
 • en dataskyddsbeskrivning för studien, i det fall att personuppgifter behandlas inom den. Mer information om dataskyddanvisning i Flamma.

Mötesschema

Våren 2024 sammanträder enligt följande:

 • 30.1
 • 27.2
 • 19.3
 • 30.4
 • 28.5
 • 18.6

Paus i juli.

Begäran om utlåtande ska skickas som ett enda PDF-dokument via e-blanketten två veckor före mötet i fråga.

Om nämnden konstaterar att studien uppfyller de etiska principerna, skickas nämndens utlåtande per e-post till sökanden inom två veckor från det möte där begäran om utlåtande behandlades.

Be om utlåtande

Begäran om utlåtande ska skickas som ett enda PDF-dokument.

Skicka din begäran om utlåtande via e-blanketten.

Bekanta dig också med