Yliopiston apteekki
Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama apteekkikonserni ja yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto ohjataan suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Konsernin myynti oli 317 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Yliopiston Apteekki tekee merkityksellistä työtä suomalaisten kuluttajien ja terveydenhuollon hyväksi. Se palvelee asiakkaita 17 apteekissa 14 eri paikkakunnalla ja verkkoapteekissa ya.fi valtakunnallisesti. Yksityiselle ja julkiselle terveydenhuollolle se tarjoaa muun muassa lääkkeiden annosjakelupalvelua ja erilaisia räätälöityjä palveluita.

Yliopiston Apteekki on useana vuonna palkittu yhtenä Suomen parhaista asiakaspalveluyrityksistä. Yliopiston Apteekilla on yli 800 000 Uniikki-kanta-asiakasta, joille tarjotaan runsaasti erilaisia taloudellisia etuja ja lääkehoidon onnistumista tukevia palveluita.

Mer­kit­tä­vä suo­ma­lai­nen ve­ron­mak­sa­ja

Yliopiston Apteekki on merkittävä suomalainen veronmaksaja, joka maksoi vuonna 2020 apteekkiveroa 29,3 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa vuonna 2019) sekä muita veroja ja veroluonteisia työnantajamaksuja yhteensä 26,8 miljoonaa euroa (28 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Apteekkivero on progressiivinen vero, jota apteekit maksavat valtiolle 0-11,2 prosenttia myynnistä (sis. lääkemyynti ja osittain myös ei-lääkkeellisten tuotteiden myynti). Yliopiston Apteekki maksaa valtiolle korkeinta mahdollista apteekkiveroa. Vastaavaa veroa ei ole käytössä muissa Euroopan maissa.

Yliopiston Apteekki maksaa Suomen apteekkiverokertymästä (n. 190 miljoonaa euroa) 17 prosenttia eli merkittävästi enemmän kuin sen osuus on apteekkien lääkemyynnistä (12 %). Apteekkiveron lisäksi Yliopiston Apteekki maksaa yhteisöveroa Suomen valtiolle.

Korkea apteekkivero nostaa lääkkeiden hintoja ja tekee Yliopiston Apteekin lääkemyynnistä heikommin kannattavaa kuin apteekeissa keskimäärin.

Yhteiskunnalliset erityistehtävät

Yliopiston Apteekilla on kolme lakisääteistä yhteiskunnallista erityistehtävää, joita lääkelaki ei edellytä muilta suomalaisilta apteekeilta: harvinaisten lääkkeiden valmistus, farmasian opiskelijaharjoittelut ja lääkehuollon tutkimus.

1. Harvinaisten lääkkeiden valmistus

Yliopiston Apteekissa on erityinen harvinaisten lääkkeiden (ex tempore -lääkkeiden) valmistamiseen erikoistunut yksikkö ja oma analyyttinen laboratorio, joissa työskentelee yhteensä noin 50 asiantuntijaa. Yliopiston Apteekki valmistaa monipuolisesti eri lääkemuotoja. Yliopiston Apteekki on useiden harvinaisten lääkkeiden ainoa valmistaja Suomessa. Se toimii sopimusvalmistajana noin 500 yksityisapteekille sekä Itä-Suomen yliopiston apteekille. Lisäksi Yliopiston Apteekki toimittaa ex tempore -lääkkeitä noin 300 yksityiselle ja julkiselle terveydenhuollon toimijalle sekä noin 20 sairaala-apteekille. Apteekin lääkevalmistuksesta on hyötyä erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaan tarvitsemaa lääkettä ei ole apteekeissa saatavilla. Yliopiston Apteekki on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta ja useiden harvinaisten lääkkeiden, kuten keskosille käytettävä glukoosioraaligeeli, ainoa valmistaja Suomessa.

2. Farmasian opiskelijaharjoittelut

Farmasian opintoihin kuuluu kaksi kolmen kuukauden apteekkiharjoittelua. Yliopiston Apteekissa harjoittelujen ohjaamiseen osallistuu iso joukko asiantuntijoita. Yliopiston Apteekki tarjoaa opiskelijoille suunnitelmallisen ja ohjatun harjoittelujakson, johon kuuluu lähikoulutuspäivien lisäksi tutustumista laajasti eri toimintoihin, kuten lääkevalmistukseen ja verkkoapteekin asiakaspalveluun. Yliopiston Apteekissa harjoittelun suorittaa vuosittain 80-100 opiskelijaa.

3. Lääkehuollon tutkimus

Yliopiston Apteekki tekee laajasti tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeisiä tapoja osallistua tutkimukseen ovat farmasian opinnäytetöiden ja tieteellisten jatkotutkimusten ohjaaminen sekä tutkimusaineistojen kerääminen apteekeissa ja verkkoapteekissa. Tutkimusyhteistyöstä vastaa tutkimuspäällikkö ja tutkimusten toteutusta tukee valtakunnallinen tutkimuskoordinaattoreiden verkosto.

Yli­opis­ton Ap­tee­kin his­to­ria

Yliopiston Apteekki sai apteekkiluvan Ruotsin kuninkaalta 24.9.1755. Se toimi aluksi nimellä Turun kuninkaallisen akatemian apteekki keskeisellä kauppapaikalla Turussa Aninkaisten kaupunginosassa.

Turun apteekit tuhoutuivat vuoden 1827 Turun palossa ja pian sen jälkeen keisari Aleksanteri määräsi akatemian ja sen apteekin siirtymään Helsinkiin. Myöhemmin Yliopiston Apteekki sai luvan perustaa lääkevarastoja (sivuapteekkeja) eri puolille Suomea.

Yliopiston Apteekki on kasvanut 265 vuodessa pienestä käsityöpajasta yli tuhat henkeä työllistäväksi erinomaisesta asiakaspalvelustaan tunnetuksi konserniksi, valtakunnalliseksi verkkokaupan moderniksi osaajaksi ja terveydenhuollon suosituksi kumppaniksi.

Lisätietoja: Yliopiston Apteekin vuosikertomus 2020.