Tutkimusteemamme

Meillä työskentelee useiden eri tutkimusteemojen asiantuntijoita. Tutkijamme muodostavat tutkimuksen teemaryhmiä, jotka jakavat keskenään osaamista ja tuoreimpia tutkimustuloksia. Toteutamme arviointi- ja tutkimushankkeita kaikkiin tutkimusteemoihimme liittyen.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tutkimuksen teemaryhmä koostuu erityispedagogiikan asiantuntijoista, jotka kattavasti edustavat alan tutkimuksen eri menetelmällisiä näkökulmia tilasto-osaamisesta tapaustutkimuksiin. Ryhmän jäseniä kiinnostaa oppimisen tukijärjestelmän, arvioinnin ja opetussuunnitelman suhteet sekä tukijärjestelmää koskeva systeeminen muutos. Teemaryhmän tutkimustoiminta limittyy arviointikeskuksen useimpiin hankkeisiin ja aineistoihin kuitenkin siten, että tulokulma on aina oppimisen ja koulunkäynnin tuessa. Tutkimuskohteita tarkastellaan eri tasoilla yksilötasolta yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolle. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksiä käsitellään paitsi erillisissä hankkeissa myös muissa HEAn laajempien aihepiirien tutkimuksissa. 

Yhteyshenkilö
Koulu(tus) organisaationa

Koulua ja koulutusta organisaationa tarkasteleva teemaryhmä on koonnut yhteen joukon tutkijoita, jotka tarkastelevat koulun ja koulutuksen organisoitumista useista näkökulmista. Ryhmän jäsenten tutkimusteemoissa yhdistyvät yhteiskunnallisten muutosten tuottamien vaatimusten, koulutuspoliittisen ohjauksen sekä kasvatus- ja opetusalan organisaation ammatillisen yhteisön kautta muotoutuvat kehittämisen tarpeet. Ryhmää kiinnostaa koulutusjärjestelmän organisitumisen ja koulutuksen arviointiapparaatin välinen suhde (esimerkiksi järjestelmän ohjaus ja hallinta). Johtamisen ja johtajuuden ulottuvuudet sekä päätöksenteon rakenteet muodostavat keskeisen osan tätä kokonaisuutta. Ryhmän tutkimukseen ja julkaisuihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Yhteyshenkilö
Arviointiosaamisen ja yhdenvertaisuuden kehittäminen

Arviointiosaamisen ja yhdenvertaisuuden kehittämisen teemaryhmässä tutkitaan kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa toimintaa/käytänteitä, näiden kehittymistä, haasteita ja mahdollisuuksia aiempaan tutkimustietoon ja vallitseviin normiasiakirjoihin peilaten. Teemaryhmän tavoitteena on tuottaa suomalaisen ja kansainvälisen koulutuskentän ja tutkimuksen tueksi tietoa, jolla opetuksen, oppimisen ja arvioinnin käytänteitä voidaan kehittää ja normeja voidaan muotoilla. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa oppimiskäsityksiä ja elinikäistä oppimista yhä paremmin tukevan opetuksen, oppimisen ja arvioinnin kehittämiseksi.

Yhteyshenkilö
Oppiminen ja osaaminen

Oppimisen ja osaamisen teemaryhmä kohdentaa tutkimuksensa kasvatuksen ja koulutuksen myötä kehittyvään oppilaan oppimiseen, osaamiseen, asenteisiin ja hyvinvointiin. Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana Koulutuksen arviointikeskuksessa toteutettu tutkimus on kohdistunut oppimaan oppimiseen sekä osaamisen, asenteiden ja hyvinvoinnin välisiin suhteisiin ja kehitykseen. Laajamittaisissa pitkittäistutkimuksissa on pystytty osoittamaan, miten oppilaan asuinalue, perhe- ja kulttuuritausta, sukupuoli, opetuskieli ja oppilaan tuen tarve ovat yhteydessä edellä mainittujen osa-alueiden kehitykseen ja myös sitä, mikä on opetuksen järjestäjän, koulun ja luokan rooli tässä kehityksessä. Ryhmä kohdistaa oppimaan oppimisen tutkimuksen lisäksi tutkimusta myös muihin laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Oppimaan oppimisen, koulumenestyksen ja hyvinvoinnin välisten kehityksellisten suhteiden tunteminen mahdollistaa myös erilaisten järjestelmä-, koulu-, luokka- ja yksilötasoisten rakenteellisten erojen sekä opetusjärjestelyiden ja interventioiden toimivuuden ja tuloksellisuuden tarkastelun. Ryhmän tarkoituksena on perustutkimuksen lisäksi tuottaa tutkimuksellista arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi kansallisella, opetuksen järjestäjän, koulun, luokan ja yksittäisen oppilaan tasolla. 

 

Yhteyshenkilö
Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikan teemaryhmä koostuu tutkijoista ja asiantuntijoista, joiden tavoitteena on kehittää mittaustekniikkaa digitaalisessa aineistonkeruussa. Digitaalinen aineistonkeruu mahdollistaa aikaisemmin pääasiassa kyselylomakkein kerätyn aineiston sijaan osallistujien käyttäytymisen ja toiminnan tutkimisen reaaliaikaisesti. Siten, ryhmän tavoitteena on kehittää digitaalisia tutkimusympäristöjä, joissa myös tutkittavat hyötyvät tutkimukseen osallistumisesta. Oppimisanalytiikan kehittämisen lähtökohtana on tuottaa tutkimustietoa ja välineitä koulutuksen arviointiin, mutta myös oppilaan formatiivisen arvioinnin tueksi. Teemaryhmän toiminta palvelee Koulutuksen arviointikeskuksen aineistonkeruutavoitteita uudistaen käytössä olevia mittareita ja tuottaen tietoa sovellettavasta analytiikasta erityisesti oppimaan oppimisen tutkimuksessa.

Yhteyshenkilö