Användningsvillkor för tjänsten Unitube

Unitube är Helsingfors universitets egen videopubliceringskanal, genom vilken universitetsstuderande och -personal publicerar video- och ljudinspelningar av forskning, undervisning och universitetets verksamhet. Innan användaren använder tjänsten måste hen godkänna dessa användarvillkor.
Du förbinder dig till
 • Uppladdaren av inspelningen (med uppladdare avses den person som laddar upp en video- eller ljudinspelning till Unitube-tjänsten) ansvarar för att han eller hon har rätt att ladda upp inspelningen på internet. Om det på videon syns andra personer än uppladdaren själv, ska uppladdaren be dessa personer om tillstånd att sprida inspelningen på internet.
 • Uppladdaren av inspelningen ansvarar för att inspelningen inte kränker någons upphovsrätt eller andra rättigheter. Uppladdaren förstår och accepterar att Unitube är ett system som utvecklats för öppen uppladdning av ljud- och videomaterial. Unitube är inte avsedd som ett system med hög säkerhetsklassificering. Uppladdaren förstår och accepterar att metadata om inspelningarna (namn och beskrivning) finns allmänt tillgängliga på internet, även om tillgången till inspelningen är begränsad. Uppladdaren förbinder sig till att inte ladda upp känsligt material till Unitube. Med känsligt material avses bland annat konfidentiella diskussioner mellan patient och läkare, utvärderingssamtal mellan studerande och lärare, möten vars innehåll är sekretessbelagt och annat konfidentiellt innehåll. Uppladdaren förbinder sig till att endast ladda upp ljud- eller videomaterial vars tillgängliggörande (på ett öppet internet) inte orsakar någon skada för någon.
 • Inspelningar som laddas upp ska ha en väsentlig anknytning till universitetets grundläggande verksamhet. Det är inte tillåtet att till Unitube ladda upp till exempel privata, kommersiella, politiska eller andra inspelningar som inte är relaterade till universitetets verksamhet. Inspelningen ska följa god sed och allmänna etiska normer och får inte vara kränkande mot andra personer.
 • Upphovsrätten till inspelningen övergår inte från uppladdaren till Helsingfors universitet, men Helsingfors universitet får rätt att använda inspelningen kostnadsfritt under dess livscykel. De uppladdade inspelningarnas livscykel är som standard 18 månader, men uppladdaren kan förlänga livscykeln eller alternativt be IT-centret vid Helsingfors universitet sätta en längre livscykel för inspelningen (detta är möjligt bland annat när det gäller en inspelning som har särskild betydelse för universitetet). Om den person som laddat upp inspelningen slutar arbeta på Helsingfors universitet, förblir inspelningen tillgänglig i Unitube enligt inspelningens livscykel och de inställningar som uppladdaren gjort. Uppladdaren kan då även överlåta ägarskapet av inspelningen till en annan person som arbetar på Helsingfors universitet eller ta bort inspelningen från Unitube permanent.
 • Helsingfors universitet ställer Unitube-tjänsten till förfogande för uppladdare men fattar inte beslut om eller på något annat sätt deltar i uppladdningen av inspelningar. Inspelningarna laddas enbart upp av uppladdaren, på uppladdarens ansvar. Huvudredaktören för det audiovisuella innehållet i tjänsten Unitube är Helsingfors universitets avdelning för digital kommunikation, som tillsammans med IT-centret förbehåller sig rätten att i efterhand, av berättigade skäl, ta bort inspelningar från tjänsten. Med berättigade skäl avses bland annat följande:
  • Inspelningen har nått slutet av sin livscykel.
  • Inspelningen bryter mot användningsvillkoren för Unitube, de allmänna användningsvillkoren för IT-centret vid Helsingfors universitet, lagar, förordningar eller myndighetsbestämmelser.
  • Inspelningen kränker tredje parters rättigheter.
  • Inspelningen stör Unitube-systemets tekniska funktion.
 • Helsingfors universitet har även rätt att när som helst lägga ned tjänsten och att i samband med detta permanent ta bort alla inspelningar från tjänsten. Dessutom förbehåller IT-centret vid Helsingfors universitet sig rätten att omkomprimera (transcode) inspelningarna så att de motsvarar de nya komprimeringsteknikerna om situationen kräver detta.