Yliopiston apteekki
Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama apteekkikonserni ja yhteiskunnallinen yritys, jonka koko tuotto ohjataan suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Konsernin liikevaihto oli 325 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Yliopiston Apteekki tekee merkityksellistä työtä suomalaisten kuluttajien ja terveydenhuollon hyväksi. Se palvelee asiakkaita 17 apteekissa ja verkkoapteekissa valtakunnallisesti. Yksityiselle ja julkiselle terveydenhuollolle se tarjoaa mm. lääkkeiden annosjakelupalvelua ja erilaisia räätälöityjä palveluita.

Mer­kit­tä­vä suo­ma­lai­nen ve­ron­mak­sa­ja

Yliopiston Apteekki on merkittävä suomalainen veronmaksaja, joka maksoi vuonna 2019 apteekkiveroa 30,1 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa vuonna 2018) sekä muita veroja ja veroluonteisia työnantajamaksuja yhteensä 28,0 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Apteekkivero on progressiivinen vero, jota apteekit maksavat valtiolle 0-11,2 prosenttia myynnistä (sis. lääkemyynti ja osittain myös ei-lääkkeellisten tuotteiden myynti). Yliopiston Apteekki maksaa valtiolle korkeinta mahdollista apteekkiveroa. Vastaavaa veroa ei ole käytössä muissa Euroopan maissa.

Yliopiston Apteekki maksaa Suomen apteekkiverokertymästä (n. 190 miljoonaa euroa) 16 prosenttia eli merkittävästi enemmän kuin sen osuus on apteekkien lääkemyynnistä (10 %). Apteekkiveron lisäksi Yliopiston Apteekki maksaa yhteisöveroa Suomen valtiolle.

Korkea apteekkivero nostaa lääkkeiden hintoja ja tekee Yliopiston Apteekin lääkemyynnistä heikommin kannattavaa kuin muissa apteekeissa. Tämän vuoksi Yliopiston Apteekki kannattaa apteekkiveron uudistamista samanaikaisesti lääkkeiden hintoja säätelevän lääketaksan kanssa.

Yh­teis­kun­nal­li­nen yri­tys ja eri­tyis­teh­tä­vät

Yliopiston Apteekki on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto käytetään vuosittain suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi Yliopiston Apteekilla on kolme lakisääteistä yhteiskunnallista erityistehtävää, joita lääkelaki ei edellytä muilta suomalaisilta apteekeilta: harvinaisten lääkkeiden valmistus, farmasian opiskelijaharjoittelut ja lääkehuollon tutkimus.

1. Har­vi­nais­ten lääk­kei­den val­mis­tus

Yliopiston Apteekissa on erityinen harvinaisten lääkkeiden (ex tempore -lääkkeiden) valmistamiseen erikoistunut yksikkö ja oma analyyttinen laboratorio, joissa työskentelee yhteensä noin 50 asiantuntijaa. Yliopiston Apteekki valmistaa monipuolisesti eri lääkemuotoja. Yliopiston Apteekki on useiden harvinaisten lääkkeiden ainoa valmistaja Suomessa. Se toimii sopimusvalmistajana noin 500 yksityisapteekille sekä Itä-Suomen yliopiston apteekille. Lisäksi Yliopiston Apteekki toimittaa ex tempore -lääkkeitä noin 300 yksityiselle ja julkiselle terveydenhuollon toimijalle sekä noin 20 sairaala-apteekille. Apteekin lääkevalmistuksesta on hyötyä erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaan tarvitsemaa lääkettä ei ole apteekeissa saatavilla. Yliopiston Apteekki on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta ja useiden harvinaisten lääkkeiden, kuten keskosille käytettävä glukoosioraaligeeli, ainoa valmistaja Suomessa.

2. Far­m­asian opis­ke­li­ja­har­joit­te­lut

Farmasian opintoihin kuuluu kaksi kolmen kuukauden apteekkiharjoittelua. Yliopiston Apteekissa harjoittelujen ohjaamiseen osallistuu iso joukko asiantuntijoita. Haluamme tarjota farmasian opiskelijoille vahvan pohjan ammatilliselle kasvulle ja välittävälle asiakaspalvelulle. Yliopiston Apteekki tarjoaa opiskelijoille suunnitelmallisen ja ohjatun harjoittelujakson, johon kuuluu lähikoulutuspäivien lisäksi tutustumista laajasti eri toimintoihin, kuten lääkevalmistukseen ja verkkoapteekin asiakaspalveluun.

3. Lää­ke­huol­lon tutkimus

Yliopiston Apteekki tekee laajasti tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeisiä tapoja osallistua tutkimukseen ovat farmasian opinnäytetöiden ja tieteellisten jatkotutkimusten ohjaaminen sekä tutkimusaineistojen kerääminen apteekeissa ja verkkoapteekissa.

Ap­teek­ki- ja yh­tei­sö­ve­ro

Yliopiston Apteekki maksaa apteekki- ja yhteisöverot Suomen valtiolle samalla tavalla kuin muutkin suomalaiset apteekit.

Apteekkivero määräytyy liikevaihdon perusteella ja sen suuruutta säätelee apteekkiverosta annettu laki. Keskimäärin suomalaisten apteekkien maksama apteekkivero on noin seitsemän prosenttia. Yliopiston Apteekki maksaa apteekkiveroa 11,2 % liikevaihdostaan. Apteekkiveron tarkoituksena on turvata maankattavat apteekkipalvelut ja tasata apteekkien välisiä tuloeroja. Lisätietoa apteekkiverosta Fimean sivuilla.

Yhteisövero, eli yhteisön tulovero, on Suomessa yhteisön tuloksesta perittävä vero. Verokanta on vuodesta 2014 alkaen ollut 20 prosenttia.

Helsingin yliopisto sai vuoteen 2016 saakka valtiolta yhteisöveron ja apteekkimaksun (nykyisin apteekkivero) summaa vastaavan korvauksen. Helsingin yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopisto sai vastaavan korvauksen oman apteekkitoimintansa osalta. Korvauksen määrä vuositasolla Helsingin yliopistolle oli yhteensä noin 31 miljoonaa euroa (apteekkimaksu ja yhteisövero yhteensä) ja se käytettiin koulutukseen ja tutkimukseen.

Vapaaehtoinen korvaus yliopistoille

Helsingin yliopisto on maksanut vuosittain reseptien määrään sidotun vapaaehtoisen korvauksen niille suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille, joiden vaikutusalueella on Yliopiston Apteekin toimipisteitä. Vuodesta 2016 eteenpäin tämä maksu jäi pois.

Yli­opis­ton Ap­tee­kin his­to­ria

Yliopiston Apteekki sai apteekkiluvan Ruotsin kuninkaalta 24.9.1755. Se toimi aluksi nimellä Turun kuninkaallisen akatemian apteekki keskeisellä kauppapaikalla Aninkaisten kaupunginosassa.

Turun apteekit tuhoutuivat vuoden 1827 Turun palossa ja pian sen jälkeen keisari Aleksanteri määräsi akatemian ja sen apteekin siirtymään Helsinkiin. Myöhemmin Yliopiston Apteekki sai luvan perustaa lääkevarastoja (sivuapteekkeja) eri puolille Suomea.

Yliopiston Apteekki on kasvanut 265 vuodessa pienestä käsityöpajasta yli tuhat henkeä työllistäväksi erinomaisesta asiakaspalvelustaan tunnetuksi konserniksi, valtakunnalliseksi verkkokaupan moderniksi osaajaksi ja terveydenhuollon suosituksi kumppaniksi.

 

Lisätietoja: Yliopiston Apteekin vuosikertomus 2019