#uuttakoulua-hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Osana #uuttakoulua-hanketta järjestetään kuudentoista uusimaalaisen koulun johtoryhmälle prosessikoulutus, jossa kehitetään vuorovaikutteista toimintakulttuuria ja johtamista. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana #uuttakoulua-hankkeessa tuottamassa tutkimustietoa johtoryhmätyön kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen osallistuvien kuntien perusopetuksen koulujen johtamisrakenteita. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tarkastelemaan johtoryhmiä ja niiden toimintaa sekä vuorovaikutusta johtoryhmien ja kouluyhteisöjen välillä. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. MOOC-kurssien ja verkkomateriaalien, arviointikoulutusten ja -seminaarien järjestäminen opettajaopiskelijoille pedagogisissa opinnoissa(esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajille, ammatissaan jo toimiville opettajille ja tutkijoille.

KAARO-verkosto on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto (johto ja koordinointi), Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

KUPERA on Opetushallituksen tukema hankekokonaisuus, joka koostuu kahdesta osahankkeesta, joilla on omat tavoitteensa.

KUPERA:n arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa. Arviointi- ja tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä.

KUPERA:n verkkoportaali-, materiaali- ja MOOC-hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia perusopetuksen eri vuosiluokille, MOOC-kurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja verkkoportaali kulttuuri- ja katsomusdialogin vahvistamiseen.  Osahanke toteutetaan yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja UNESCO Chair -professuurin (Arto Kallioniemi) ohjausryhmän kanssa.

Vantaa kehittää joustaviin oppimistiloihin perustuvia yhtenäisiä uusia peruskouluja vuosien 2017-2020 aikana. Hanke kohdistuu muutamiin pääkaupunkiseudun koulujen ala- ja yläluokkiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja joustaviin oppimistiloihin (40-75 oppilasta) perustuvassa oppimisessa, jossa perinteinen ”pienemmässä ryhmässä oppii paremmin” –ajattelun kääntäminen joustavissa oppimistiloissa toimimiseen vaatii opettajien osaamisen, oppisen ratkaisuiden, tuenmallien, johtamisrakenteiden, oppimisen ja osaamisen arvioinnin, ryhmäyttämisen, yksilöllisyyden ja yhteisöllisuuden rakenteiden kehittämistä ja mallintamista. Hankkeessa kehitetään tieto- ja arviointiperustaisesti toimintamalleja ja tähdätään toiminnan selkeyttämiseen ja vakaaseen kehittämiseen perusopetuksen yhtenäiskouluissa Vantaalla ja laajemmin Suomessa.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on kehittänyt tietokonepohjaisen adaptiivisen (opiskelijan taitotasoon mukautuvan) oppimisvalmiuskokeen ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi. Kokeen tarkoituksena on siis tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen. Adaptiivinen oppimisvalmiuskoe on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien.

Tutkimme Vetovoimala-hankkeessa yhdessä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Ammattiopisto Luovin ja Stadin ammattiopiston kanssa erilaisten toimintakykymittareiden käyttökelpoisuutta koulutuksen siirtymissä. Vetovoimala-hankkeessa kehitetään toimintamalli opinnoissa erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseville asiakkaille ammatillisen koulutuksen ammatinvalinnan ohjaukseen. 

Olemme lisäksi mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Alta löydät hankkeet, joissa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana yhteistyössä.

EduLeaders -hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja ja tämän tiedon pohjalta kehittää alan aineopintoja eri asteiden opettajankoulutukseen. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa. Saatujen kokemusten ja tiedon pohjalta kehitetään kasvatus- ja opetusalan johtamiseen soveltuvaa perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmaa ja mallia, sekä koulutuksen tavoitteita, sisältöjä, toteutustapoja ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on arvioida koulutukseen osallistuvien ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä koulutuksen soveltuvuudesta erilaisiin kasvatus- ja opetusalan johtajuutta edellyttäviin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

Varhaiskasvatuksen kenttä on merkittävien yhteiskunnallisten ja hallinnollisten muutosten kohteena niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toiminnan tehostamiseen tähtäävät rakenteelliset uudistukset sekä pedagogiseen toimintakulttuuriin kohdistetut laatuvaatimukset asettavat johtajuudelle monenlaisia haasteita. Tässä kansainvälisessä tutkimushankkeessa tuotetaan focus group -keskustelujen diskursiivisen analyysin kautta tietoa varhaiskasvatuksen johtajien ja henkilöstön johtajuudelle antamista merkityksistä. Aikaisempien tutkimusten valossa voidaan johtajuudella katsoa olevan merkittävä rooli henkilöstön sitoutumisessa, työhyvinvoinnissa ja pedagogisessa laadussa. Erityisesti yhtenäinen näkemys organisaation perustehtävästä, jaetut arvot ja hyvät rakenteet jaetulle pedagogiselle johtajuudelle ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatua määrittäviä tekijöitä. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

Monilukutaito-hanke (MOI) tähtää lasten monilukutaidon kehittämiseen ja varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista lasten monilukutaidon edistämisessä. Hanketta johtaa professori Kristiina Kumpulainen.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana hankkeen arviointien käytännön toteutuksessa ja aineistonkeruussa.

Oppilaitosten menestyminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä koulun johtamisesta. Laaja-alainen pedagoginen johtaminen tarjoaa työkaluja jäsentää johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä kehittää koulun toimintaa koko kouluyhteisöä osallistavana toimintana. Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksissa -hankkeessa kehitetään opettajien oppilaitosjohtamiseen liittyvää asiantuntijuutta yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hankkeessa tapahtuvan toiminnan myötä rakennetaan laajaan jaettuun pedagogiseen johtamiseen pohjautuvaa mallia. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.