Arvopaperisijoittaminen

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on noin puoli miljardia euroa ja kiinteistöomaisuus noin miljardi euroa. Helsingin yliopiston sijoitusomaisuus on muodostunut vuoden 2010 yliopistouudistuksen yhteydessä kerätystä varallisuudesta sekä sen tuotosta. Helsingin yliopiston rahastojen sijoitusomaisuus on muodostunut pitkän ajan kuluessa lahjoitusten ja sijoitustoiminnan tuloksena.

Sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite on lisätä yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Tuottotavoite pitkällä aikavälillä on 4 % vuodessa + inflaatio. Tuottotavoitteen tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin perustehtäviin jaettava osuus, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei vaarannu. Riskiprofiili pyritään rakentamaan siten, että asetettu tuottotavoite saavutetaan mahdollisimman vähäisellä riskinotolla. Vertailuindeksi on osakkeet 70 % ja korot 30 %.

Helsingin yliopiston sijoitusomaisuuden arvo oli 472 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Sijoitusjakauma oli osakkeet 60 %, korot 28 % ja muut 12 %.

Allokaatio 31.12.2019

Allokaatio 31.12.2019

Vuonna 2019  Helsingin yliopiston sijoitukset tuottivat 21,66 %. Tuotto oli poikkeuksellisen korkea ja edustaa riskitasoa, jossa osakkeiden paino sijoitusjakaumassa on huomattava. Tämä tarkoittaa käytännössä myös, että tuottojen vaihtelu on merkittävä: yksittäisinä vuosina negatiivinen tuotto saattaa olla vastaava tai suurempi. 

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen 
Time-Weighted Return (TWR) vuoden 2019 alusta ja kuukausittainen tuotto

 

sijoitustoiminnan kehitys fi

Vastineena tuottojen vaihtelusta – eli riskistä – yliopisto voi pitkässä juoksussa odottaa riksittömän koron ylittävää tuottoa. Jotta yliopistolla olisi mahdollisuus rahoittaa negatiiviset tuotot ja sijoittaa pitkäjänteisesti on siksi välttämätöntä, että positiiviset tuotot rahastoidaan. 

Sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen 12.6.2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Yliopisto julkaisi ensimmäisen vastuullisen sijoitustoiminnan raporttinsa 28.4.2020.

Sijoitustoimintamme tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Vastuullisena sijoittajana noudatamme hyvää hallintotapaa.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys, joka huomioi ympäristönäkökulman sekä sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Käytämme sijoitustoiminnassa ensisijaisesti vastapuolia, joiden toiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä otamme huomioon vastuullisuuden keskeisenä tekijänä.

 

Helsingin yliopisto pyrkii edistämään sijoitustoimintaansa keskittämällä sijoituksiaan tehokkaisiin ja vastuullisiin sijoitusrahastoihin. Osana vastuullisuutta yliopisto julkaisee uudet merkittävät pitkän aikavälin sijoitukset sitä mukaa kuin niitä tehdään.

Rahastolistan tarkoituksena on lisätä yliopiston sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja edistää tasa-arvoista tiedonsaantia sijoitustuotteista. Rahastolista ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta muun muassa riskit ilmenevät.

Helsingin yliopiston rahastolista #helfunds

Kevät 2019: Handelsbanken Global Index Criteria
Syksy 2019: SEB Sustainability Global Index Fund