Arvopaperisijoittaminen

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on reilu puoli miljardia euroa ja kiinteistöomaisuus noin puolitoista miljardia euroa.

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on reilu puoli miljardia euroa ja kiinteistöomaisuus noin puolitoista miljardia euroa. Helsingin yliopiston sijoitusomaisuus on muodostunut vuoden 2010 yliopistouudistuksen yhteydessä kerätystä varallisuudesta sekä sen tuotosta. Helsingin yliopiston rahastojen sijoitusomaisuus on muodostunut pitkän ajan kuluessa lahjoitusten ja sijoitustoiminnan tuloksena.

Sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite on lisätä yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Tuottotavoite pitkällä aikavälillä on 4 % vuodessa + inflaatio. Tuottotavoitteen tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin perustehtäviin jaettava osuus, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei vaarannu. Riskiprofiili pyritään rakentamaan siten, että asetettu tuottotavoite saavutetaan mahdollisimman vähäisellä riskinotolla. Vertailuindeksi on osakkeet 70 % ja korot 30 %.

Yliopiston sijoitusomaisuus

Sijoitusjakauma 31.12.2023

Helsingin yliopiston sijoitusomaisuuden arvo oli 672 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa.

Vuosina 2019–2023 Helsingin yliopiston sijoitukset tuottivat keskimäärin +11,6 % vuodessa. Toteutunut tuotto on poikkeuksellisen korkea ja edustaa riskitasoa, jossa osakkeiden paino sijoitusjakaumassa on huomattava. Tämä tarkoittaa käytännössä myös, että tuottojen vaihtelu on merkittävä.

Sijoitusjakauma 31.12.2023: Listatut osakkeet 71,3 %, Listatut velkakirjat 21,8 %, Muut 4,2 % ja Kassa 2,7 %.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ja Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­jen  Time-Weigh­ted Re­turn (TWR) vuo­den 2019 alus­ta ja kuu­kausit­tai­nen tuot­to

Graafi kuvaa Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen arvopapereiden tuottoa vuodesta 2019 alkaen. Tuotto vaihtelee voimakkaasti heijastaen arvopaperimarkkinoiden muutoksia.

Vastineena tuottojen vaihtelusta – eli riskistä – yliopisto voi pitkässä juoksussa odottaa riskittömän koron ylittävää tuottoa. Jotta yliopistolla olisi mahdollisuus rahoittaa negatiiviset tuotot ja sijoittaa pitkäjänteisesti on siksi välttämätöntä, että positiiviset tuotot rahastoidaan. 

Vas­tuul­li­suus si­joi­tus­toi­min­nas­sa

Sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen 12.6.2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet

Sijoitustoimintamme tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Vastuullisena sijoittajana noudatamme hyvää hallintotapaa.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys, joka huomioi ympäristönäkökulman sekä sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Käytämme sijoitustoiminnassa ensisijaisesti vastapuolia, joiden toiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä otamme huomioon vastuullisuuden keskeisenä tekijänä.

Tuoreimpia uutisia
Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­lis­ta #hel­funds

Helsingin yliopisto pyrkii edistämään sijoitustoimintaansa keskittämällä sijoituksiaan tehokkaisiin ja vastuullisiin sijoitusrahastoihin. Osana vastuullisuutta yliopisto julkaisee uudet merkittävät pitkän aikavälin sijoitukset sitä mukaa kuin niitä tehdään.

Rahastolistan tarkoituksena on lisätä yliopiston sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja edistää tasa-arvoista tiedonsaantia sijoitustuotteista. Rahastolista ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta muun muassa riskit ilmenevät.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­lis­ta #hel­funds

Kevät 2019: Handelsbanken Global Index Criteria

Syksy 2019: SEB Global Exposure Fund IC (EUR)

Kevät 2020: Storebrand Global All Countries A (EUR)

Syksy 2020: Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind EUR Acc

Korkorahastot

Kevät 2020 NN L Green Bond I CAP EUR

Syksy 2020 Amundi Index Solutions - Index JP Morgan Global GBI Govies I13HE

Kevät 2021 NN L - Green Bond Short Duration I CAP EUR

Kesä 2021 State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I EUR HEDGED

Helsingin yliopiston sijoitusomaisuus: mitä, miksi ja miten?

Yliopiston sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite on lisätä yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Syntyneen sijoitusvarallisuuden hoitaminen ammattimaisesti, pitkäjänteisesti ja yliopiston arvojen mukaisesti tutkimukseen pohjautuen on myös vastuullista sekä yliopistolle itselleen, yliopiston lahjoittajille että myös koko yhteiskunnalle.

Valtion perusrahoituksen käyttö on hyvin säänneltyä. Sijoitustoiminnasta saatavat tuotot lisäävät yliopiston itsenäisyyttä ja päätösvaltaa.

Arvopapereihin sijoitettu omaisuus on kertynyt pitkän ajan kuluessa valtion pääomitusten, lahjoitusten ja sijoitustoiminnan tuottojen kautta. Osa omaisuudesta on muodostunut vuoden 2010 yliopistouudistuksen yhteydessä kerätystä varallisuudesta sekä sen tuotosta.

Lahjoituksella eri tahot – yksityiset ihmiset, yritykset ja säätiöt – voivat tukea haluamaansa tieteenalaa esimerkiksi rahoittamalla alan professuuria. Näin yliopisto saa lisää resursseja hoitaa ydintehtäviään opetusta ja tutkimusta.

Lahjoittajat voivat myös jättää päätöksen yliopistolle, jolloin yliopisto voi käyttää lahjoituksen tuottoja asioihin, joita se pitää tärkeänä.

Sijoittamista ohjaavat vuonna 2018 laaditut Sijoitustoiminnan periaatteet, 2019 laaditut Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet sekä Sijoitussuunnitelma.

Yliopiston kolmihenkinen sijoitustiimi hoitaa sijoituksia lakihenkilöiden sekä talouspalveluiden tukemana. Sijoitustiimin vetäjänä toimii sijoitusjohtaja Anders Ekholm. Ulkopuolinen sijoitustoimikunta tukee sijoitustiimin toimintaa neuvoilla ja suosituksilla. Lopullinen vastuu sijoituspäätöksistä on kvestori (talousjohtaja) Marjo Berglundilla.

Yliopiston sijoitusvarallisuus arvopapereissa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 675 miljoonaa euroa. Sijoitusvarallisuus jakautuu Helsingin yliopiston (n. 56 %) ja Helsingin yliopiston rahastojen (n. 44 %) omistamiin arvopapereihin.

Yliopiston sijoitusperiaatteet on muodostettu rahoitusteorian ja akateemisen tutkimuksen pohjalta. Raportoinnin näkökulmasta sijoitukset on jaettu pörssilistattuihin ja listaamattomiin. Valtaosa sijoituksista on globaalisti hajautetuissa, kustannustehokkaissa vastuullisissa ESG-indeksirahastoissa (listatut sijoitukset). Pieni osuus sijoitusvarallisuudesta on listaamattomissa sijoituksissa, joilla kaikilla tulee sijoitusperiaatteiden mukaisesti olla linkki Helsingin yliopistoon, tai vaihtoehtoisesti hyvin selvä vastuullisuusnäkökulma. Yliopiston verkkosivuilla on sijoitussuunnitelman lisäksi julkaistu myös sijoitustoiminnan vuosiraportti, jossa jokainen sijoitus on eritelty.

Yliopiston arvojen mukaisesti vastuullisuus on merkittävä osa sijoitustoimintaa ja se näkyy usealla eri tavalla. Muun muassa julkisuusperiaatetta edistetään koko sijoitustoiminnassa, hiilineutraaliin sijoitussalkkuun pyritään vuoteen 2030 mennessä, ja listaamattomilla sijoituksilla tavoitellaan yhteiskunnallista ja ympäristöllistä vaikuttavuutta.

Yliopisto tukee opiskelijoiden yrittäjyyttä muun muassa HELSEED-ohjelman kautta. HELSEEDin tavoite on kannustaa opiskelijoita kohti yrittäjyyttä sekä antaa tietoa ja tukea eri vaiheissa oleville startup-tiimeille. Helsingin yliopiston rahastot voi tehdä myös 10 000–50 000 euron alkuvaiheen sijoituksia ohjelmaan osallistuneisiin perustettaviin taikka olemassa oleviin startup-yrityksiin.

Helsingin yliopiston omistama yhtiö Helsingin Innovaatiopalvelut Oy huolehtii sellaisten tutkimuspohjaisten innovaatioiden kaupallistamisesta, joihin yliopistolla on immateriaalioikeuksia. Jos innovaatiosta syntyy spinout-yhtiö, Helsingin yliopiston rahastot ovat mukana perustajaosakkaana. Helsingin yliopiston rahastot voivat tehdä myös lisäsijoituksia yhtiöön tai myydä omistustaan yhtiöstä. Kaupallistamista ohjaavat yliopiston keksintöohje ja kaupallistamisen periaatteet.

Yliopiston saamat lahjoitusvarat sijoitetaan ja niille maksetaan vuosittain neljän prosentin tuotto Helsingin yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti. Neljän prosentin tuotto jaetaan riippumatta siitä, kuinka paljon sijoitukset markkinoilla tuottivat.

Usein lahjoitus on sidottu käytettäväksi tietyn tieteenalan edistämiseen, esimerkiksi lahjoitusprofessuurin kuluihin. Valtion vastinrahana saadun sijoitusomaisuuden käyttökohteista päättää rehtori. Lahjoitusvarojen käyttöä säätelee myös yliopistolain (558/2009) 2 §.

Hyvien vuosien tuotoilla katetaan heikompia vuosia. Tämä takaa sen, että esimerkiksi lahjoitusprofessuuri voi jatkua keskeytyksettä ja ongelmitta, vaikka väliin sattuisi tappiollisia vuosia.

Lahjoitusvaroille maksettavasta neljän prosentin tuotosta jaetaan vuosittain käyttöön kolme prosenttiyksikköä. Yksi prosenttiyksikkö tuotosta jätetään lahjoitusrahaston pääomaan ja sijoitetaan edelleen. Tällä varmistetaan, että maksettava tuotto kasvaa pitkässä juoksussa ja jatkossa pystytään maksamaan kasvavat kulut.

Yli 380-vuotias yliopisto hoitaa talouttaan hyvin pitkäjänteisesti. On tärkeää huolehtia siitä, että jokainen opiskelijasukupolvi saa osansa, niin parempina kuin huonompina aikoina. Tästä syystä vain sijoitustoiminnan tuottoa käytetään – ja sitäkin vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.