Oppimisvalmiuskoe ammattillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on kehittänyt tietokonepohjaisen adaptiivisen (opiskelijan taitotasoon mukautuvan) oppimisvalmiuskokeen ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi.

Kokeen tarkoituksena on tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen. Adaptiivinen oppimisvalmiuskoe on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien. 

Op­pi­mis­val­mius­koe am­mat­til­li­sen kou­lu­tuk­sen kou­lu­tuk­sen har­kin­nan­va­rai­sen haun tuek­si

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa ryhdyttiin Opetushallituksen toimeksiannosta vuonna 2013 kehittämään ja testaamaan tietokonepohjaista adaptiivista (opiskelijan taitotasoon mukautuvaa) oppimisvalmiuskoetta ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen valinnan tueksi.

Kokeen tarkoituksena on tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen.

Oppimisvalmiuskoe on ollut vuodesta 2016 ammatillisten oppilaitosten käytössä ja se on saanut oppilaitoksissa hyvän vastaanoton. Kokeesta on tarjolla myös ruotsin kielinen versio. Kokeen tuloksia on hyödynnetty opiskelijavalinnan ohella myös opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.

Tu­los­ten hyö­dyt op­pi­lai­tok­sel­le ja opis­ke­li­jal­le

Koe on tarkoitettu koulutuksen järjestäjille ja opiskelijalle harkinnanvaraisen haun apuvälineeksi, ja hakija voi sen avulla osoittaa osaamisensa tilanteessa, jossa todistus ei koko kerro totuutta osaamisesta. 

Oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen tehtävät kartoittavat eri oppiaineiden hallinnan edellyttämää yleistä osaamista ja päättelykykyä. Oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen tuottama arvioi opiskelijan osaamistasosta toimii kohtuullisen luotettavasti peruskoulun päättötodistuksen korvaajana tilanteessa, jossa vertailukelpoista arvosanatietoa ei ole saatavilla.

Koe tuottaa jokaiselle vastaajalle osaamispistemäärän neljältä osa-alueelta, joita ovat kuvallinen, matemaattinen ja sanallinen päättely sekä uutena luetun ymmärtämistä mittaava osio. Kokeen avulla voidaan muodostaa kuva hakijan vahvuuksista päättelyn eri osa-alueilla sekä käsitys hakijan luetun ymmärtämisen taidosta. Koe siis tarjoaa hakijoille mahdollisuuden osoittaa osaamisensa muilla osa-alueilla, vaikka heillä olisi vaikeuksia esimerkiksi matemaattisessa päättelyssä.

Oppimisvalmiuskokeen osaamisarvio ilmaistaan asteikolla 1–16, jossa pistemäärä 10 vastaa keskitasoisen ammatillisen koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijan suoritustasoa. Asteikkoa tulkitaan samoin kuin päättötodistukseen perustuvaa yleistä koulumenestysarviota.

Huomioitavaa

On huomioitava, että koetulos on koulutuksen järjestäjän näkökulmasta lisätieto, jota voidaan hyödyntää muun tiedon ohella. Näin ollen koetulosta ei sellaisenaan voi käyttää sisäänoton kriteerinä, ja oletus on, että koulutuksen järjestäjä muodostaa arvionsa hakijasta/kokeen suorittajasta aina tapauskohtaisesti kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

Koe vaatii enintään noin 60 minuuttia. Useimmat hakijat suoriutuvat yksittäisistä tehtävätyypeistä alle annetun 15 minuutin eli kokonaissuoritusaika vaihtelee 30 ja 60 minuutin välillä. Koe järjestetään huhti-toukokuussa valvotusti oppilaitoksissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä