Arvopaperisijoittaminen

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on noin puoli miljardia euroa ja kiinteistöomaisuus noin miljardi euroa. Helsingin yliopiston sijoitusomaisuus on muodostunut vuoden 2010 yliopistouudistuksen yhteydessä kerätystä varallisuudesta sekä sen tuotosta. Helsingin yliopiston rahastojen sijoitusomaisuus on muodostunut pitkän ajan kuluessa lahjoitusten ja sijoitustoiminnan tuloksena.

Sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite on lisätä yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Tuottotavoite pitkällä aikavälillä on 4 % vuodessa + inflaatio. Tuottotavoitteen tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin perustehtäviin jaettava osuus, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei vaarannu. Riskiprofiili pyritään rakentamaan siten, että asetettu tuottotavoite saavutetaan mahdollisimman vähäisellä riskinotolla. Vertailuindeksi on osakkeet 70 % ja korot 30 %.

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun oli 287 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa.

Vuonna 2018 tuotto oli -6,3 %. Vuosina 2012–2018 tuotto on ollut 4,1 % vuodessa.

Vuosina 2012–2018 tuottoa on jaettu operatiiviseen toimintaan yhteensä 22 miljoonaa euroa.

 

HY sijoitusomaisuus

Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisalkun koko oli 158 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa.

Vuonna 2018 tuotto oli -0,6 %. Vuosina 2012–2018 tuotto on ollut 4,7 % vuodessa.

 

HYR sijoitusomaisuus

Sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen 12.6.2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. 

Sijoitustoimintamme tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Vastuullisena sijoittajana noudatamme hyvää hallintotapaa.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys, joka huomioi ympäristönäkökulman sekä sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Käytämme sijoitustoiminnassa ensisijaisesti vastapuolia, joiden toiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä otamme huomioon vastuullisuuden keskeisenä tekijänä.

 

Helsingin yliopisto pyrkii edistämään sijoitustoimintaansa keskittämällä sijoituksiaan tehokkaisiin ja vastuullisiin sijoitusrahastoihin. Osana vastuullisuutta yliopisto julkaisee uudet merkittävät pitkän aikavälin sijoitukset sitä mukaa kuin niitä tehdään.

Rahastolistan tarkoituksena on lisätä yliopiston sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja edistää tasa-arvoista tiedonsaantia sijoitustuotteista. Rahastolista ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta muun muassa riskit ilmenevät.

Helsingin yliopiston rahastolista #helfunds

Kevät 2019: Handelsbanken Global Index Criteria
Syksy 2019: SEB Sustainability Global Index Fund