Tutkimusryhmät

HuSoEd-tutkimusyhteisöön kuuluu viisi ryhmää, joilla on omat erikoisalueensa.
Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tutkii historian ja yhteiskuntaopin opetukseen ja oppimiseen eli didaktiikkaan liittyviä kysymyksiä. Meitä kiinnostavia aiheita ovat muun muassa historiallisen ja yhteiskunnallisen ajattelun kehittäminen ja arviointi. Tutkimme myös kasvatuksen ja koulutuksen historiaa sekä koulutuksen ja yhteiskunnan monimutkaista suhdetta. Kiinnostuksen kohteinamme ovat opettajuuden historiallinen rakentuminen, opettajankoulutuksen kehitys, koulutuksesta käytävän julkisen keskustelun retoriikka sekä erilaiset kouluun kohdistuvat poliittiset ja ideologiset paineet. Tutkimme lisäksi, miten ihmiset käyttävät historiaa arjessaan.

Katsomusaineiden ja filosofian didaktiikan tutkimusryhmä

Katsomusaineiden ja filosofian didaktiikan tutkimusryhmä tutkii teemoja, jotka liittyvät

  • yleissivistävän koulun katsomusaineisiin (uskonto ja elämänkatsomustieto)
  • filosofian opetukseen ja oppimiseen
  • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatukseen
  • katsomukselliseen moninaisuuteen
  • kansalaisten yhdenvertaisuuteen
  • ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen.

Ryhmämme vastaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa katsomusaineiden ja filosofian didaktiikan sekä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen pedagogiikan opetuksesta ja järjestää alan tohtorikoulutusta.

Maantieteen ja ympäristökasvatuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällämme on kaksi päätehtävää: maantieteen didaktiikan ja ympäristökasvatuksen tutkimus.

Maantieteen didaktiikka toimii siltana akateemisen maantieteen ja koulumaantieteen välillä. Siinä sovelletaan maantieteen uusimpia näkökulmia kouluopetukseen ja toisaalta tuodaan lasten ja nuorten elämismaailma osaksi maantieteellistä tutkimusta.

Suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimusryhmä

Suomen kielen ja kirjallisuuden tutkimusryhmässä tarkastellaan ainedidaktisesti oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus, keskeisimmin oppimääriä suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Tutkimme oppimisen, opettamisen, ohjaamisen ja arvioinnin näkökulmasta lukemista, kirjoittamista, kielitietoa ja vuorovaikutustaitoja, kirjallisuus-, draama- ja mediakasvatusta sekä suomenoppijan kielitaidon kehittymistä ja tukemista. Kiinnostuksemme ulottuu varhaiskasvatuksesta aina valmistavaan opetukseen, perusopetukseen, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja opettajankoulutukseen saakka. 

Vieraan kielen opetuksen tutkimusryhmä

Vieraan kielen opetuksen tutkimusryhmä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettaa, tutkii ja kehittää vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetusta. Tutkimusryhmällämme on laajasti tutkimuskohteita vieraan kielen opetuksessa peruskoulussa, lukiossa ja kolmannella asteella sekä opettajankoulutuksessa. Osallistumme myös aktiivisesti täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.