Tavoitteet

Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu universalistiselle ajatukselle yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamisesta lapsille ja nuorille heidän sosiaalisista tai etnisistä taustoistaan riippumatta. Universalismin periaatteista huolimatta erilaiset mekanismit tuottavat ja uusintavat koulutuksellista epätasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksi mekanismeista on kaupunkikoulujen eriytyminen.

"Paikallinen koulutuseetos" -hanke nostaa esiin sosioekonomisen segregaation vaikutusten torjumisen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tukemisen

Kaupunkialueiden ja koulujen segregaatioprosessi ja sen paikalliset vaikutukset ovat toistaiseksi saaneet suhteellisen vähän tutkimuksellista huomiota. LEE-hankkeessa keskitytään segregaation paikallisiin vaikutuksiin kouluissa, jotka sijaitsevat alueilla, joita voidaan pitää tilastollisin mittarein sosioekonomisesti haavoittuvina, mutta jotka ovat hyvin toimivia oppimistuloksilla mitaten. Tavoitteena on tuottaa tietoa keinoista, joilla luodaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille oppilaille ja ratkaistaan kasautuvia ongelmia eriytyneessä kaupunkitilassa toimivissa kouluissa.

LEE-hankkeessa tarkastellaan kansallisia ja paikallisia toimintatapoja, koulujen ja naapurustojen välisiä suhteita sekä sosiaalisia suhteita tutkimuskouluissa ja niiden alueilla. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten nämä tekijät yhdessä tuottavat paikallisen koulutuseetoksen tukemaan oppilaiden yhdenvertaista hyvinvointia ja oppimistuloksia.

Käytännön ratkaisuja eheiden koulutuspolkujen rakentamiseen

Tutkimuksessa selvitetään myös, miten tarvepohjaisen resursoinnin käytännöt toimivat Suomessa ja miten ne vaikuttavat oppilaiden arkeen ja tulevaisuuden näkymiin. Yhdistämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa selvitämme mitä käytännön tukitoimia tarvitaan, jotta oppilaiden mahdollisuudet siirtyä toisen asteen koulutukseen paranisivat.