Hanke

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu peruskoulujen eriytyvän alueellisesti myös suomalaisella koulutuskentällä ja erityisesti suuremmissa kaupungeissa.

Paikallinen koulutuseetos (LEE) -tutkimushankkeessa tutkitaan koulujen arkea kaupunkialueilla, joita tilastollisin mittarein voi pitää sosioekonomisesti haavoittuvina. Hankkeessa tarkastellaan koulujen mahdollisuuksia lieventää segregaation kielteisiä seurauksia ja kumuloituvan huono-osaisuuden vaikutuksia, sekä luoda yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille oppilaille.

Hankkeen lähtökohtana on, että kansalliset ja paikalliset koulutuspolitiikat, koulun ja asuinalueen väliset suhteet sekä sosiaaliset suhteet koulun sisällä tuottavat yhdessä paikallisen koulutuseetoksen, joka voi tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimistuloksia. Tavoitteemme on jäljittää tämän myönteisen eetoksen syntyä.

Monitieteinen tutkimushanke sijoittuu kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupunkitutkimuksen kentille ja sen empiirisenä kontekstina toimii Helsingin metropolialue. Ilmiön kompleksisuuden ymmärtämiseksi tutkimuksessa hyödynnetään monimetodista lähestymistapaa.

Hankkeen empiirinen aineisto käsittää:

  • viranomaisdokumentteja
  • kouluja ja asuinalueita koskevia laajoja tilastoaineistoja
  • kolmessa yhtenäiskoulussa ja niiden ympäristössä tuotetun etnografisen havainnointi- ja haastatteluaineiston

Hankkeella on potentiaalia tuottaa sosiaalisesti ja taloudellisesti vaikuttavia tuloksia yksilöllisellä, paikallisella ja yhteiskunnallisella tasolla.