Arviointi- ja tutkimushankkeet

#uuttakoulua-hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Osana #uuttakoulua-hanketta järjestetään kuudentoista uusimaalaisen koulun johtoryhmälle prosessikoulutus, jossa kehitetään vuorovaikutteista toimintakulttuuria ja johtamista. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana #uuttakoulua-hankkeessa tuottamassa tutkimustietoa johtoryhmätyön kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen osallistuvien kuntien perusopetuksen koulujen johtamisrakenteita. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tarkastelemaan johtoryhmiä ja niiden toimintaa sekä vuorovaikutusta johtoryhmien ja kouluyhteisöjen välillä. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

Usean luokka-asteen opettajien ja oppilaiden 1,5 vuotta kestävä seuranta kolmen kunnan alueella, jossa tutkitaan ajatteluntaitojen kehittymistä, koulutetaan opettajia ja tehdään interventioita. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA tekee osana hanketta oppimaan oppimista ja ajattelutaitoja mittaavan alkumittauksen ja seurannan valituille oppilasryhmille sekä opettajakyselyt opettajille. Tutkimuksella tuotetaan arviointitietoa hankkeen toiminnoista sekä selvitetään oppilaiden taitotasoa ja sen kehittymistä interventioiden myötä. Tutkimus tuottaa levitettävää tietoa myös laajemmin koulun kehittämisen tueksi. 

Helsingin kaupunki on aina Koulutuksen Arviointikeskus HEA:n perustamisesta lähtien ollut hyvä ja aktiivinen kumppani. Valtakunnallisten otosten oheen Helsinki on usein tilannut lisäpalikoita saadakseen tarkempaa kuvaa oppimisen tasosta kaupungissa. Tällä hetkellä on käynnissä vuosien 2007-2016 pitkittäistutkimukseen osallistuneiden seuranta toiselle asteelle. 

Oppimaan oppimisen lisäksi tässä Helsingin jatkotutkimuksessa paneudutaan mm. kaverisuhteisiin ja persoonallisuustekijöihin. 

 

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. MOOC-kurssien ja verkkomateriaalien, arviointikoulutusten ja -seminaarien järjestäminen opettajaopiskelijoille pedagogisissa opinnoissa(esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajille, ammatissaan jo toimiville opettajille ja tutkijoille.

KAARO-verkosto on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto (johto ja koordinointi), Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

KUPERA on Opetushallituksen tukema hankekokonaisuus, joka koostuu kahdesta osahankkeesta, joilla on omat tavoitteensa.

KUPERA:n arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa. Arviointi- ja tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä.

KUPERA:n verkkoportaali-, materiaali- ja MOOC-hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia perusopetuksen eri vuosiluokille, MOOC-kurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja verkkoportaali kulttuuri- ja katsomusdialogin vahvistamiseen.  Osahanke toteutetaan yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja UNESCO Chair -professuurin (Arto Kallioniemi) ohjausryhmän kanssa.

Monilukutaito-hanke (MOI) tähtää lasten monilukutaidon kehittämiseen ja varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista lasten monilukutaidon edistämisessä. Hanketta johtaa professori Kristiina Kumpulainen.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana hankkeen arviointien käytännön toteutuksessa ja aineistonkeruussa.

Vantaa kehittää joustaviin oppimistiloihin perustuvia yhtenäisiä uusia peruskouluja vuosien 2017-2020 aikana. Hanke kohdistuu muutamiin pääkaupunkiseudun koulujen ala- ja yläluokkiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja joustaviin oppimistiloihin (40-75 oppilasta) perustuvassa oppimisessa, jossa perinteinen ”pienemmässä ryhmässä oppii paremmin” –ajattelun kääntäminen joustavissa oppimistiloissa toimimiseen vaatii opettajien osaamisen, oppisen ratkaisuiden, tuenmallien, johtamisrakenteiden, oppimisen ja osaamisen arvioinnin, ryhmäyttämisen, yksilöllisyyden ja yhteisöllisuuden rakenteiden kehittämistä ja mallintamista. Hankkeessa kehitetään tieto- ja arviointiperustaisesti toimintamalleja ja tähdätään toiminnan selkeyttämiseen ja vakaaseen kehittämiseen perusopetuksen yhtenäiskouluissa Vantaalla ja laajemmin Suomessa.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on jälleen vahvasti mukana toteuttamassa OECD:n kansainvälistä PISA-tutkimusta Suomen osalta yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.  PISA 2015 tutkimuksen ensitulokset julkaistiin joulukuussa 2016, ja  PISA 2018 -tutkimus on käynnissä. Lue lisää PISA -arvioinneista.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana keväällä 2010 käynnistyneessä laajassa MetrOP-MetloFin-RELE-tutkimushankkeessa, jossa seurataan yli 8 000 metropolialueen nuoren oppimisen ja hyvinvoinnin kehittymistä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa nuoret olivat peruskoulun 7. luokalla, ja seurannan kuluessa valtaosa heistä on siirtynyt toisen asteen opintoihin joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Tutkimushanketta johtaa Tampereen yliopisto ja muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto, Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama. Lue lisää.