Opetus- ja tutkimustehtäviin hakeminen

Professorin tehtäviä koskeviin hakemuksiin liitetään englanninkielinen CV. Ajankohtia ilmoitettaessa pyydetään välttämään päivämääriä: kuukauden ja vuosiluvun mainitseminen riittää. Lyhyet työskentelyjaksot yhdistellään ammattinimikkeiden mukaan, esimerkiksi "University Lecturer, total 8 months, 2009–11, University of…".

Cur­ricu­lum vi­tae (CV)

Full names
Täydellinen nimi

Date and place of birth
Syntymäaika ja -paikka

Current position and date of appointment
Nykyinen työpaikka, mistä lähtien

Education and degrees awarded
Tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat (ml. dosentuurit)

Previous professional appointments
Aikaisemmat palvelussuhteet

Research awards, research honours and major stipendiary support for research
Tieteelliset palkinnot, huomionosoitukset ja merkittävät tutkimusapurahat ja -määrärahat

Editorial board memberships/editor
Aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet

Elected memberships in scientific societies
Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet

Supervision of research work and postgraduate studies
Kyky johtaa tutkimustyötä (esim. tieteellisten projektien johtaminen)
Jatko-opintojen ohjaus (ohjatut väitöskirjat)

Other academic and professional activities
Asiantuntijatehtävät kuten toimiminen professorin viran tai dosentuurin asiantuntijana, väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä
Toimiminen aikakauslehtien "refereenä"
Huomattavat komitean tai vastaavat jäsenyydet

Valtiotieteellisen tiedekunnan opetustehtävää hakeva laatii selvityksen opetusansioistaan.

Ansioiden arvioinnissa sovelletaan tiedekunnan arviointimatriisia. Selvitys laaditaan alla annetun järjestyksen mukaiseksi.

Mikäli selvitykseen opetusansioista ei sisälly jotakin matriisissa arvioitavaksi esitettyä, arviointi olettaa, että tästä ei ole näyttöä. Arvioinnissa painotetaan näyttöä opetusansioista ja niissä kehittymisessä. Selvityksen ohjepituus on 3 liuskaa.

Arvio opetustaidosta tehdään selvityksen ja opetusnäytteen perusteella. Mikäli hakija haluaa muita asiakirjoja (esim. julkaisuluettelo) otettavan huomioon, hänen tulee viitata niihin selvityksessä. Selvityksessä esitetyt tiedot on tarvittaessa voitava näyttää toteen.

Selvitys ryhmitellään seuraavasti:

Käytännössä hankittu opetuskokemus ja oman opetuksen kehittäminen

 • opetuskokemuksen määrä (kuukausina opetustehtävissä tai opetuskokonaisuuksien, kuten kurssien määrä; tarvittaessa yksittäiset luennot erikseen) – tarvittaessa opetustehtäviin sisältyvät velvollisuudet (esim. valintakokeet, opintojen ohjaus, osallistuminen opetusohjelman suunnitteluun)
 • opetusmuodot (esim. luennointi, seminaarit, työpajat, verkkokurssit)
 • opetusympäristöt (esim. eri yliopistot) ja opetuskielet
 • opetuksesta saadun palautteen keräys, käsittely ja hyödyntäminen
 • tvt:n käyttö opetuksessa (esim. käytetyt välineet ja alustat ja niiden käyttötarkoitus)

Ohjauskokemus: selvitys ohjauskokemuksen määrästä ja laadusta

 • eri tasoilla ohjatut opinnäytteet: lukumäärä, oppilaitos, ajankohta ja maisterin sekä tohtorin tutkinnossa myös ohjatun nimi (mikäli ura opettajana on pitkä, vain lähivuosien ohjattujen nimet) sekä muu osallistuminen opinnäytteiden ohjaukseen.
 • työelämän ohjauskokemus: tutkimusympäristöt ja projektit, ohjauksen laatu (tutkimuksen ohjaus, johtaminen)

Pedagoginen ajattelu ja pedagoginen koulutus tai muu opetustaidon kehittäminen

 • hakijan käsitys hyvästä yliopisto‐opetuksesta perusteltuna opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kannalta
 • pedagogisen koulutuksen määrä ja laajuus (määrä opintopisteinä tai suorituksen kestoina, suorituksen paikka ja aika)
 • vaihtoehtoisesti hakija voi selvittää, kuinka on muutoin kehittänyt opetustaitoaan ja kartuttanut asiantuntemustaan

Oppimateriaalin tuottaminen

 • painettu oppimateriaali ja sen käyttö
 • muu julkinen oppimateriaali (esim. verkkomateriaali) sekä sen käyttö ja saatavuus
 • muun oppimateriaalin (esim. oppimisalustat ja diasarjat) kehittäminen ja käyttö

Muut opetukselliset ansiot

 • opetusyhteistyö (määrä ja laatu, yhteistyötahot)
 • osallistuminen opetuksen kehittämistyöhön työyhteisössään
 • toiminta yliopisto-opetuksen kehittämiseen tähtäävissä elimissä tiedekunta- ja yliopistotasolla
 • tehty (yliopisto)pedagoginen tutkimus- ja selvitystyö
 • opetuksesta saadut palkinnot ja huomionosoitukset