Ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville

Valtiotieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan alla olevia ohjeita. Rekrytoinneissa noudatetaan kansallisen vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteita ja suosituksia.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta.

Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Ruotsi

Linjaus kielitaidon vaatimuksesta koskettaa kaikkia ruotsinkielisiä tehtäviä.

Kun tehtävän opetuskieli on ruotsi, tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi suositeltava ruotsin kielen taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaista tasoa C2.  Tiedekunnan harkinnan mukaan voidaan eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taso C1 hyväksyä ruotsin kielen taidon vähimmäistasoksi.

Kielitaito osoitetaan hakuprosessin aikana asiakirjoilla, haastattelussa ja opetusnäytteessä, tarvittaessa hakijoilta voidaan pyytää kielitaidosta lisäselvitystä.

Tarvittavan kielitaidon osoittamisen tavat ruotsinkieliseen tehtävään

Ruotsin kielen taidon osoittamisessa voidaan apuna käyttää todistusta valtionhallinnon kielitutkinnosta, yleisestä kielitutkinnosta tai opinnoissa osoitetusta ruotsin kielen taidosta seuraavasti:

 • valtionhallinnon kielitutkinto: erinomainen suullinen ja kirjallinen taito (C 2), hyvä suullinen ja kirjallinen taito (C 1)
 • yleinen kielitutkinto: taitotaso 6 (C 2), taitotaso 5 (C 1)
 • opinnoilla:
 • koulusivistys ruotsin kielellä ja korkeakoulussa suoritettu kypsyysnäyte ruotsin kielellä/ylioppilastutkinto, johon sisältyy vähintään arvosana magna cum laude approbatur ruotsin kielessä suoritetussa äidinkielen kokeessa /ylioppilastutkinto, johon sisältyy vähintään arvosana eximia cum laude approbatur ruotsi toisena kielenä (C 2)
 • koulusivistys ruotsin kielellä/korkeakoulussa suoritettu kypsyysnäyte ruotsin kielellä/ylioppilastutkinto, johon sisältyy hyväksytty arvosana ruotsin kielessä suoritetussa äidinkielen kokeessa/ylioppilastutkinto, johon sisältyy vähintään arvosana magna cum laude approbatur ruotsi toisena kielenä –kokeessa (C 1)

Ruotsin kielen taito voidaan osoittaa todistuksen sijasta tai ohessa myös muulla tavalla. Hakijoiden arvioinnissa kielitaito otetaan huomioon sekä arvioitaessa hakijan edellytyksiä tulla valituksi kyseiseen tehtävään että arvioitaessa hakijoiden keskinäistä paremmuusjärjestystä.

Englanti

Käytännössä opetus- ja tutkimustehtävissä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. Tutkijan ansioluettelomalli on tarkoitettu ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa siten, että hänen ansionsa tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Pyydämme noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallia.

Julkaistut ja julkaistavaksi hyväksytyt julkaisut luokitellaan OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti. Tutustu julkaisuluokitukseen

Mainitse jokaisesta julkaisusta täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenevät tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija. Numeroi julkaisuluettelo ja lihavoi viisi tehtävän/tutkimussuunnitelman kannalta tärkeintä julkaisuasi.

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat

 • pedagoginen koulutus ja opetusajattelu
 • opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen
 • opinnäytetöiden ohjauskokemus
 • taito tuottaa oppimateriaalia
 • muut opetusansiot
 • opetusnäyte.

Arviointi koostuu e-lomakkeella annettujen opetuksellisten ansioiden sekä julkisen opetusnäytteen arvioinnista. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön ja rehtorin päätökseen (HY/8046/00.00.06.00/2022) opetustaidon arviointikäytänteistä Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopiston johtosäännön ja rehtorin päätöksen mukaisesti opetustaidon vähimmäisvaatimukset vaihtelevat eri tehtävissä. Tämä huomioidaan arvioitaessa opetustaitoa ja sen riittävyyttä suhteessa täytettävään tehtävään.

Opetuksellisten ansioiden arviointi

Hakijaa pyydetään hakuprosessin edetessä täyttämään e-lomake, johon opetusansiot kuvataan osa-alueittain. Opetusansiot arvioidaan kunkin e-lomakkeen kysymyksen kohdan vastauksen perusteella, vastaathan siis jokaiseen kysymykseen huolellisesti. Perehdy opetustaidon arviointimatriisiin ennen e-lomakkeen täyttämistä.

Opetuksellisten kokonaisansioiden arviointi perustuu seuraaviin osa-alueisiin:

 • pedagoginen koulutus ja opetusajattelu
 • opetuskokemus yliopistokoulutuksen eri tasoilla ja opetuksen kehittäminen
 • opinnäytetöiden ohjauskokemus
 • oppimateriaalin tuottaminen
 • muut opetusansioita osoittavat seikat
 • opetusnäyte (opetusnäytteelle on erillinen arviointimatriisi, ks. lisätietoja alta).

Opetustaidon arviointimatriisissa on kuvattu kunkin osa-alueen vaatimukset. Kullekin opetustaidon osa-alueelle annetaan arvosana matriisin mukaisesti. Opetustaidon kokonaisarvosana ei välttämättä ole arvioitavien osa-alueiden matemaattinen keskiarvo, vaan eri osa-alueet voivat kompensoida toisiaan tai painottua eri tavoin esimerkiksi suhteessa täytettävään tehtävään ja sen vaatimuksiin.

Opetusnäyte

Opetusnäyte on julkinen opetustapahtuma. Opetusnäytteen pituus on enintään 20 minuuttia. Ennen varsinaista opetusnäytettä hakija kertoo lyhyesti (enintään 5 minuuttia) opetusnäytteen kohderyhmän, osaamistavoitteet ja kontekstin. Opetusnäytteen jälkeen opetustaitotoimikunnalla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä enintään 10 minuutin ajan. Opetusnäytettä seuraa opetustaitotoimikunta, valmisteluryhmän jäseniä sekä mahdollisesti muita kuulijoita.

Opetusnäytteessä hakija opettaa kuten aidossa opetustilanteessa. Näyte voi sisältää myös metapuhetta siitä, miten hakija toteuttaisi jonkin osion todellisessa opetustilanteessa. Hakijan oletetaan aktivoivan näytettä seuraavia henkilöitä ikään kuin he olisivat kohderyhmän opiskelijoita.

Tehtäväntäytössä hakijalle ilmoitetaan etukäteen opetusnäytteen aihe, kohderyhmä ja kieli. Dosentuuria hakevat voivat määritellä itse aiheensa. Hakija toimittaa henkilöstöasiantuntija Minna Maunulalle (minna.maunula@helsinki.fi) lyhyen opetussuunnitelman (enintään 2 sivua).

Opetusnäytteeseen valmistautuminen
 1. Laadi opetussuunnitelma (enintään 2 sivua). Suunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota pedagogiseen toteutukseen ja ratkaisut tulee perustella. Perehdy opetusnäytteen arviointimatriisiin. Koko kurssia koskevan suunnitelman tulee sisältää tiedot kurssin kohderyhmästä, keskeisistä oppimissisällöistä ja -tavoitteista, opetus- ja oppimismenetelmistä, arvioinnista sekä palautekäytännöistä. Kurssi voi olla jo tutkintovaatimuksiin kuuluva tai itse ideoitu kuvitteellinen kokonaisuus. Opetussuunnitelma huomioidaan osana opetusnäytteen arviointia.  Valmistele 20 minuutin opetusnäyte opetussuunnitelmassa esitetystä kurssista. Opetustilanne tulee toteuttaa siten, että se vastaa yleisemmin hakijan näkemystä hyvästä opetuksesta. Tilaisuudessa hakija voi käyttää opetusvälineitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetustilassa on tavanomaiset opetusteknologiset varusteet.  Opetusnäytteen arvioinnissa (ks. alla oleva opetusnäytteen arviointimatriisi) kiinnitetään huomiota seuraaviin opetusnäytteen osatekijöihin:
 • osaamistavoitteet, kohderyhmä ja konteksti
 • asiasisällöt
 • opetusmenetelmät ja –välineet
 • oppimisen arviointi
 • vuorovaikutus ja ajankäyttö
 1. Anna opetusnäyte sovittuna ajankohtana ja vastaa opetusnäytteeseen osallistuneiden kysymyksiin opetusnäytteen jälkeen. Arviointi näytteestä ja opetustaidosta tulee hakijalle tiedoksi kirjallisesti.