Valtiotieteellisen kirjamessut

Valtiotieteellisen kirjamessut järjestettiin verkossa 26.11.2020, minkä lisäksi kirjaesittelyitä oli nähtävillä verkkosivuilla. Kirjamessuilla esitteillä olleita kirjoja on listattu tällä sivulla. Osa kirjojen nimistä on englanniksi ja ruotsiksi.
Po­li­tiik­ka ja kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­nen
 • Vies­tin­tä kuu­luu kai­kil­le. Kan­sa­lais­ten vies­tin­näl­li­set oi­keu­det ja mah­dol­li­suu­det Suo­mes­sa. (Minna Horowitz, Hannu Nieminen & työryhmä / Gaudeamus 2019)

 • Em­pi­re of Law: Nazi Ger­ma­ny, Exi­le Scho­lars and the Batt­le for the Fu­tu­re of Eu­ro­pe (Kaius Tuori / Cambridge University Press 2020)

 • Po­pu­lis­min aika (Juha Herkman)

 • Nel­jäs sek­to­ri: kuin­ka kau­pun­kiak­ti­vis­mi haas­taa hal­lin­non, muut­taa mark­ki­nat ja laa­jen­taa de­mo­kra­ti­aa (Pasi Mäenpää & Maija Faehnle / Vastapaino 2021)

 • The Et­hics and Po­li­tics of Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment in Glo­bal Health Re­search (Lindsey Reynolds & Salla Sariola / Routledge 2020)

 • The Le­gi­ti­macy of Mo­dern De­moc­racy: A Stu­dy on the Po­li­tical Thought of Max We­ber, Carl Sch­mitt, and Hans Kel­sen (Pedro T. Magalhães / Routledge 2021)

 • Sc­raps of Hope in Ban­da Aceh: Gen­de­red Ur­ban Po­li­tics in the Aceh Peace Process (Marjaana Jauhola / Helsinki University Press 2020)

 • Iron Will: Glo­bal Ext­rac­ti­vism and Mi­ning Re­sis­tance in Brazil and In­dia (Markus Kröger / University of Michigan Press 2020)

Kulttuuri, kulutus ja arjen ilmiöt
 • Dein­dustria­li­sa­tion and Po­pu­lar Music. Punk and 'Post-Punk' in Manc­hes­ter, Düs­sel­dorf, To­ri­no and Tam­pe­re (Giacomo Bottà / Rowman & Littlefield Publishers 2020)
 • Eight Es­says on Rus­sian Chris­tia­ni­ties (Igor Mikeshin / Saint Petersburg Center for the History of Ideas Politekhnika Service 2020
 • The Globalization of Wine (David Inglis & Anna-Mari Almila / Bloomsbury Academic 2019)
 • Bu­ying into Chan­ge: Mass Con­sump­tion, Dic­ta­tors­hip, and De­moc­ra­tiza­tion in Franco's Spain, 1939-1982 (Alejandro J. Gomez del Moral / University of Nebraska Press 2021)
 • Johdatus sosiaalipsykolgoiaan (Klaus Helkama & työryhmä / Edita 2020)
 • Concep­tua­li­sing De­mand - A Dis­tinc­ti­ve Ap­proach to Con­sum­tion and Prac­tice (Jenny Rinkinen, Elizabeth Shove ja Greg Marsden / Routledge 2020)
Terveys, hyvinvointi ja hyvinvointivaltio
 • Vau­ras­tu­mi­sen vuo­det. Suo­men ta­lous­his­to­ria teol­lis­tu­mi­sen jäl­keen (Jaana Laine, Susanna Fellman, Matti Hannikainen ja Jari Ojala (toim.) / Gaudeamus 2019)

 • Näl­kä­maas­ta hy­vin­voin­ti­val­tiok­si: Suo­mi ke­hi­tyk­sen kiin­niot­ta­ja­na (Juhani Koponen & Sakari Saaritsa (toim.) / Gaudeamus 2019)

 • Van­ha liit­to - ko­vien huu­mei­den käyt­tä­jät 1960-1970-lu­ku­jen Hel­sin­gis­tä (Heini Kainulainen, Jenni Savonen ja Sanna Rönkä (toim.) / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2017)

 • Re­for­ming Child Wel­fa­re in the Post-So­viet Space: Ins­ti­tu­tio­nal Chan­ge in Rus­sia (Meri Kulmala, Maija Jäppinen, Anna Tarasenko ja Anna Pivovarova (toim.) / Routledge 2021)

 • Deco­lo­nizing Pathways towards In­te­gra­ti­ve Hea­ling in Social Work (Kris Clarke & Michael Yellow Bird / Routledge 2020)

 • Va­lues, know­led­ge and mo­ra­li­ty (Klaus Helkama (toim.) / Helsingin yliopisto (valtiotieteellinen tiedekunta) 2018)

 • Re­search as De­ve­lop­ment: Bio­me­dical Re­search, Et­hics and Col­la­bo­ra­tion in Sri Lan­ka (Salla Sariola & Bob Simpson / Cornell University Press 2019)

 • Di­sa­bi­li­ty, glo­ba­liza­tion and hu­man rights (Hisayo Katsui & Shuaib Chalklen (toim.) / Routledge 2020)

 • Reci­procal re­la­tions­hips and well-being: Implica­tions for social work and social po­licy (Maritta Törrönen, Carol Munn-Giddings ja Laura Tarkiainen / Routledge 2017)

 • Set­ting Li­mits. Gambling, Science and Public Po­licy (Pekka Sulkunen & työryhmä / Oxford University Press 2019)

 • The Hand­book of Be­ha­vior Chan­ge (Nelli Hankonen & työryhmä (toim.) / Cambridge University press 2020)

Tutkimusmenetelmät
 • Syis­tä se­li­tyk­siin: Kausaa­li­suus ja se­lit­tä­mi­nen yh­teis­kun­ta­tie­teis­sä (Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen ja Petri Ylikoski (toim.) / Gaudeamus 2018)
 • Ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mit­ta­rit ja me­ne­tel­mät (Kimmo Vehkalahti / Kustannusosakeyhtiö Tammi 2008)
 • Co­ding Social Science: Un­ders­tan­ding and Doing Com­pu­ta­tio­nal Social Science (Matti Nelimarkka / SAGE 2021 (painossa))

 • Mul­ti­va­ria­te Ana­ly­sis for the Be­ha­vio­ral Sciences (Kimmo Vehkalahti  & Brian S. Everitt / Taylor & Francis 2019)

 • Si­tua­ted Wri­ting as Theo­ry and Met­hod. The Un­ti­me­ly Aca­de­mic No­vel­la (Mona Livholts / Routledge 2019)

Yhteiskunnallinen kehitys ja globalisaatio
 • Mitä tie­däm­me ter­ro­ris­mis­ta (Leena Malkki / Otava 2020)
 • Val­ter Ju­ve­lius ja Ka­don­neen ar­kin met­säs­tys (Timo R. Stewart / Gaudeamus 2020)

 • Maa­il­man­po­liit­ti­nen kan­sal­lis­kä­ve­ly (Teivo Teivainen / 2017)

 • Social Work in a Gloca­li­sed World (Mona Livholts ja Lia Bryant / Routledge 2017)

 • Inflyt­tad från Sve­ri­ge: en stu­die av rikss­vens­ka er­fa­ren­he­ter i Hel­sing­fors (Östen Wahlbeck / 2015)

 • Ke­hi­tyk­sen tutkimus (Juhani Koponen ja työryhmä / Gaudeamus 2016)

 • In­ter­na­tio­nal Re­la­tions Nar­ra­ti­ves: Plot­ting World Po­li­tics (Riikka Kuusisto / Routledge 2020)

 • The His­to­ry and Po­li­tics of Free Mo­ve­ment wit­hin the Eu­ro­pean Union: Eu­ro­pean Bor­ders of Jus­tice (Saila Heinikoski / Bloomsbury Academic 2020)

 • Pro­per­ty, Ins­ti­tu­tions and Social Stra­ti­fica­tion in Africa (Franklin Obeng-Odoom / Cambridge University Press 2020)

 • The Com­mons in an Age of Uncer­tain­ty: Deco­lo­nizing Na­tu­re, Eco­no­my, and Socie­ty (Franklin Obeng-Odoom / 2021)

 • Rew­ri­ting the His­to­ry of the Law of Na­tions. How Ja­mes Brown Scott made Francisco de Vi­to­ria the Foun­der of In­ter­na­tio­nal Law (Paolo Amorosa / Oxford University Press 2019)

 • Om­buds­man as a Glo­bal Ins­ti­tu­tion. Trans­na­tio­nal Go­ver­nance and Accoun­ta­bi­li­ty. (Tero Erkkilä / Palgrave Macmillan 2020)