Pedagogiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset

Uppdaterad 18.5.2020.

Aktuella instruktioner för studerande:

1. Universitetets gemensamma instruktioner för studerande om Korona-situationen

2. Pedagogiska fakultetens mera detaljerade instruktioner om undantagsstituationen

3. Pe­da­go­gis­ka fa­kul­te­tens lin­je­drag­ning­ar om prak­tik (30.3.2020, uppdaterad 31.3.2020 och 3.4.2020)

Anvisningarna uppdateras enligt behov om situationen ändras. Pedagogiska fakultetens uppföljningsgrupp (lägescentral) följer situationen.

Observera att fr.o.m. 16.3.2020 finns all information om situationen med coronaviruset på Helsingfors universitets ovan nämnda externa webbplatser. Flamma och e-postlistor används inte längre för att informera om situationen.