Tutkijat

Helsingin yliopiston käännöstieteen tutkijayhteisö edustaa useita käännös- ja tulkkaustieteen aloja ja monia kieliä: suomi, ruotsi ja muut skandinaaviset kielet, espanja, englanti, ranska, saksa, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, thai, venäjä ja viro.

Lisätietoja yhteisömme jäsenten tutkimustoiminnasta alempana.
Acosta Vicente, Carmen

Tolkens könsprestativitet i kontakttolkning.

Ahokas, Sirkka

Suomen ja Venäjän säädöskielen käsitteiden määrittely – Onko oikeuskäsitteen kehys mallinnettavissa? 

Tutkimusprofiili

Alho, Marjut

FT, saksan kääntämisen yliopistonlehtori 

Marjut Alho opettaa terminologiaa ja saksan kääntämistä.   

Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli eurorahaan liittyvää terminologiaa. Tällä hetkellä hän keskittyy tutkimuksessaan erityisesti käännösten tuomaan lisäarvoon asiakkaan näkökulmasta sekä erikoisalojen kääntämiseen.

Chesterman, Andrew

Ph.D., monikielisen viestinnän professori emeritus 

Tutkimusalueet: kontrastiivinen analyysi, kääntämisen teoria ja tutkimuksen metodologia. 

Tutkimusprofiili

375 humanistia

Eskelinen, Juha

FM, englannin kääntämisen yliopisto-opettaja 

Juha Eskelinen opettaa työelämä- ja asiantuntijuusopintoja sekä englannin kääntämistä. Lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa, jossa hän tutkii käännöspedagogiikkaa ja oppimista sekä kääntäjänkoulutuksen ja työelämän käytäntöyhteisöjen välisiä ilmiöitä. 

Tutkimusprofiili

Franzon, Johan

FT, ruotsin kääntämisen yliopisto-opettaja 

Johan Franzon opettaa ruotsin kääntämistä. Väitöskirjassaan (2009) hän vertasi musikaalin My Fair Lady kolmea skandinaavista käännöstä. Myöhemmin hän on tutkinut laulujen kääntämistä eri muodoissaan ja eri tarkoituksiin sekä musiikkiteatterikääntämisen historiaa ja populäärimusiikin käännösstrategioita. Hän on yksi Song Translation Studies: Lyrics in Context -kokoomateoksen (2021) toimittajista. 

Tutkimusprofiili

Hartama-Heinonen, Ritva

FT, käännöstieteen dosentti 

Ritva Hartama-Heinosen tutkimusalueita ovat käännöstiede (yleinen ja semioottinen käännösteoria, kääntämisen semioottiset tarkastelutavat, kulttuurinsisäinen kääntäminen, kääntäjänkoulutus) ja semiotiikka (kääntämisen semiotiikka, Charles S. Peircen semeiotiikka, yleinen semiotiikka). 

Tutkimusprofiili

Keinänen, Nely

FD, docent i engelsk filologi och översättningsvetenskap, universitetslektor i engelska 

Nely Keinänen undervisar i magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen. Hennes expertisområden omfattar Shakespeare (inkl. Shakespeare i Finland), engelsk renässansdrama och poesi, den tidigmoderna tidens engelska kvinnliga författare samt dramaöversättning.

Forskningsprofil

Kinnunen, Tuija

FT, käännöstieteen dosentti 

Tuija Kinnunen on saksan kääntämisen yliopistolehtori Tampereen yliopistossa. 

Tuija Kinnunen on tutkinut lakitekstien kääntämistä ja käännösten käyttöä oikeudenkäyntiaineistona, tulkin toimijuutta ja moniammatillista yhteistyötä sekä multimodaalisuutta oikeustulkkauksessa. Hän sai Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Tiedon helmi -palkinnon opetusansioistaan vuonna 2018. 

Tutkimusprofiili

Korpi, Suvi

Genre-sujuvuus englanninkielisen tieteiskirjallisuuden suomennoksissa. 

Tutkimusprofiili

Kóbor-Laitinen, Zita

Multimodaalisuus ja kommunikatiivinen tasapaino vuorovaikutustilanteissa, joissa kirjoitettu, puhuttu ja viitottu kieli ovat yhtä aikaa läsnä.

Tutkimusprofiili

Krairiksh, Valisa (Fon)

When necessity and tradition collide: Language practices for diversity and inclusion in student associations at Aalto University.

Kudashev, Igor

FT, venäjän kääntämisen dosentti 

Igor Kudashev toimii venäjän kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. 

Tutkimusprofiili

Kuusi, Päivi

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori 

Päivi Kuusen tutkimusalueita ovat vähemmistökielten kääntäminen, kääntäjänkoulutus, kaunokirjallisuuden kääntäminen ja kääntämisen universaalit. Tällä hetkellä Kuusi keskittyy tutkimuksessaan kääntäjänkoulutuksen rooliin kielenelvytyksessä ja toimii käännöstieteen asiantuntijana ja käännösseminaarien vastuuopettajana koulutus-, tutkimus- ja käännöshankkeessa Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli

Tutkimusprofiili

Lautenbacher, Olli Philippe

FT, käännöstieteen dosentti, ranskan kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori

Olli Philippe Lautenbacherin tutkimuskohteita ovat vastaanottotutkimus, multimodaalisuus, tekstitys ja silmänliiketutkimus.

Tutkimusprofiili

Määttä, Simo K.

Ph.D., käännöstieteen apulaisprofessori, ranskan kielen dosentti

Simo Määttä on TRAST-tutkimusyhteisön johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä lingua franca -tulkkausta, kielinäkemyksiä, tarkkuutta, multimodaalisuutta, toimijuutta, empatiaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista asioimis- ja oikeustulkkauksessa. Lisäksi hän tutkii asioimistulkkaukseen liittyvää kääntämistä, vihapuhetta sekä diskurssin, ideologian ja performatiivisuuden teoriaa. Aiemmassa tutkimuksessaan hän on käsitellyt sosiolingvistisen variaation kääntämistä kirjallisuudessa sekä alueellisia ja vähemmistökieliä koskevaa kielipolitiikkaa. Hänen tutkimuksensa taustalla on sosiolingvistinen käännösteoria ja kriittinen sosiolingvistiikka ja diskurssintutkimus. Määttä on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja.

Tutkimusprofiili

Nivala, Merja

Väitöskirjan aihe: ranskan kielen on-pronomini ja sen suomenkieliset vastineet. Lisäksi Merja Nivala työskentelee luetteloijana ja kääntäjänä Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa projektissa J. A. Eh­ren­strö­min rans­kan­kie­li­sen kir­jeen­vaih­don luet­te­loin­ti, suo­men­ta­mi­nen ja jul­kai­se­mi­nen.

Nordman, Lieselott

FT, ruotsin kääntämisen yliopistonlehtori 

Tutkimusprofiili

Nyholm, Mira

Somaattiset eli ruumiinjäseneen viittaavat fraasit, niiden kognitiiviset merkitykset ja fraasien kääntäminen kaunokirjallisuudessa 

Tutkimusprofiili

 

Pakkala-Weckström, Mari

FT, käännöstieteen ja englantilaisen filologian dosentti, englannin kääntämisen yliopistonlehtori, Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman johtaja

Mari Pakkala-Weckströmin tutkimuskohteita ovat kääntämisen pedagogiikka, diskurssianalyysi ja keittokirjojen kääntäminen.

Tutkimusprofiili

Pasanen, Päivi

FT, käännöstieteen dosentti 

Päivi Pasanen oli venäjän kääntämisen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kääntämisen pedagogiikkaa ja kehyspohjaista terminologiaa sekä jokapäiväisiä termejä. Pasanen johti Kääntämisen ja tulkkauksen opetuksen digiloikka -projektia. 

Tutkimusprofiili

Probirskaja, Svetlana

FT, venäjän kääntämisen yliopistonlehtori 

Svetlana Probirskaja on aiemmin tutkinut oikeusalan kääntämistä, ja väitöskirjassaan hän analysoi Suomen ja Venäjän välisiä bilateraalisia sopimuksia. Viime aikoina hän on tutkinut sota-ajan kääntämistä ja tulkkausta ja arkielämän kääntämis- ja tulkkauskäytäntöjä. Probirskaja yhdisti kaikki kiinnostuksen kohteensa Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta

TUHAT

Riippa, Anne

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori 

Riippa tutkii kerronnallisen empatian käännettävyyttä, oikeustulkkien koulutusta Suomessa ja näytelmätekstien kääntämistä kulttuurienvälisyyden näkökulmasta. Post doc -tutkimuksessaan hän on tarkastellut kerronnallista empatiaa ja fokalisaatiota ranskankielisessä nykykirjallisuudessa (Leïla Slimani, Michel Houellebecq), sekä kaunokirjallisuutta kielenoppimisen resurssina. Väitöskirjassaan Riippa tutki intertekstuaalisuutta ja vanhojen kertomusten uudelleenkirjoituksia kolmen ranskalaiskirjailijan (Albert Camus, André Gide ja Paul Claudel) tuotannossa. Riippa on myös ranskan kielen opettaja (2003) ja rekisteröity oikeustulkki (2022). 

Tutkimusprofiili

Saarenmaa, Annukka

Kommunikatiivinen valta ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet – virolaisten siirtotyöläisten kokemuksia neuvottelusuhteen rakentumisesta tulkatussa viestintätilanteessa.

Salmi, Leena

FT, käännöstieteen dosentti 

Leena Salmi toimii ranskan kielen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa.

Salminen, Jenniliisa

FT, venäjän kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori 

Jenniliisa Salminen opettaa venäjän kääntämistä. Hän on tutkinut venäläisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Suomessa 2000-luvulla ja ylirajaiseen kirjallisuuteen liittyviä kielikysymyksiä. Hänen ajankohtainen tutkimusaiheensa on venäläisten ja neuvostoliittolaisten kansansatujen suomennokset. 

Tutkimusprofiili

Taivalkoski-Shilov, Kristiina

FT, käännöstieteen dosentti 

Kristiina Taivalkoski-Shilov toimii professorina Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut kaunokirjallisuuden kääntämiseen ja erityisesti 1700-luvun kirjallisuuteen.

Tutkimusprofiili

Tenhonen-Lightfoot, Erja

FL, tulkkauksen yliopisto-opettaja 

Erja Tenhonen-Lightfoot on opettanut Helsingin yliopistossa vuodesta 1997 lähtien ja on myös tulkki ja konferenssi- ja oikeustulkkauspalvelun tarjoaja. Hänen aktiivityökieliään ovat suomi, saksa, englanti ja ruotsi ja passiivisia kieliään venäjä ja viro. Tenhonen-Lightfoot on filosofian lisensiaatti ja tutkii väitöskirjassaan rikosoikeuden pääkäsittelyjen tulkattavuutta Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Hän on mukana Diakin koordinoimassa oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksessa

Tutkimusprofiili 

375 humanistia

 

Tiittula, Liisa

FT, KTM, käännöstieteen professori emerita 

Liisa Tiittula on toiminut tutkijayhteisö TraSTin (Translation Studies and Terminology) johtajana (2011–2018). Hänen tutkimusalueitaan ovat muun muassa kirjallisuuden kääntäminen, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, kuvailutulkkaus, multimodaalinen vuorovaikutus ja suomalais-saksalainen talousviestintä. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto myönsi hänelle Tiedon helmi -palkinnon vuonna 2017. Liisa Tiittula on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja. 

Tutkimusprofiili

375 humanistia

Vainikka, Mari

Kulttuuristen merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun ja asioimistulkkien selviytymisstrategiat englannin ja ranskan lingua franca -tulkkauksissa.

Tutkimusprofiili

Vehmas-Thesslund, Inkeri

FT, venäjän kääntämisen professori emerita 

Inkeri Vehmas-Thesslund tutkii terminologiaa (käsiteanalyysi, käsitejärjestelmät ja erikoiskielet) ja käännösten käyttäjien tarpeita. Hänen toimittamansa Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008) sai soveltavan terminologian alan kansainvälisen palkinnon. Eläköidyttyään vuonna 2011 Vehmas-Thesslund on tutkinut venäjän kielen puhuttelukäytänteitä. Hän harrastaa laulua ja on suomentanut lauluja monista kielistä. 

Tutkimusprofiili

375 humanistia

Vitikainen, Kaisa

Kielensisäinen tekstitys (tekstittäminen kuuroille ja huonokuuloisille, SDH), keskittyen live-tekstitykseen ja sanelutekstitykseen.

Tutkimusprofiili

von Wolff, Stuart

FL, englannin kääntämisen ja tulkkauksen yliopisto-opettaja 

Stuart von Wolff opettaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. Hänen aktiivityökielensä ovat englanti, suomi, ranska ja saksa; hänen passiivikielensä ovat unkari ja ruotsi. 

Stuart on filosofian lisensiaatti, ja hän tutkii väitöskirjassaan tulkki- ja kääntäjäkoulutusta sekä pedagogiikkaa, erityisesti monikielisyyttä ja kulttuurienvälistä viestintää.