Tutkimus

Metsien ekologian ja käytön tieteenala Helsingin yliopistossa tähtää parantamaan metsien ekologisten prosessien ymmärtämistä sekä metsien ja soiden kestävää käyttöä hyödyntäen uutta tietoa.

Tutkimus keskittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen sekä metsä- ja suoaluiden välisiin vuorovaikutuksiin sekä uusiin tapohin hallita metsävaratietoa. Lisäksi tutkijamme osallistuvat opetukseen sekä koulutusohjelmien kehittämiseen.

Lue lisää metsien ekologian ja käytön tieteenalan tutkimuksesta tutkimusryhmiemme omilta verkkosivuilta.

Boreaalisten metsien dynamiikka ja monimuotoisuus

Ryhmämme tutkii boreaalisten metsäekosysteemien rakennetta, kehitysdynamiikkaa ja biodiversiteettiä. Tutkimuksillamme pyrimme lisäämään ymmärrystä boreaalisen metsän ekologiasta ja käyttämään tätä tietoa ekologisesti kestävien metsän käsittelyn ja ennallistamisen menetelmien kehittämiseen. 

Lue lisää englanniksi Boreal Forest Dynamics and Biodiversity tutkimusryhmän blogista

Boreaaliset puut

Ryhmämme tutkii kuinka boreaaliset metsät vastaavat muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Tutkimme muutoksia sekä puiden rakenteessa että toiminnassa, jotka linkittyvät vahvasti toisiinsa. Ryhmä työskentelee Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksessa, joka on Matemaattis-Luonnontieteellisen tiedekunnan ja Maatalous-Metsätieteellisen tiedekunnan yhteinen yksikkö.  

Lue lisää englanniksi Boreal Trees tutkimusryhmän verkkosivuilta

Ekosysteemiprosessit

Vastaako metsä niinkuin sinne huudetaan?

Metsät vaikuttavat ympäristöönsä monin tavoin, mutta myös niiden toiminta riippuu ilmaston ja ympäristön muutoksista. Tutkimme boreaalisen metsäekosysteemien prosesseja ja reaktioita eri tasoilla puun osien ja maaperän hiukkasten tasolta maiseman tasolle. Pyrimme ymmärtämään, miten ympäristö vaikuttaa yksittäisen kasvin tai koko metsän toimintaan ja miten metsät voivat käänteisesti vaikuttaa ympäristöönsä. Nämä kysymykset ovat tärkeitä pyrittäessä ymmärtämään ja ennustamaan lämpenemisen vaikutuksia ympäristöön ja arvioimaan metsäalueiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Lue lisää englanniksi Ecosystem processes tutkimusryhmän verkkosivuilta

Kosteikkojen ekologia

Tutkimuksemme visio on tutkia, hallita ja säilyttää kosteikkojen ekosysteemejä. Tavoitteenamme on keskittyä lajien vuorovaikutuksiin kosteikoissa ja ekosysteemien pioneerien vaikutukseen ekosysteemien rakenteessa ja toiminnassa.

Lue lisää englanniksi Wetland Ecology Group sivuilta

Metsägenomiikka

Metsägenomiikan tutkimusryhmässä tutkimme puiden geneettistä muuntelua monelta kantilta. Miten menneet muutokset lajien levinneisyydessä ja ilmastossa ovat vaikuttaneet puiden monimuotoisuuteen? Miten puut osaavat tulkita ympäristöään ja reagoida lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksiin? Miten jalostus vaikuttaa metsäpuiden geneettiseen monimuotoisuuteen? Miten puiden lisääntymismekanismit ovat kehittyneet? Vastaamme näihin kysymyksiin teoreettisesti sekä kokeellisesti mäntyä ja koivua tutkimalla. Tutkimuksemme perustuu evoluutio- ja populaatiogenetiikan teoriaan sekä molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmiin. 

Lue lisää englanniksi Forest Genomics tutkimusryhmän verkkosivuilta

Metsämaatiede

Metsämaatieteessä tutkitaan metsämaaperän ominaisuuksia ja prosesseja sekä metsäekosysteemin maanalaisten ja maanpäällisten osien ekologisia ja biogeokemiallisia vuorovaikutuksia. Metsämaa on uusiutuvien metsävarojen perusta sekä puiden ja aluskasvillisuuden juurten, sienten, bakteerien ja maaperäeläinten elinympäristö. Metsämaa varastoi ja kierrättää hiiltä ja ravinteita ja suodattaa sadevettä vajo- ja pohjavedeksi. Metsämaaperän toiminnan tunteminen on edellytys sille, että ymmärrämme miten ihmisen toiminta vaikuttaa metsiin ja miten haitallisia muutoksia voidaan estää tai ainakin lieventää.

Metsämaatieteen tutkimus antaa vastauksia siihen, onko boreaalisten, temperaattisten ja trooppisten metsien käsittely kestävää. Tutkimusaiheemme vaihtelevat metsämaan perustoiminnoista metsänkäsittelyn ja erilaisten häiriöiden vaikutuksiin. Kysymme esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä tapahtuu maaperän orgaaniselle aineen hajotukselle ilmaston muuttuessa? Paljonko hiiltä on varastoituneena metsämaahan? Tuleeko metsämaan varastoihin enemmän hiiltä kuolleista juurista kuin maanpäällisestä karikkeesta? Miten myrsky- ja hyönteistuhot vaikuttavat hiilen varastoitumiseen metsämaahan? Miten uudistaminen ja puuston sekä hakkuutähteiden korjuu vaikuttavat ravinteiden saatavuuteen ja veden kiertoon? Voiko biohiiltä käyttää metsämaan ominaisuuksien parantamiseen?

Teemme yhteistyötä kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteidenvälisissä verkostoissa, olemme yhteydessä käytäntöön ja hyödynnämme tutkimustuloksiamme myös opetuksessa. Koulutamme opiskelijoita perusopinnoista tutkijatohtoreihin.

Lue lisää englanniksi Forest Soil Science and Biogeochemistry tutkimusryhmän blogista

Metsämallinnus

Metsätieteiden laitoksen metsämallinnusryhmä keskittyy metsän tuotokseen ja kasvuun liittyviin ekologisiin ja fysiologisiin tutkimuskysymyksiin. Miten puiden rakenne ja niiden yhteysteho tai vedenkuljetuskapasiteetti kytkeytyvät toisiinsa? Mikä aiheuttaa vanhojen puiden pituuskasvun vähenemisen? Voivatko evoluutioteoriasta johdetut optimaaliset ratkaisut selittää puun rakennetta ja toimintaa, kuten yhteytystä ja kasvun jakautumista puun eri osien välille? Kysymyksiä analysoidaan käyttäen teoreettisia malleja ja numeerisia simulaatioita, jotka perustuvat fysiologisten prosessien mekanistiseen kuvaukseen. Mallien avulla voimme tutkia kvantitatiivisesti ympäristömuutoksen vaikutuksia metsän kasvuun ja toimintaan. Kasvavatko metsämme enemmän tulevaisuudessa vai häviääkö mahdollinen kasvunlisäys yleistyvien ääri-ilmiöiden aiheuttamiin häiriöihin? Malleja käytetään päätöksenteon tukena monitavoitteisen metsänhoidon ongelmien ratkaisemisessa sekä perustana puuntuotoksen ja ekosysteemipalvelujen taloudellisille analyyseille.

Lue lisää englanniksi Forest Modelling tutkimusryhmän nettisivuilta

Metsäpatologia

Tärkein tutkimustoimintamme on bioteknologiatietojen ja -välineiden soveltaminen kehittyvien sieni- ja metsäpatogeenien edellyttämien ekologisten, molekyyli- ja biokemiallisten reittien määrittämiseen.

Lue lisää englanniksi Forest Pathology Research Lab blogista

Metsävarojen hallinta ja geoinformaatio

Täsmällistä geoinformaatiota metsätalouteen. Alueellinen geoinformaatio on välttämätön edelletys kestävän luonnonvarojen hoidon ja vihreän talouden kehittämiselle. Lentolaserkeilaus (ALS) on mahdollistanut teknologisen harppauksen edistyneen yksityiskohtaisen alueellisen geoinformaation hankkimiseksi. ALS:n avulla voidaan kerätä geometrisesti tarkkoja pistepilviä. Nämä kolmiulotteiset tietokokonaisuudet mahdollistavat monenlaisia sovelluksia luonnonvarojen hallinnan alalla.

Lue lisää englanniksi Forest Resources Management and Geo-information tutkimusryhmän sivuilta

Soiden ekologia ja suometsätiede

Tutkimme laaja-alaisesti soita ja niiden käyttöä niin Suomessa kuin maailmallakin. Tutkimusaiheet ulottuvat soiden ekologiasta suometsätalouteen ja soiden maankäyttöön. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat tällä hetkellä soiden ekologisesti kestävä käyttö sekä soiden ojituksen, ennallistamisen ja maankäytön muutosten vaikutukset hiilen kiertoon, kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastoon.

Lue lisää englanniksi Peatland Ecology Group blogista

Viikki Tropical Resources Institute (VITRI)

Osana metsätieteiden osastoa Viikin trooppisten luonnonvarojen instituutti (VITRI) tarjoaa akateemista koulutusta ja toteuttaa tutkimuksia metsistä ja niihin liittyvistä luonnonvaroista trooppisissa ja kehitysmaissa. VITRIn henkilöstö harjoittaa myös trooppisten metsien hoitoon sekä ympäristö- ja metsäpolitiikkaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tehtäviä.

Lue lisää englanniksi VITRI:n verkkosivuilta

Koulutusohjelmat

Tutkijamme osallistuvat opetukseen sekä koulutusohjelmien kehittämiseen: