Ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville
Valtiotieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan alla olevia CV:tä, julkaisuluetteloa ja opetustaidon arviointia koskevia tiedekunnan ohjeita.
Yleisiä ohjeita

Yliopiston sivuilta löytyy yleisiä ohjeita yliopistomme opetus- ja tutkimustehtäviä hakeville. Ohjeista löytyy mm. CV-pohja sekä tietoa kielitaitovaatimuksista. Erona yliopiston ohjeistukseen valtiotieteellinen tiedekunta ei kuitenkaan vaadi rekrytoinneissaan akateemista portfoliota. Ohjeistus löytyy yliopistomme sivulta Ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviä hakeville.

Julkaisuluettelo

Tiedekunnan tehtäviä hakevien julkaisuluettelo laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
 

Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa artikkeli konferenssijulkaisussa.
Artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

C2 Toimitettu teos

Kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai –selvitys

D5 Ammatillinen kirja

D6 Toimitettu ammatillinen teos

Artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

E1 Yleistajuinen artikkeli

E2 Yleistajuinen monografia

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen kirjan tai muun kokoomateoksen osa, yleistajuinen monografia.

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Erillisjulkaisu

F2 Julkisen taiteellisen teoksen osatoteutus

F3 Ei taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkisen taiteellisen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma.

G Opinnäytteet

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö,

G3 Lisensiaatintyö

G4 Monografiaväitöskirja

G5 Artikkeliväitöskirja

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja.

H Patentit ja keksintöilmoitukset

H1 Myönnetty patentti

H2 Keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

I1 Audiovisuaaliset julkaisut

I2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

Audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.

 

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Opetustaidon arviointi

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat pedagoginen koulutus ja opetusajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytetöiden ohjauskokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot ja opetusnäyte.

Arviointi koostuu e-lomakkeella annettujen opetuksellisten ansioiden sekä julkisen opetusnäytteen arvioinnista. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön ja rehtorin päätökseen (HY/1333/00.00.06.00/2021) opetustaidon arviointikäytänteistä Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopiston johtosäännön ja rehtorin päätöksen mukaisesti opetustaidon vähimmäisvaatimukset vaihtelevat eri tehtävissä. Tämä huomioidaan arvioitaessa opetustaitoa ja sen riittävyyttä suhteessa täytettävään tehtävään.

Opetuksellisten ansioiden arviointi

Hakijaa pyydetään hakuprosessin edetessä täyttämään e-lomake, johon opetusansiot kuvataan osa-alueittain. Opetusansiot arvioidaan kunkin e-lomakkeen kysymyksen kohdan vastauksen perusteella, vastaathan siis jokaiseen kysymykseen huolellisesti. Perehdy opetustaidon arviointimatriisiin ennen e-lomakkeen täyttämistä.

Opetuksellisten kokonaisansioiden arviointi perustuu seuraaviin osa-alueisiin:

 • Pedagoginen koulutus ja opetusajattelu
 • Opetuskokemus yliopistokoulutuksen eri tasoilla ja opetuksen kehittäminen
 • Opinnäytetöiden ohjauskokemus
 • Oppimateriaalin tuottaminen
 • Muut opetusansioita osoittavat seikat
 • Opetusnäyte (opetusnäytteelle on erillinen arviointimatriisi, ks. lisätietoja alta)

Opetustaidon arviointimatriisissa on kuvattu kunkin osa-alueen vaatimukset. Kullekin opetustaidon osa-alueelle annetaan arvosana matriisin mukaisesti. Opetustaidon kokonaisarvosana ei välttämättä ole arvioitavien osa-alueiden matemaattinen keskiarvo, vaan eri osa-alueet voivat kompensoida toisiaan tai painottua eri tavoin esimerkiksi suhteessa täytettävään tehtävään ja sen vaatimuksiin.

Opetusnäyte

Opetusnäyte on julkinen opetustapahtuma. Opetusnäytteen pituus on enintään 20 minuuttia. Ennen varsinaista opetusnäytettä hakija kertoo lyhyesti (enintään 5 minuuttia) opetusnäytteen kohderyhmän, osaamistavoitteet ja kontekstin. Opetusnäytteen jälkeen opetustaitotoimikunnalla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä enintään 10 minuutin ajan. Opetusnäytettä seuraa opetustaitotoimikunta, valmisteluryhmän jäseniä sekä mahdollisesti muita kuulijoita.

Opetusnäytteessä hakija opettaa kuten aidossa opetustilanteessa. Näyte voi sisältää myös metapuhetta siitä, miten hakija toteuttaisi jonkin osion todellisessa opetustilanteessa. Hakijan oletetaan aktivoivan näytettä seuraavia henkilöitä ikään kuin he olisivat kohderyhmän opiskelijoita.

Tehtäväntäytössä hakijalle ilmoitetaan etukäteen opetusnäytteen aihe, kohderyhmä ja kieli. Dosentuuria hakevat voivat määritellä itse aiheensa. Hakija toimittaa henkilöstöasiantuntija Minna Maunulalle (minna.maunula@helsinki.fi) lyhyen opetussuunnitelman (enintään 2 sivua).

Opetusnäytteeseen valmistautuminen

 1. Laadi opetussuunnitelma (enintään 2 sivua). Suunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota pedagogiseen toteutukseen ja ratkaisut tulee perustella. Perehdy opetusnäytteen arviointimatriisiin. Koko kurssia koskevan suunnitelman tulee sisältää tiedot kurssin kohderyhmästä, keskeisistä oppimissisällöistä ja -tavoitteista, opetus- ja oppimismenetelmistä, arvioinnista sekä palautekäytännöistä. Kurssi voi olla jo tutkintovaatimuksiin kuuluva tai itse ideoitu kuvitteellinen kokonaisuus. Opetussuunnitelma huomioidaan osana opetusnäytteen arviointia.

  Valmistele 20 minuutin opetusnäyte opetussuunnitelmassa esitetystä kurssista. Opetustilanne tulee toteuttaa siten, että se vastaa yleisemmin hakijan näkemystä hyvästä opetuksesta. Tilaisuudessa hakija voi käyttää opetusvälineitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetustilassa on tavanomaiset opetusteknologiset varusteet.

  Opetusnäytteen arvioinnissa (ks. alla oleva opetusnäytteen arviointimatriisi) kiinnitetään huomiota seuraaviin opetusnäytteen osatekijöihin:

 • osaamistavoitteet, kohderyhmä ja konteksti
 • asiasisällöt
 • opetusmenetelmät ja –välineet
 • oppimisen arviointi
 • vuorovaikutus ja ajankäyttö
 1. Anna opetusnäyte sovittuna ajankohtana ja vastaa opetusnäytteeseen osallistuneiden kysymyksiin opetusnäytteen jälkeen. Arviointi näytteestä ja opetustaidosta tulee hakijalle tiedoksi kirjallisesti.