Aineiston keruu ja käsittely

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAlla on paljon kokemusta laajojen arviointiaineistojen suunnittelusta, keräämisestä, käsittelystä, analysoimisesta sekä tulosten tulkinnasta ja raportoinnista.

Arviointikeskuksen tiedonkeruupalvelut toimivat arviointi- ja tutkimusyhteistyössä ja muissa aineistonkeruuhankkeissa. Teemme yhteistyötä myös gradujen ja väitöskirjojen aineistojen keräämisessä. Tiedonkeruupalveluihin sisältyy tulosten tilastollinen käsittely ja tarvittaessa toimitamme myös raportin tuloksista. 

Käytössämme on poikkeuksellisen hyvät ohjelmistot ja digitaaliset välineet aineistojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tutustu tiedonkeruupalveluihimme ja ota meihin yhteyttä.

Kyselyjen laatiminen

Tarjoamme tukea erilaisten kyselytutkimusten toteuttamiseen alusta loppuun saakka.

Tarvittaessa suunnittelemme kanssanne toimivat mittarit toivomistanne sisällöistä sekä testaamme mittarien toiminnan ennen varsinaisia otoksia. Uuden kyselyn toimivuutta on aina tarkasteltava ensimmäisen kokeilukerran jälkeen.Teemme kerätystä aineistosta mittareiden luotettavuusanalyysit, ja teemme kysymysten sisältöön tai mittarin rakenteeseen liittyvät mahdolliset korjaukset yhdessä kanssanne

Voitte myös tilata tarpeidenne mukaan räätälöityjä koulutuksia mittareista ja niiden käytöstä sekä tulosten tilastollisen käsittelyn perusteista.

Reaaliaikaiset mobiilikyselyt

Oppituntikohtaisten mobiilikyselyiden avulla voidaan seurata oppilaiden tilannekohtaista motivaatiota eri oppitunneilla. Käytämme reaaliaikaisten kyselyiden toteutukseen tutkimukseen kehitettyä m-Path-sovellusta. Kyselyt kerätään tutkittavien omilla älypuhelimilla tai tutkimuspuhelimilla, joihin sovellus ladataan. Tutkittavat saavat kyselyitä joko tiettyyn, ennalta määrättyyn aikaan tai satunnaisesti ennalta määritellyn aikavälin sisällä. Oppilas saa ilmoituksen puhelimeensa, kun hänelle on kohdistettu kyselylomake vastattavaksi. Kyselyt kohdennetaan tutkittaville samaan aikaan oppitunneilla, millä pyritään aiheuttamaan vähiten haittaa opetukseen. Data on anonyymisti yhdistettävissä aikaleimalla fysiologisia signaaleja mittaaviin tutkimuslaitteisiin, kuten aktigrafeihin.

Hyvin suunnitellut digitaaliset lomakkeet

Suunnittelemme vastaajaystävälliset ja varmatoimiset digitaaliset arviointilomakkeet aina vastaajaryhmän ja tutkimus- ja teoriapohjan sekä valitut tutkimuskysymykset huomioiden. Digitaalisessa lomaketaitossa suunnittelemme mittariston alusta loppuun siten, että käytämme tehtävään tai kysymykseen soveltuvinta asteikkoa tai kysymystyyppiä. Digitaalinen lomakeympäristömme mahdollistaa vastausten mukaan yksilöllistyvät ja tarkentuvat polut, jolloin vastaajien ei tarvitse vastata itseään koskemattomiin kysymyksiin ja tarkennuksia kysytään aina oikeilta henkilöiltä.

Lomakesuunnittelun jälkeen taitamme digitaaliset kyselyt ja testaamme niitä asiantuntijoilla ja tarvittaessa myös kohderyhmää vastaavilla pienemmillä testiotoksilla.

Laadullinen aineisto

Koulutuksen arviointikeskus HEAn tiedonkeruuseen voidaan sisällyttää myös laadullisin menetelmin analysoitavaa aineistoa.

Avoimet kysymykset lomakkeissa

Lomakekyselyyn voidaan sisällyttää avoimia kysymyksiä, joihin vastataan omin sanoin kirjallisesti. Lomakekyselyssä yhdistetään usein sekä määrällisiä (Likert-asteikko) että laadullisia aineistonkeruumenetelmiä.

Haastattelut

Fokusryhmähaastattelu toteutetaan arviointikeskuksen asiantuntijan vetämänä ryhmähaastatteluna, ja puolistrukturoitu teemallinen haastattelu linkittyy saumattomasti kyseisen tutkimuksen aiheeseen ja tutkimuskysymyksiin. Ryhmähaastattelut ovat luonteeltaan keskustelevia ja osallistavia. Tavoitteena on saada esiin erilaisia näkökulmia, käsityksiä ja mielipiteitä, jotka saattavat jäädä tavoittamatta kyselylomakkeen monivalintakysymyksillä. Haastattelut nauhoitetaan tai videoidaan. Myös yksilöhaastattelut ovat toimiva ja usein käytetty menetelmä.

Avokysymysten ja haastatteluiden avulla saatu materiaali litteroidaan, ja aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Raportit voivat sisältää aineistoesimerkkien lisäksi myös erilaisia määrällisiä kuvauksia, verkostomalleja tai kaavioita.

Havainnointi

Laajojen selvitysten ohessa teemme myös havainnointiin perustuvaa tutkimusta, joka saattaa paljastaa tutkittavasta ilmiöstä seikkoja, joita ei tutkimuksen suunnittelussa ole osattu ottaa huomioon. Systemaattisella havainnoinnilla voidaan syventää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Havainnointi voidaan toteuttaa joko ideoimalla tai nauhoittamalla kohderyhmän toimintaa ilman tutkijoiden fyysistä läsnäoloa tai siten, että tutkijat kirjaavat huomioita tutkimuskohteesta olemalla läsnä esimerkiksi luokkahuoneessa. Tutkimustulosten luotettavuuden varmistamiseksi havainnointiin ja havaintojen analysointiin osallistuu aina useampi kuin yksi tutkija.

Sisällönanalyysit

Toteutamme tutkimuksissamme tarvittaessa laadullisia ja määrällisiä sisällönanalyyseja esimerkiksi oppimateriaaleista, opetussuunnitelmateksteistä tai muista asiakirjoista. Hyödynnämme sisällönanalyyseissa teoria- ja tutkimuspohjaisia menetelmiä. Käytämme sisällönanalyysiin parhaiten soveltuvia ohjelmistoja (esim. Atlas.ti).

Aineistonkeruu

Meillä on runsaasti kokemusta niin pienten kuin laajojenkin aineistojen keräämisestä. Voimme tarvittaessa huolehtia myös yhteistyöhankkeiden aineistonkeruusta kokonaisuudessaan. Yksilöimällä lomakkeet voimme vastaajakohtaisesti seurata kyselyn etenemistä ja tarvittaessa lähettää vastaamatta jättäneille muistutusviestejä.

Sisällytämme aineistonkeruuseen tarvittaessa myös satunnaisotoksen suunnittelun ja otosjoukon valinnan kohdejoukosta. Aineistonkeruussa suunnittelemme tarvittavat rinnakkaisryhmät interventiotutkimuksille. Tarkistamme, että suunniteltu otoskoko riittää valittuihin analyysimenetelmiin ja antaa arviointi- ja tutkimustietoa, johon voi luottaa.

Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen on meille kaiken aineistonkeruun peruslähtökohta.

Ana­ly­soin­ti, ti­las­tol­li­nen kä­sit­te­ly ja ra­por­toin­ti

Käsittelemme paljon laajoja kysely- ja arviointitutkimusaineistoja ja tarjoamme mielellämme tukea tulosten analysointiin ja tulkintaan kaikkiin yhteistyössä kanssamme toteutettaviin kyselyihin. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa raakavastausten pisteyttämistä tai uudelleenkoodaamista. Tarvittaessa teemme myös mittareiden luotettavuuden ja rakenteen analysoinnit sekä vaativat tilastolliset analyysit. Analyysien tulokset toimitamme yhteistyötahoillemme Excel- tai SPSS-taulukoina tai kaavioina.

Teemme raportointia myös alusta loppuun, jolloin tulokset saa valmiina kirjallisena raporttina, jossa tulosten tulkinta ja tarvittaessa myös kehittämissuositukset on huomioitu. Raportoinnin tarkkuudesta ja laajuudesta sovitaan aina jokaisen arvioinnin, tutkimuksen ja muun hankkeen yhteistyötahojen kanssa erikseen.